| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Lenker

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

American Enterprise Institute er en innflytelsesrik tankesmie med neo-konservativt preg.

Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt menneskerettighetsorganisasjon. Organisasjonen er uavhengig av enhver regjering, økonomisk aktør, politisk overbevisning og religiøs tro.

Antirasistisk senter arbeider mot rasisme.De påpeker at de fokuserer på forskjeller i rettigheter mellom innvandrere og etniske nordmenn.

Ask-Imam.com - er et nettsted hvor imamer svarer på alle typer spørsmål.

Aviser og nyheter (norske)

Ayaan Hirsi Ali.web-log.nl er en oppdatert web-log med nyheter om Hirsi Ali, også på engelsk.

Bruce Bawer er en anerkjent amerikansk forfatter og skribent, bosatt i Oslo. Bawers glitrende penn er å lese i internasjonale ledende aviser og magasiner. Han er særlig opptatt av verdispørsmål knyttet til religion, kultur, homofili og innvandring.

Civita er en liberal tankesmie i Norge. De utgir rapporter, bøker og arrangerer møter og konferanser.

Dhimmis and Dhimmitude - nettsted som presenterer Bat Ye'or med andre og deres litterære arbeider.

Document.no: Et nettsted for politisk analyse, kommentarer, essays og reportasjer med journalister fra inn- og utland om aktuelle temaer, særlig innen internasjonal politikk.

Encyclopaedia of the Orient (LexicOrient): Drives av den norske islamologen Tore Kjeilen, og er et av verdens mest brukte nettsteder hva gjelder islam. Sier om seg selv at det er “a one-stop online resource which covers all countries and cultures between Mauritania in the west and Iran in the east, Turkey in the north and Sudan in the south”.

EU observer: Oppdaterte EU-relaterte nyheter (engelsk)..

Expatica - nettsted med nyheter på engelsk fra Nederland, Tyskland, Frankrike, Spania og Belgia.

Faith Freedom International is a non-profit, grassroots world movement of ex-Muslims
and all those who are concerned with the rise of the Islamic threat of terrorism.

Fellesrådet for Afrika har som eit overordna politisk mål å arbeide for økonomisk, sosial og politisk rettferd i og for Afrika.

FN-sambandet er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde.

FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål - er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid.

Forum For Kritiske Muslimer i Danmark har som formål at arbejde for at fremme en demokratisk og pluralistisk tilgang til islam en konsekvent og uforbeholden adskillelse af religion og politikk.

Dr. Homa Darabi's Foundation er et nettsted som presenterer seg som: a non-profit organization, independent from all present political, social and religious factions with goal and objective to promote the Rights of women and children as defined by the Universal Declaration of the United Nations 1948 General Assembly.

HonestThinking.org er viet temaer relatert til kultur, politikk, vitenskap og filosofi, fokusert på demokrati og menneskerettigheter generelt, og vestens forhold til islam spesielt.

Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere sitt humanistiske livssyn.

Human Rights Commission of Pakistan - den ledende menneskerettighetsorganisasjonen i Pakistan.
HRCP mottar offentlig økonomisk støtte fra blant andre Norge.

Human Rights Watch er en organisasjon som sier om seg selv: is dedicated to protecting the human rights of people around the world.

INNRFVVP - Forkortelse for The International Network for the Rights of Female Victims of Violence in Pakistan

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) - IMDis mål er å bidra til like levekår og mangfold gjennom arbeid, integrering og deltakelse. IMDi ble opprettet 1. januar 2006 for å være et kompetansesenter og en pådriver for integrering og mangfold. Direktoratet samarbeider med innvandrerorganisasjoner-/grupper, kommuner, statlige etater og privat sektor. IMDi gir råd og iverksetter statlig politikk.

Islamsk Råd Norge er en paraplyorganisasjon for islamske organisasjoner i Norge

JURK er et uavhengig rettshjelps- og likestillingstiltak som arbeider for å bekjempe kvinneundertrykking og for å bedre kvinners rettsstilling.

KILDEN er et informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning i Norge.

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) er et regjeringsoppnevnt utvalg som skal gi myndighetene råd i saker som angår innvandrere, bugge bro og føre en dialog mellom innvandrere og myndighetene.

LibLab er en uavhengig norsk tankesmie med sosialliberal profil.

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering og alder.

Lovdata er en privat stiftelse opprettet av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon.

menneskerettigheter.no - den norske menneskerettighetsportalen med nyheter fra media og organisasjoner.

Migrationwatch UK er en partipolitisk uavhengig tenketank i Storbritannia. De sier om seg selv: We monitor developments, conduct research, and provide the public with full and accurate facts placed in their proper context. We also make recommendations for policy.

Minerva er et tidsskrift som har blitt utgitt med ujevne mellomrom i en årrekke. Siden 2002 har det utkommet fast med fire utgivelser i året. I tillegg til en revitalisert utgave av magasinet Minerva er det også Minerva Online

Ministeriet for Flyktninge Innvandrere og Integration - det danske innvandrings- og integreringsdepartementet

MiRA-Senteret arbeider med spørsmål knyttet til likestilling av minoritetskvinner i Norge. De sier om seg selv: Gjennom juridisk bistand, informasjons- og bevisstgjøringstiltak, nettverksarbeid, politiske utspill samt kulturelle og sosiale aktiviteter søker vi å bedre svarte kvinners levekår i Norge.

MSA-USC Hadith Database - amerikansk database over mange ulike Hadith.

Muslim Population Worldwide presenterer seg som: is a simple webpage to show the total muslim population worldwide. We have gathered all the data from authentic sources and calculated the muslim population in each countries and ultimately in the five continents.

Muslim Woman's Leauge sier om seg selv at de er: a nonprofit American Muslim organization working to implement the values of Islam and thereby reclaim the status of women as free, equal and vital contributors to society.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress driver forsknings- og utviklingsarbeid, undervisning, kompetansebygging, veiledning og formidling om vold, overgrep, tvungen migrasjon, katastrofer og traumatisk stress. Senteret er et tilbud til fagfolk og hjelpeapparatet.

Nej til Sharia (Danmark) er en informationsside omden islamiske retsopfattelse, sharia, og den skonsekvenser for de samfund, hvor den indføres.

NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere er en uavhengig organisasjon med asylsøkere, privatpersoner, bedrifter og foreninger som medlemmer.

Norge.no er en offentlig publikumstjeneste som gir opplysninger om offentlige virksomheter, lover, regler, plikter og rettigheter. De hjelper deg også med å finne fram til rett offentlig kontor.

Norges ambassader er en oversikt over norske ambassader verden over.

Norges Røde Kors er en nasjonalforening av verdens største humanitære hjelpeorganisasjon. Grunntanken i Røde Kors er å forebygge og lindre menneskelig lidelse, både i norske lokalmiljøer og i internasjonale konflikter.

Norges utenriksstasjoner - Norges utenriksstasjoner, med besøksadresser, telefon og e-postadresser.

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.

Norsk Krisesenterforbund er en sammenslutning av krisesentre som primært hjelper kvinner og barn i mishandlings- og krisesituasjoner.

Nye Kripos er den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet.

Odin er en felles, elektronisk informasjonstjeneste fra regjeringen og departementene.

Pipes Daniel er en internasjonalt anerkjent Midtøsten- og islamekspert. Han har utgitt en rekke bøker om temaene, skriver jevnlig i amerikanske aviser og magasin. Man kan abonnere gratis på nyhetsbrevene hans. Kan nå leses også på dansk og svensk.

Politets nettportal

RAWA - Er en forkortelse for Revolutionary Association of the Women of Afghanistan. De sier om seg selv: is the oldest political/social organization of Afghan women struggling for peace, freedom, democracy and women's rights in fundamentalism-blighted Afghanistan since 1977.

Redd Barna er en medlemsstyrt organisasjon som legger FNs konvensjon om barnets rettigheter til grunn for sitt arbeid. Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at fattige og utsatte grupper barn skal leve et verdig liv uansett hvem de er og hvor de bor.

ROSA-help.no informerer om bistand og beskyttelsestilbud i hele Norge 24 timer i døgnet for kvinner utsatt for menneskehandel.

Sappho er et dansk tidsskrift som fokuserer på ytringsfrihet, islamisme, antisemittisme, politikk og filosofi med en internasjonal profil.

Serap Cileli er født i Tyrkia og er en av Tysklands fremste innvandrerkvinner i kampen mot æresdrap.
Siden 1990-tallet har hun blant annet systematisk kartlagt æresdrap.

Statistiske sentralbyråer lager offisiell statistikk og analyser om samfunnet, informasjon som er vesentlig for demokratiet og markedssystemet:
- Danske DST
- Norske SSB
- Svenske SCB

Sustainable Development Policy Institute (SDPI) - har det sentrale lovverket i Pakistan, særlig knyttet til lovverk gjeldende ekteskap og skilsmisse.

Stortinget.no er et ledd i Stortingets informasjonsstrategi om å øke publikums forståelse for Stortingets arbeid, og bidra til at enkeltpersoner og organisasjoner kan gjøre bruk av sine demokratiske rettigheter.

Udlændingestyrelsen - er det danske utlendingsdirektoratet.

Utlendingsdirektoratet (UDI) sier om seg selv: har ei målsetjing om at norsk innvandrings- og flyktningpolitikk skal drivast så effektivt, korrekt og omsynsfullt som råd er.

Utlendingsnemnda (UNE) er et frittstående domstollignende forvaltningsorgan. Verken Stortinget, regjeringen eller departementet kan instruere UNE om lovtolking, skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av den enkelte sak.

Women Living Under Muslim Laws (WLUML) sier om seg selv: is an international solidarity network that provides information, support and a collective space for women whose lives are shaped, conditioned or governed by laws and customs said to derive from Islam.


Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2006