| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Islam - side 2

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Nå kommer burqinien

23.04.07: Strenge kleskodekser i islam gjør det ikke enkelt å kunne delta på alle typer aktiviteter. Med dette som bakteppe, og ikke minst relatert til at det er et stort marked - om lag 650 millioner kvinner praktiserer islam, lanseres nå en blanding av bikini og burqa, ved navn burqini.

Burqinien en heldekkende badedrakt spesiallaget for muslimske kvinner. Det heter at burginien både er vanntett, dekkende og lett, noe som gjør at muslimske kvinner kan kle seg anstendig samtidig som de har klær som er konkurransedyktige i forbindelse med svømmekonkurranser, melder NA24.no

I Norge er kanskje dette plagget like godt kjent som dykkerdrakt - men det har jo et betydelig mindre marked.


Stor interesse for Naser Khader i USA

23.04.07: Den danske politikeren og initiativtakeren til 'Demokratiske muslimer', Naser Khader, besøker nå USA, der han fremstår som et symbol på kampen mot både selvsensur og radikale muslimer, melder Jyllands-Posten.dk. En TV-dokumentar om moderate og radikale muslimer som Khader deltok i, er blitt holdt tilbake på grunn av selvsensur. Dette er det mange som reagerer på, nå også i USA. I dokumentaren medvirket blant annet avdøde imam Abu Laban, den danske Guantanamofangen Slimane Hajd Abderrahmane, samt den nylig terrordømte Said Mansour, som alle kom med markante angrep på moderate muslimer. Det heter fra Slimane Hajd Abderrahmane at den muslim, som deltar i demokratiet er en frafallen muslim, da det kun er Allah som kan regjere. En frafallen muslim er, ifølge fortolkning av islam, dødsdømt.

Washington Times skrev den 13. april en leder med tittelen ”En hyllest til moderate muslimer”, der mange forlanger at TV-dokumentaren ikke sensureres bort. Lederen beskriver Naser Khader som dokumentarens absolutte hovedperson, som på urimelig vis har betalt en høy personlig pris for at delta aktivt i det danske demokrati.


Ideen om frihet er på fremmarsj, sier Bernard Lewis

19.04.07: Islamhistorikeren Bernard Lewis, skriver i et essay i Dagbladet Information, at ”ideen om frihet i den vestlige betydningen av ordet, er på fremmarsj. Den finner mer og mer forståelse blant muslimer, og blir mer og mer verdsatt,” sier Lewis. Essayet tar for seg den ”tredje bølgen” av islam i Europa. Lewis mener at i ”fanatiske muslimers øyne er krigen mot kristendommen og Europa trådt inn i en ny fase. Det avgjørende spørsmålet lyder: Vil islam erobre verden, eller vil friheten til slutt være det mest forlokkende?”

Den første bølgen dateres tilbake til islams opprinnelse, med erobringene av Syria, Palestina, Egypt og Nord-Afrika, som den gang var kristent, og videre inn i Europa – Spania, deler av Italia og Frankrike. Den andre bølgen stod tyrkeren og tartarene for, som erobret store deler av Balkan, og som nådde helt til Wien i 1529 og 1683.

”Den tredje bølgen har tatt en helt annen form: terror og innvandring,” skriver Lewis, og drøfter innvandringen. ”I tidligere tider var det utenkelig at en muslim frivillig flyttet til et ikke-muslimsk land.” Men særlig den sosioøkonomiske situasjonen i den muslimske verden, har ført til endringer: Muligheten for utdannelse og arbeid fører til at muslimer migrerer til ikke-muslimsk land. Et av spørsmålene er i hvilken grad muslimene skal få praktisere sharia, særlig i forhold til kvinner: ”Håndhevelsen av sharia er litt vanskeligere. Dette har utviklet seg til et uhyre følsomt emne. Et annet beslektet spørsmål og like følsomt er kvinnenes stilling, hvor der er meget stor forskjell på kristendom og islam. Dette har virkelig vært et av de store problemer mellom de to samfunnene.”

Så hvor står vi nå når den tredje bølgen er i gang? ”Er tredje gang lykkens gang, spør Lewis, og svarer; ”det er ikke umulig”. For muslimene har ”glød og overbevisning”, mens europeerne er mestrene i ”selvydmykelse”. Muslimene har ”lojalitet og disiplin”, og ”kanskje det viktigste av alt; de har demografien på sin side”. Men europeerne har også visse fordeler, nemlig ”vitenskap og frihet”. Muslimene er ”smertelig bevisste om deres relative tilbakeståenhet”, og vil velkomme muligheten for å endre tilstanden. ”Mindre tydelig, men også maktfullt, er friheten. Tidligere ble ordet frihet i den islamske verden ikke brukt i politisk forstand. Frihet var et juridisk konsept. Du var fri hvis du ikke var slave (...) Å leve under rettferdighet er det nærmeste de kommer hva vi ville kalle frihet. Men ideen om frihet i den vestlige betydning av ordet er på vei fremad. Det finner mere og mere forståelse, blir mere og mere verdsatt og mere og mere ettertraktet. I det lange løpet er det kanskje vårt beste håp, kanskje vårt eneste for å overleve i den kommende kampen,” skriver Lewis.

Hele essayet kan leses her


Stirring på muslimer er diskriminering

18.04.07: Et offisielt, rådgivende læreorgan, Learning Teaching Scotland (LTS), advarer elever og lærere mot å se for lenge på muslimer. LTS har endog utarbeidet en veiledning om temaet, melder Times Online. Veiledningen har som formål å få lærere og elever til å motarbeide religiøs intoleranse og krenkelse. LST gjør derfor rede for forskjellige former for islamfobi og diskriminering: stirring, verbale og fysiske fornærmelser nevnes som eksempler. Det heter i veiledningen fra LTS at: ”Some Muslims may choose to wear clothing or display their faith in a way that makes them visible. For example, women may be wearing a headscarf, and men might be wearing a skullcap. Staring or looking is a form of discrimination as it makes the other person feel uncomfortable, or as though they are not normal.”

Både politikere og muslimske ledere beskylder LTS for å dra frykten for krenkelser i overkant langt.


Koranen, kvinnnesynet og ytringsfriheten

16.04.07: Etter at Kadra Yusuf, tidligere Noor, ble overfalt på åpen gate av flere titalls innvandrermenn og -kvinner natt til torsdag i forrige uke, jf. Dagsavisen 12.04, har debatten om muslimers kvinnesyn skutt betydelig fart. Overgrepet settes i direkte forbindelse med at Kadra bare dager tidligere uttalte at koranens kvinnesyn bør tolkes på nytt. Allerede dagen etter overfallet ryddet både statsministeren og inkluderingsministeren kalenderen for å møte Kadra. Deres budskap var klinkede klart: Overgrepet på Kadra er et overgrep på ytringsfriheten. Men pipen hadde en annen lyd da konflikten rundt Muhammed-tegningene raste. Da het det blant annet at ikke alle ytringer er kloke. Les mer


Imamer og voldtekt

12.04.07: "Jeg kan fortelle at jeg mange ganger har hørt ulike imamer fortelle tilhørerne om hvor forferdelig voldtekt er, og at straffen for det kan være steining og dødsstraff. Men langt flere imamer bør problematisere voldtekt innenfor ekteskapet," skriver advokat Abid Raja i kronikk i dagens Aftenposten.no. Rajas forslag applauderes av HRS, i den forstand at det er både nyttig og bra om imamer tar inn over seg hvilket kvinnesyn som er rådende i det norske samfunnet og at likestillingen mellom kjønn er en av grunnpilaren for det norske demokratiet - samtidig som de formidler et slikt syn til sine trosfeller. Imidlertid tror vi veien dit kan være svært lang for mange imamer og andre muslimer. Ikke minst kommer dette frem i rapporten "To moskeer i Norge - med blikk på kvinners status" som HRS lanserte i fjor. En pakistansk kvinnelig forsker ledet arbeidet, og det ble avdekket at de to studerte moskeene gjennom tilgjenglige litteratur og informasjon forfektet holdninger som er gjennomgående kjønnsdiskriminerende, og som bryter med FNs menneskerettighetskonvensjoner. Disse holdninger og praksiser kan også være i direkte strid med norsk lov.

Kjønnsdiskrimineringen kom ikke minst klart frem knyttet til (det islamske) ekteskapet. Kvinnene i moskeene var også klar over at det i islam er forbudt for dem å gifte seg med en ikke-muslim. De gav uttrykk for at dette forbudet er helt greit. Samtidig mente flere at skandinaviske menn var bedre ektefeller enn muslimske menn - i forhold til likestilling mellom kjønnene. I samtaler med kvinner i moskeene fortalte flere at de ønsket å bruke prevensjon som ledd i familieplanleggingen, men moskeenes litteratur avviste all form for familieplanlegging. Kvinners stilling i ekteskapet styrkes heller ikke av at flerkoneri (polygami) er tillatt og aktivt støttes oppunder, endog med litteratur på norsk. Litteraturen forfekter også entydig at en kvinnes skilsmisserettigheter er begrenset - i tråd med bredt akseptert islamsk tolkning. Mannens autoritet overfor kvinnene kom også frem ved at det i litteraturen viser til mannens rett til å "tukte" kvinnen. Denne ”delegerte retten” sier noe om holdninger knyttet til kvinnenes rolle og plass i familien, og i samfunnet forøvrig. Dette kom også frem i forhold til praksisen med atskillelse (segregasjon) mellom kvinner og menn i det offentlige rom: Det er kvinners seksualitet som ”forstyrrer” menn. Derfor pålegges kvinner streng kleskodeks, som i Norge er mest utbredt gjennom hijab, da den både tjener til at menn ikke ”distraheres ved seksuell opphisselse”, samt at kvinner (og jentebarn) samtidig viser sin muslimske tilhørighet. Det synes å være liten tvil om at det er menns tilbøyelighet til å la seg ”friste av kvinnen”, og at det er kvinnens hovedansvar å forhindre at menn fristes, som er det sterkeste argumentet for tildekning av kvinner og segregering av kjønnene.

I forhold til hva litteraturen i moskeene formidler, er det mange kriterier en muslimsk kvinne bør innfri hvis hun er på arbeidsmarkedet, utover at hun må ha mannens tillatelse til å jobbe. Dette omfatter krav om å ikle seg hijab, om kjønnsegregert arbeidsplass, og hvis hun snakker med mannlige kollegaer bør tonen ikke være (for) myk og vennlig. Hun må heller ikke dra på tjenestereise med menn som ikke er hennes slektninger. Dessuten må jobben ikke være av en slik karakter at det går ut over hennes plikter hjemme, spesifisert som matlaging, hus- og klesvask, omsorg for barna og barneoppdragelse, samt seksuelle tjenester for mannen.

I tillegg til overnevnte reagerte HRS’ representanter på litteraturen i menighetene som fremmer og forsvarer voldelig jihad, og som forfekter straff og intoleranse mot muslimer som ikke følger islamske leveregler og lover, inkludert at en frafallen muslim kan drepes, og at homofile bør drepes. Litteraturen fordømmer heller ikke æresdrap. Videre reagerte HRS på den rollen som moskeene påtar seg i konflikter forbundet med ekteskap, skilsmisse og omsorg for barn, som langt på vei blir oppfattet som et shariaråd. Med andre ord oppfattes det dit hen at muslimer i Norge rådføres til å løse konflikter knyttet til ekteskapet, skilsmisse eller barn i moskeen - og ikke i norsk rett.

I en slik kontekst kan Abid Rajas ideer om "imamers nøkkelrolle" virke svært virkelighetsfjern.

Les hele rapporten her (i pdf)


En fatwa for å følge norsk lov?

11.04.07: Forsker og konvertitt Lena Larsen sier til Klassekampen.no at religiøse råd, eller fatwaer, kan være med å bevisstgjøre muslimske kvinner rundt skilsmisselovgivning.

En fatwa, eller religiøst råd, betraktes som et svar fra islamske lærde. Det europeiske rådet for fatwaer og forskning (ECFR) er en instans som gir svar på spørsmål muslimer måtte ha, også i Norge.
”Fatwaene er forsøk på løsninger, slik at man kan praktisere «rett» i forhold til en europeisk virkelighet. Ikke minst innebærer muslimsk nærvær innenfor ikke-muslimske rettslige rammer en utfordring. Dette får konsekvenser for en rekke temaer knyttet til ekteskap og skilsmisse, som er én hovedkategori av spørsmål som stilles,” sier Larsen.

I følge Larsen mener ECFR at ekteskapskontraktens status dreier seg om en sivil kontrakt, ikke en religiøs. ECFR mener hun bidrar til en avklaring av forholdet mellom islamsk rettstenkning og nasjonal lovgivning. For: ”Det dreier seg ikke om enten å følge islamsk eller norsk lov slik enkelte hevder. Norsk lov gjelder på norsk jord,” sier Larsen. Men samtidig påpeker Larsen at å følge et slikt råd, eller fatwa, er frivillig. ”Dersom en kvinne får et råd hun ikke kan akseptere, kan hun oppsøke en annen lærd for å høre en annens vurdering av det samme spørsmålet. Markedskreftene er med andre ord i sving når gjelder hvilken lærd som blir hørt,” påpeker Larsen. Vi antar forøvrig at også menn kan avvise slike råd, hvis de ikke liker svaret. Derimot er det mer uklart hvordan Larsen kan forklare at dette handler om "markedskrefter"? Skal man shoppe rundt, i demokratiets navn og med Allahs velsignelse, etter den mest hensiktsmessige fatwaen?

Videre mener Larsen at slike fatwaer, eller islamske råd, også kan hindre trygdesvindel i Norge. Slik trygdesvindel er avdekket ved at man skiller seg etter norsk lov, og slik oppnår en rekke trygdefordeler, men paret er fortsatt islamsk gift. Det er vel ikke minst i slike saker at de såkalte "markedskreftene" vil tre inn?

Men det kanskje mest besynderlige med Larsens tankegang, er at muslimer i Norge skal trenge en fatwa eller flere for å skjønne at man skal følge norsk lov, om det så gjelder rettigheter og muligheter for skilsmisse eller at man ikke skal drive trygdesvindel. Med andre ord skal fatwaer legitimere norske lover for muslimer? Dette lyder regelrett som en islamist sitt ønske om å introdusere sharia i familiepolitikken i land med ”ikke-muslimske rammer”. Denne tankegangen bør avvises – rett og slett med henvisning til at norsk lov gjelder for alle i dette landet, uansett.


Konservativ muslimsk kvinne vil på Folketinget

10.04.07: Palestinskfødte Asmaa Abdol-Hamid (25), politiker for Enhetslisten, skapte vrede blant feminister i Danmark da hun insisterte på å bære hijab som studiovert på TV. Det skapte også røre da hun nektet å håndhilse på sine mannlige politiske motstandere i kommunevalget i Odense. Nå har hun bestemt seg for å bli nasjonalpolitiker på Folketinget.

Etter oppfordring fra partifeller på Enhetslisten har Abdol-Hamid besluttet å bli den første muslimske kvinnen på tinget – og hun lover at hun vil beholde hijaben på. Men Abdol-Hamid møter motstand. Kvinneforkjemperen og SF-politikeren Nahid Riazi mener det vil være en katastrofe å gi Abdol-Hamid innflytelse via Folketinget. ”Hun er selvfølgelig i sin ret til at forsøge, men jeg vil advare folk mod at stemme en person som hende ind. Hun forsvarer kun religiøse holdninger og har mere respekt for sharia-lovgivningen end menneskelige rettigheder, så det vil være et stort tilbageskridt for samfundet,” sier Riazi, og mener Abdol-Hamids holdninger strider mot venstrefløyens idealer om integrering og likestilling, skriver Jyllands-Posten.dk


FN oppfordrer til blasfemiforbud

10.04.07: Islam bør ikke kritiseres, for det kan såre muslimer og føre til intoleranse. Dette er innholdet i en resolusjon som FNs menneskerettighetsråd, MR-rådet, vedtok like før påske i Genève. Resolusjonen oppfordrer til et globalt forbud mot blasfemi i offentligheten, og ses på som en direkte reaksjon på karikaturkrisen av Muhammed. I resolusjonen uttrykkes bekymring for å knytte islam til terrorisme, vold og brudd på menneskerettighetene. Ingen andre religioner nevnes, men på generelt grunnlag oppfordres alle FNs medlemsland til å forby spredning av materiale eller ideer som angriper hvilken som helst religion.

Alle de europeiske medlemmene av rådet stemte mot resolusjonen, mens alle de 17 muslimske landene i rådet stemte for forslaget, i tillegg til Kina, Russland, Cuba og noen afrikanske land. Dermed ble resolusjonen vedtatt med 24 mot 14 stemmer, mens 9 land stemte blankt.

På et særskilt møte som behandlet denne resolusjonen deltok blant andre den kjente advokaten og menneskerettighetsforkjemperen Asma Jahangir fra Pakistan. Hun er i tillegg FNs representant for religionsfrihet. Bill Wagner, juristprofessor fra USA, Angela Wu, religionsfrihetsekspert fra Harvard, og Mats Tunehag, global talsperson i ytrings- og religionsfrihetsspørsmål for Evangeliske Verdensalliansen, deltok også. Jahangir var lite fornøyd med resolusjonens innhold: ”En slik utvikling tjener bare de intolerante og fanatiske,” sa Jahangir.

Også Angela Wu var svært kritisk til resolusjonsforslaget, og hun påpekte blant annet at det ikke ble definert hva som menes med å ”krenke” en religion. Heller ikke Bill Wagner støttet forslaget, tvert om var han svært kritisk. Han mener at religionsfriheten, slik den blant annet uttrykkes i FNs artikkel 18, samt ytringsfriheten, fokuserer på individets friheter og rettigheter: ”Det er helt fremmed for grunnleggende menneskerettigheter når dette kollektiviseres, og når man hevder at en gruppe eller en religion ikke kan stilles spørsmål ved eller kritiseres,” sa Wagner. Tunehaug advarte mot den globale trenden med å gå fra ytringsfrihet til ”hørerfrihet”, det vil si at visse grupper, eksempelvis homoseksuelle eller muslimer, skal slippe å høre visse ting fordi de kan bli lei seg. ”Det er en reise bort fra rettsstatens grunnleggende prinsipper om objektive lover til subjektive tolkninger. Det er en svært farlig tendens, for med ’hørerfrihet’ dør ytringsfriheten. Ytringsfriheten er grunnleggende for andre friheter og rettigheter. Uten den har vi ingen politisk frihet, ingen pressefrihet og ingen religionsfrihet, ” sa Tunehaug, melder Världen idag.se


Dropper jødeforfølgelse fra pensum

10.04.07: En fersk undersøkelse, finansiert av det britiske undervisningsdepartementet, avdekker at britiske lærere dropper jødeforfølgelsen fra pensum i frykt for å støte muslimske elever, melder Nettavisen.no. Funnene i undersøkelsen har gitt næring til påstandene om at det britiske skolesystemet manipulerer historiefaget for å fremme politisk korrekte holdninger.

Lærere oppgir at årsaken først og fremst er at de frykter at muslimske elever skal reagere med antisemittiske kommentarer eller komme med negative karakteristikker av Israel. Deler av den eldre historien inneholder også opplysninger som bryter med muslimsk lære og historie.
Chris McGovern, tidligere undervisningspolitisk rådgiver for den britiske regjeringen, tar avstand fra at denne delen av historien utelates: ”Historie er ikke et middel man bruker for å skape elever med politisk korrekte holdninger. Barn må ha tilgang til kunnskap om kontroversielle temaer, selv om det gjelder ting det fins ulike oppfatninger av,” sier McGovern.


Sarkozy vil «frede» fransk islam

10.04.07: Frankrikes ledende presidentkandidat, Nicolas Sarkozy, vil begrense utenlandsk påvirkning av franske muslimer. Dette vil Sarkozy oppnå ved å endre ordningen for å bedre forholdene for religiøse. Forslaget vekker oppsikt, da Frankrike har vært sterkt sekularisert ved skille av stat og kirke, siden 1905.

Sarkozy har sagt seg villig til å diskutere offentlig finansiering av steder der spesielt Frankrikes fem millioner muslimer skal kunne be. Han tror en slik støtte til religiøse steder og til utdannelse av imamer i Frankrike, vil være med på å begrense utenlandske krefters påvirkning av muslimene i landet, melder VG Nett


Stoltenberg på fredagsbønn i Mesjid Istiqlall

30.03.07: Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) avsluttet sin reise i Kina og Indonesia med å delta på fredagsbønnen i Asias største moské, Mesjid Istiqlall, i Jakarta. Moskéen rommer opp til 200 000 mennesker, og ble reist som et monument over Indonesias frigjøing. Vanligvis avvises kristne i moskéen, men Norges statsleder og hans kone, Ingrid Schulerud, fikk altså delta på fredagsbønnen. Ifølge Aftenposten.no holdt imamen en tale som Stoltenberg kunne kopiert store deler av til Ap-landsmøtet. For som Aftenpostens skriver: "Han snakket ikke bare om at det finnes ingen annen Gud enn Allah, men også om behovet for å fri samfunnet fra sult. - Velferdssamfunnet er et samfunn som sørger for mat, klær, husvær, utdannning og helse. Og det må skapes kollektivt gjennom samarbeid mellom regjering og samfunnet, slik at det ikke oppstår sult og sosiale ulikhet. Det vil true samfunnet, sa presten."

VGs journalist har derimot også en annen oppfatning av imamens tale. Under overskriften "Hørte imamen advare mot vestlige verdier" skriver VG Nett: "Under sin preken advarte imamen mot vestlige verdier. -Vi bør ikke bare være interessert i å lære samfunnsutviklingsideer introdusert av vesten gjennom deres sosiologiteori som ikke tror på noen Gud, noen religion, sa imamen, professor Didin Hafidhuddin som også angrep det han kaller individuell intellektualisme."

Stoltenberg sier til VG at han ikke oppfatter talen som en advarsel mot Vesten. Han mener det viktige med Indonesia er at det representerer mangfold og toleranse i forhold til fundamentalistisk islam, som han påpeker vokser frem andre steder. Stoltenberg understreker at det er viktig å støtte opp under moderat islam.


Menn er sexgale - kvinner må dekke seg til

29.03.07: Den nye imamen for Islamsk Trossamfund i Danmark, Mostafa Chendid, hevder at opp mot hver tiende mann er sexgal og ikke kan beherske seg. Derfor skal kvinner passe på - og helst dekke seg til - ellers risikerer de å bli offer for overgrep, skriver Bt.dk. Imam, og også sjeik, Chendid er arvtager etter Danmarks kanskje mest kjente - og omstridte - imam, Abu Laban, som for kort tid siden døde av kreft. Abu Laban ble kjent både for sine kvinnefiendtlige holdninger, og for sin rolle rundt konflikten med Muhammed-tegningene. Chendids sjeiketittel henger sammen med at han ikke bare predikerer som imam, han har også autoritet til å utstede fatwaer.

I et intervju i Weekendavisen.dk fremstår Mostafa Chendid som en ny Abu Laban. Og på et svært dårlig valgt tidspunkt, på årets kvinnedag, uttalte han at alle kvinner – ikke kun muslimske – bør gå med hijab, noe Foreningen Kvinder for Frihed anmeldte ham til Ligestillingsministeriet for. Men det synes ikke å ha gått særlig innpå Chendid: "Jeg er træt af, at medierne altid skal fremstille muslimer, som om vi står i et modsætningsforhold til det danske samfund. Mit mål er, at muslimer ikke skal opfattes som et fremmedelement i samfundet, men være en naturlig del af det. Og nej, jeg har ikke sagt, at danske kvinder skal tvinges til at gå med tørklæde. Jeg sagde til journalisten, at tørklæde var en forpligtelse over for Gud, for det er det ifølge Koranen, men det betyder ikke, at jeg har sagt, at en kvinde med tørklæde er et bedre menneske end en kvinde uden," før han legger til at sløret er et signal om at kvinner ikke er til salgs.

Mostafa Chendid blir spådd gode tider som mediemann, og han "beviser" gjerne at muslimer har humor, i alle fall så lenge det ikke handler om å ha det moro på vegne av profet Muhammed og islam. Til Weekendavisens journalist drar han frem flere vitser: "Storgrinende giver han sig til at fortælle, om Saddam Hussein, der vil affyre raketter fra Marokkos kyst mod USA, men da han trykker på knappen, sker der ingenting. 'Der var simpelthen så mange marokkanere, der klamrede sig til dem, at de ikke kunne lette. De ville så gerne til USA,' sprutter han. Eller hvad med denne her, som er af ældre dato, nu har man jo lavet reglerne om. En ung marokkaner gifter sig med en tresårig, rig kvinde. Hun er smaskforelsket og insisterer på at møde hans forældre. Til sidst giver han efter, og i Rabats gader spadserer de en tur. Hun snubler og falder. En anden marokkaner kommer forbi og siger: Hjælp din opholdstilladelse på benene nu.' Imamen griner, så han må holde sig på maven, og jeg spørger dumt, hvor kvinden kom fra. 'Hun er dansker,' siger imamen og griner endnu mere."

Etter at intervjuet og vitsene er over, får Chendid pokerfjes og sier til journalisten ved avskjed: "Husk nu at skrive pænt. Ellers er du død." Og som journalisten skriver: "Det kan man virkelig kalde humor. Tror jeg. Håber jeg."

Basim Ghozlan, som er forstander i Det islamske forbundet i Oslo, tror hans danske kollega har blitt misforstått. ”Det er bare tull at menn er såpass sexgale. Menn blir fristet av kvinner, i likhet med at kvinner blir fristet av menn, men at folk gyver løs på hverandre av den grunn - det skjer bare ikke," sier Ghozlan til Nettavisen.no, og han påpeker at kvinner ikke kan få skylden når de blir voldtatt, men han legger til at kvinner må være forsiktige med hvilke signaler de sender ut: ”Det gjelder måten man snakker på, hva man sier og hvordan man kler seg. Dette varierer fra kultur til kultur og fra samfunn til samfunn”, sier Ghozlan

 

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007