| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Publikasjoner fra HRS > Ute av syne - ute av sinn

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Pakistansk jente med hijabSammendrag av rapporten

01.06.04: Det foreligger ytterst lite dokumentasjon angående innvandrere og flyktningers praksis med å sende barna deres til oppvekst og skolegang i opprinnelseslandet. Tematikken hører inn under ansvarsområdet til en rekke offentlige instanser som en rekke departement, kommunale organ som skoleetat og barnevern, samt politi- og rettsvesen. I dag har i praksis ingen offentlig myndighet et overordnet ansvar for å regulere og etterprøve praksisen. Pulverisering av ansvar synes å være hovedårsaken at praksisen ikke på noen måter er søkt forsvarlig håndtert.

Omfanget av praksisen er langt mer vanlig enn antatt. Det er god grunn til å anta at det til enhver tid befinner seg flere tusen barn med norsk statsborgerskap eller med fast bosettingstillatelse i Norge i foreldrenes opprinnelsesland. Hvilke forhold de lever under eller hvilken skolegang de eventuelt får, er ukjent for norske myndigheter. Foreldrenes motiv for praksisen er av både verdimessige og økonomisk karakter. Det foreligger i dag en rekke lovverk og retningslinjer som har relevans for regulering av praksisen. Både barneloven, barnevernsloven, opplæringsloven, straffeloven, utlendingsloven og eksempelvis loven om sosiale ytelser, kan komme til anvendelse. Det synes imidlertid klart at det allerede foreliggende lovverk i liten grad benyttes, da fordi bevisstheten rundt praksisen er urovekkende lav.

Praksisen bør reguleres, da for å ivareta det enkelte barns rettigheter og omsorgsbehov, og for å sikre integreringen generelt. Allerede eksisterende lovverk må aktivt brukes for å regulere praksisen optimalt, og ulike lovverk må koordineres. Det bør også vurderes etablering av et formelt øvre offentlig ansvar for feltet. I tillegg må praksisen særlig forebygges ved at det etableres system for forhånds- godkjenning både av opplæring i utlandet og omsorgssituasjonen under oppholdet.

Last ned "Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn" fra 01.06.04, rapporten i pdf-format


Er det et problem da?

19.05.05: HRS utarbeidet i fjor en rapport om norske barn i utlandet, der vi påpekte at flere tusen norske barn, hovedsakelig med innvandrerbakgrunn, har store deler av sin oppvekst i foreldrenes opprinnelsesland. Regjeringen var ikke villig til å innrømme at dette var et problem, men nå har Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet en rapport om barn med innvandrerbakgrunn som sendes til utlandet for å gå på skole. Der peker de på negative konsekvensene av at barn med innvandrerbakgrunn oppholder seg i utlandet for en lengre periode, men er vel så opptatt av at slike opphold har positive sider. Negative konsekvenser av at barn går på skole i utlandet kan være savn av foreldre, søsken, venner og kjente omgivelser, i tillegg til problemer med språk, skole og deltakelse i samfunnet ved retur til Norge. Positive sider ved opphold i foreldrenes opprinnelsesland kan være kjennskap til egne røtter, familie, kultur og språk, trygghet på ”hvem man er” og styrket selvbilde. Hvilke konsekvenser et lengre opphold i utlandet får vil være helt avhengig av den enkeltes ressurser og situasjon, sier statsråden på KRDs hjemmeside.

Rapporten heter symptomatisk nok: "Barn på skole i utlandet – et problem?" Les hos KRD
Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005