| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Publikasjoner fra HRS

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Men størst av alt er friheten

Hege Storhaug, informasjonsleder i HRS, publiserte i 2006 debattboken "Men størst av alt er friheten. Om innvandringens konsekvenser" (Kagge forlag). Boken ble årets debattbok, og forventes i fjerde opplag i 2007.

Les mer19.09.06: HRS-rapporten: "To moskeer i Norge – med blikk på kvinners status"

I rapporten ”To moskeer i Norge – med blikk på kvinners status” ser HRS nærmere på to sentrale muslimske menigheter, Islamic Cultural Center (ICC) og Idara Minhaj ul-Quran (IMQ), begge lokalisert i Oslo. Målsettingen er å identifisere verdier, først og fremst knyttet til kjønnsroller, som kommuniseres gjennom den litteraturen som formidles av de muslimske menighetene, og verdigrunnlaget til deres tilsluttede religionpolitiske organisasjon og politiske parti i Pakistan. Religion, familieliv og arbeidsmarkedet har stor betydning for hvordan kjønnsrollemønstret oppstår og utvikler seg. Vi valgte derfor spesielt å fokusere på kjønnsrollene i ekteskaplige forbindelser, og kvinnenes situasjon innenfor rammeverket av islam og islamske lover når det gjelder deltagelse på arbeidsmarkedet, og spørsmål angående arv og familiesaker, herunder hvilke omstendigheter som synes å råde hva gjelder avgjørelser i familiesaker som har med ekteskap og skilsmisse gjøre.

Hvorfor denne rapporten?
Innvandrings- og integreringspolitikk er gjort spesielt politisk betent, og det synes svært vanskelig å ha en åpen og fordomsfri debatt om dette feltet i Norge. Likevel er det kanskje det religiøse aspektet som skaper ett av de største hindrene for en åpen debatt, da nettopp religion, særlig knyttet til islam, i liten grad kan debatteres (i et integreringsperspektiv) uten at det synes å skape avstand og beskyldninger om fiendtlighet heller enn forståelse og kritisk refleksjon. Til dette vil vi bemerke følgende: Dette var ordlyden slik den lød i HRS’ søknad til Fritt Ord (juli 2005) for økonomisk bistand til å realisere prosjektet (hvilket vi fikk). Etter vår oppfatning har konfliktene rundt karikaturtegningene av Muhammed, første gang publisert i den danske avisen Jyllands-Posten september 2005, og nylig debatten om pavens såkalte krenkelse av muslimer, ettertrykkelig bekreftet denne tesen. Vi mener at den manglende viljen til reell dialog, innbefattet kritiske vurderinger av islam, kan bidra til at vi utvikler parallelle samfunn i Norge, samfunn bestående av ulike grupperinger med liten samhandling, som igjen tilsier at storsamfunnet ikke vet hva som foregår innad i de ulike samfunnene. Dette kan gi ytterligere grobunn for distanse og uoverensstemmelse mellom ulike grupper i Norges befolkning. Utviklingen av parallelle samfunn er også uheldig i et menneskerettslig perspektiv, da det vil kunne skape ulike rettigheter og plikter basert på for eksempel religiøs bakgrunn. Med dette prosjektet ønsket vi å åpne noen lukkede dører, som kan gi oss innsikt og ny viten om et miljø som offentligheten per i dag vet lite om.

Rapporten er anonymisert etter ønske både fra prosjektleder og de andre involverte (alle med innvandrerbakgrunn). Ingen av representantene fra HRS tilkjennega seg overfor de respektive menighetene. Begrunnelsen for dette var at de mente at menighetenes ledere med stor sannsynlighet ville motsette seg, om ikke motarbeide, en undersøkelse knyttet til kjønnsroller. Imidlertid er ikke menighetens ledere sentral for oss i dette arbeidet, da arbeidet ikke er personfokusert. Det er menighetenes substansielle innhold og praksis av det som formidles, spesielt knyttet til hvilken litteratur de formidler, som er det sentrale.

Les rapporten (i pdf): ”To moskeer i Norge – med blikk på kvinners status” (HRS R2-2006)


12.01.06: HRS-rapporten: "Ekteskap blant utvalgte innvandrergrupper"

Rapporten Ekteskap blant utvalgte innvandrergrupper (i pdf) tar for seg 18 ikke-vestlige gruppers ekteskapsmønster gjennom ni år, med de nyeste statistiske oppdateringene fra 2004. Statistikkens tale er klar: Henteekteskapene ligger fortsatt på et svært høyt nivå.

Særlig bekymringsfullt er det at hele 80 prosent av pakistanske etterkommere inngikk henteekteskap i 2004, en økning på 5 prosent fra 2003. Kun én av 100 gutter, og én av 91 jenter i denne gruppen, giftet seg med en norsk person.

Forrige statsråd, Erna Solberg, innførte et forsørgerkrav for de under 23 år, for å beskytte dem mot tvangsekteskap i ung alder og for å holde dem på skolebenken. HRS advarte Solberg med at de unge tvert om risikerte å bli tatt ut av skolegang for å finansiere sitt eget tvangsekteskap. Statistikken viser at vi dessverre hadde rett.

HRS registrerer også en ny trend, nemlig at de unge tvinges inn i flerkoneri. Guttene klarer ikke å bryte ut av tvangsekteskap, og ekter kone nummer to her i Norge.


27.10.05: HRS-rapporten: "Gift til Norge med slektning"


For første gang i Norge presenteres statistikk på innvandring til Norge gjennom ekteskap med slektninger fra opprinnelseslandet.

Denne nye rapporten fra HRS bygger på statistikk fra den norske ambassaden i Pakistan. Hovedfunnene er at flertallet av ektefellene er i slekt, og flesteparten av disse er søskenbarn. Over halvparten av ektefellene er under 23 år, og 25 ektefeller er under 18 år.

I tillegg avdekkes at majoriteten av ektefellene som hentes fra Pakistan har lav utdannelse.

Les mer om rappporten "Gift til Norge med slektning"


29.08.05: HRS-rapporten: "Norskfødte jenter kjønnslemlestes"

HRS har aldri vært i tvil om at jenter født i Norge kan bli eller er blitt utsatt for kjønnslemlestelse. Vi har heller aldri vært i tvil om at jenter kan bli lemlestet etter at de er registret innvandret til Norge. Det er videre ingen tvil om at det et bredt politisk ønske, på tvers av partigrenser, om å avverge at jenter lemlestes. Men selv om kjønnslemleste er forbudt i Norge, og praksisen er fullstendig uønsket, er utfordringen å bli enige om hvilke tiltak som skal iverksettes. Det er et tragisk faktum at den manglende enigheten om aktuelle metoder, direkte forhindrer jenter i Norge fra å bli beskyttet mot lemlesting. Vi bestemte oss derfor for å avdekke at norskfødte jenter faktisk lemlestes, i håp om å påvirke det politiske lederskap til å ta ansvar.

HRS dro sammen med journalist Astrid Meland i Dagbladet.no til Gambia for å finne norskgambiske jenter som er kjønnslemlestet. Det fant vi. Arbeidet resulterte bl.a. i rapporten "Norskfødte jenter kjønnslemlestes".

Les mer om rapporten og reaksjonene


19.05.05: HRS-rapporten: "Innvandring gjennom Ekteskap"


Rapporten presenterer det bredeste statistiske materialet
som noensinne er lagt frem i Norge over henteekteskap blant sentrale ikke-vestlige grupper.

Tallenes tale er klar; den overveldende majoriteten gifter seg med sine egne, og de fleste henter ektefelle i opprinnelseslandet. Dette gjelder i enda større grad for andregenerasjon sammenliknet med førstegenerasjon.

Les mer om rapporten "Innvandring gjennom Ekteskap"


01.06.04: HRS-rapporten: "Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn?"


Det foreligger ytterst lite dokumentasjon angående innvandrere og flyktningers praksis med å sende barna deres til oppvekst og skolegang i opprinnelseslandet. Tematikken hører inn under ansvarsområdet til en rekke offentlige instanser som en rekke departement, kommunale organ som skoleetat og barnevern, samt politi- og rettsvesen. I dag har i praksis ingen offentlig myndighet et overordnet ansvar for å regulere og etterprøve praksisen. Pulverisering av ansvar synes å være hovedårsaken at praksisen ikke på noen måter er søkt forsvarlig håndtert.

Les mer om rapporten " Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn?"


01.06.03: HRS-boken: "Feminin integrering - utfordringer i et fleretnisk samfunnOmslag Feminin integrering"


Human Rights Service (HRS) kom i juni 2003 med 1. opplag av boka "Feminin integrering – utfordringer i et flerkulturelt samfunn". Den 28. november 2003 kom revidert 2. opplag. Boka vakte internasjonal oppsikt allerede før oversettelse til engelsk. Boka presenterer unik dokumentasjon og statistisk materiale, som underbygger at integreringen av ikke-vestlige innvandrere i Europa langt på vei mislykkes.

De statistiske analysene avdekker at et overveldende flertall av de muslimske innvandrerne som har giftet seg, har inngått ekteskap med partner bosatt i opprinnelseslandet. Gjennom en norsk innvandrerhistorie, medrivende fortalt av Hege Storhaug, møter vi ansiktene til noen av dem statistikken omfatter. Det er rystende historier om utnyttelse, frihetsberøvelse og tvang – som også viser ”familiegjenforeningen” gjennom ekteskap: Søskenbarn tvinges til å ekte hverandre.

Les mer om Feminin integrering

Også oversatt til engelsk: Human Visas: A Report from the Front Lines of Europe's Integration Crisis

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2007