| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Sentral statistikk > Ekteskapsstatistikk

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Hvem gifter seg med hvem? Ekteskapsmønster blant innvandrere

Utdrag fra kapittel 2 i boka "Feminin integrering" (HRS, 2003
)

Pakistansk brudI 2002 utgjorde familiegjenforening i overkant av 75 prosent av alle nyankomne til Norge. I første rekke er det ektefelle og barn under 18 år som kan få opphold gjennom familiegjenforening. Etter vår vurdering kan betegnelsen ”familiegjenforening” langt på vei være misvisende, fordi det indikerer at man gjenforenes med noen i familien en har vært atskilt fra. I mange tilfeller er derimot familiegjenforeningen nyetablering av familier, dvs. at herboende part henter ny ektefelle i utlandet.

Hvem som stifter familie med hvem er av betydning for det fleretniske Norge. En av hypotesene i integreringsarbeidet har vært at ”integreringen vil gå seg til over tid”. Beveggrunnen for denne tanken er blant annet antakelsen om at andregenerasjon, det vil si de som er født og oppvokst her, ikke i samme omfang som førstegenerasjon vil hente ektefelle i opprinnelseslandet. I forhold til de tall som per i dag foreligger, er det derimot lite som tyder på at denne tesen vil slå til.

Vi skal i det følgende se på ekteskapsmønsteret både for første- og andregenerasjonsinnvandrere i Norge knyttet til noen utvalgte opprinnelsesland. Tallene som presenteres er unike, da denne form for statistikk ikke utarbeides i det offentlige Norge. HRS har bestilt tallene fra SSB. For utfyllende lesing henviser vi til boka Feminin integrering.

For å se nærmere på ekteskapsmønsteret til første- og andregenerasjon har vi valgt ut noen opprinnelsesland i en angitt tidsperiode. De største gruppene som får opphold i Norge gjennom familiegjenforening kommer fra Asia, Europa og Afrika. På dette grunnlag har vi valgt ut 12 (opprinnelses)land fra disse verdensdelene. Landene er: Bosnia-Hercegovina, Tyrkia, Gambia, Marokko, Somalia, Sri Lanka, Filippinene, India, Irak, Pakistan, Thailand og Vietnam. Disse omfatter også noen av de største gruppene ikke-vestlige innvandrere i Norge (pakistanere, vietnamesere, irakere, bosniere, tyrkere, somaliere og srilankere).


Ekteskap førstegenerasjon
For de 12 utvalgte befolkningsgruppene ble det i perioden fra og med 1996 til og med 2001 inngått til sammen 8.478 ekteskap blant førstegenerasjon kvinner og menn. Stort sett de fleste ekteskapene ble inngått med partner fra opprinnelseslandet, enten hentet fra opprinnelseslandet (familiegjenforening) eller at begge parter var bosatt i Norge. Det ble inngått få ekteskap med partner av etnisk norsk opprinnelse, og nesten ingen ekteskap med partner med annen utenlandsk bakgrunn enn seg selv.

Ekteskap førstegenerasjon
Ekteskapene til førstegenerasjon kvinner. Se statistikk
Ekteskap med etnisk norsk mann for 1.generasjon kvinner. Se statistikk
Ekteskapene til førstegenerasjon menn. Se statistikk
Endringer i perioden for 1.generasjon menn. Se statistikk
Menn fra Irak. Se statistikk

Ekteskap andregenerasjon
Den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen i Norge er relativt ung sett i forhold til resten av befolkningen. Dette innebærer også at det per i dag ikke er så mange fra andregenerasjon som har inngått ekteskap. Likevel mener vi det er viktig å se på dem som allerede har giftet seg, for på denne måten se om det avtegner seg noe ekteskapsmønster.

I perioden fra og med 1996 til og med 2001 ble det inngått totalt 808 ekteskap blant andregenerasjon kvinner og menn, som er gjeldende for åtte av de 12 utvalgte landbakgrunnene (ingen av andregenerasjon fra Gambia, Somalia, Irak og Thailand har giftet seg, dette gjelder både andregenerasjon kvinner og menn). Andregenerasjon pakistanere utgjør den desidert største gruppen som har giftet seg, de står for om lag 68 prosent (utgjør 551 ekteskap) av samtlige inngåtte ekteskap for de med opprinnelse i de angitte land.

Tendensen blant de inngåtte ekteskapene synes imidlertid rimelig klar – andregenerasjon gifter seg hovedsakelig med partner hentet i foreldrenes opprinnelsesland.

Ekteskap andregenerasjon
Ekteskapene til andregenerasjon kvinner. Se statistikk
Kvinnenes ekteskapsalder. Se statistikk
Ekteskap andregenerasjon menn. Se statistikk
Mennenes ekteskapsalder. Se statistikk

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005