| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Innvandring > Familiegjenforening side 5

Søk i rights.no

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!

Asylbarn er først og fremst et foreldreansvar

06.12.05: Bjarne H. Hanssen (Ap), statsråd med ansvar for innvandring og integrering, påpeker at familier som har lange opphold på asylmottak ikke kan skyve ansvaret for barna over på andre. - Det å ta med seg sine barn til et fremmed land, søke om asyl og forbli der selv om de får et klart signal om at de ikke vil få opphold - det er også et foreldreansvar, sier Hanssen til Dagbladet.no. Han sier videre at foreldrene selv bidrar til at oppholdet blir langvarig, for de bruker alle muligheter til å anke og begjære omgjøring av avslag. Mange vil hevde at foreldrene i sånne situasjoner opptrer på en måte som ikke er til barnets beste.


Vil bremse ekteskapsinnvandringen

02.12.05: I Frankrike innvandret 34 000 personer fra ikke-europeiske land til Frankrike gjennom giftermål i fjor. I 1995 var tallet 13 000. Den franske regjeringen vil nå rette søkelyset mot innvandringen gjennom arrangerte ekteskap og proforma ekteskap, skriver Politiken. Statsminister Villepin sier at disse ekteskapene er ”den største kilden til lovlig innvandring”, og at regjeringen vil øke kontrollen med slike ekteskap for å komme ulovligheter til livs.


Smugler barn til Norge

18.11.05: Hittil i år er 213 barn smuglet inn i Norge. De er sendt av desperate og kyniske foreldre, "hjulpet" av smuglere som tar seg grovt betalt, melder Aftenposten.no. Problematikken med at barn sendes til Vesten "på lykke og fromme" har vært kjent for norske myndigheter i flere år. Problemet er om barna, som ofte kalles for "ankerbarn" ut fra at de kastes som et anker for å få foreldre og øvrig familie til Vesten, skal gis opphold, da nettopp opphold er med på å opprettholde denne tragiske praksisen og organiserte menneskehandelen.


Beskyldes for menneskerettighetsbrudd i familiegjenforeningspolitikken

13.10.05: Institutt for menneskerettigheter (IMR) i Danmark beskylder den danske regjeringens politikk ved innvandring gjennom giftermål for å være i strid med menneskerettighetene. IMR offentliggjør i dag en rapport (i pdf), der de presenterer 46 konkrete saker i relasjon til blant annet 24-årsreglen, tilknytningskravet, forsørgerkravet, proformaekteskap, samt par som har flyttet til Sverige for å omgå de danske reglene.

Spesielt én av sakene er viet oppmerksomhet. Den handler om en mann av tyrkisk opprinnelse, som i tillegg til å ikke ha fått hustruen til Danmark, også er blitt fratatt barna (saken ble referert på NRK P2 i dag, les mer).

Men IMR får selv kritikk for sin behandling av de saker som de legger frem i rapporten, blant annet av Danmarks ledende jurist i utlendingsrett, professor Jens Vedsted-Hansen ved Aarhus Universitet. Det kritiseres at rapporten ikke inneholder noen argumentasjon for hvorfor det i de refererte 46 sakene er snakk om krenkelser eller ikke. IMRs leder, Birgit Kofod Olsen, avviser at instituttet burde fremlegge en utførlig juridisk begrunnelse for deres konklusjon om at noen av sakene representerer brudd på menneskerettighetene.

Integreringsminister Rikke Hvilshøj undrer seg over IMRs kritikk, da de i 39 av sakene ikke har noen bemerkninger. Av de gjenstående syv er tre kun behandlet i første instans. Den fjerde saken er under behandling, mens det i den femte saken er gitt oppholdstillatelse. Dette tilsier at IMRs kritikk bygger på to saker.

Les i Berlingske Tidende.dk (krever registrering, gratis)


Mishandlede utenlandske koner: kynisk utnytting og utbytting?

19.08.05: NRK.no melder at en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress viser at i 2004 fikk nesten 1.000 kvinner av utenlandsk opprinnelse hjelp ved krisesentrene. Av disse er 32 prosent mishandlet av norske menn.

HRS påpekte allerede i 2002 at dagens regler for familiegjenforening gjennom nyetablerte ekteskap åpner for en kynisk utnyttelse - og utbytting - av kvinner. Pr. i dag er det ingen begrensninger hva gjelder å hente kvinne til landet, skille seg fra henne innen det er gått tre år (slik at hun sendes tilbake til hjemlandet), for så å hente seg ny hustru. Eventuelt så kan vedkommende skille seg fra sin kone etter tre år, og slik sett "gi" henne muligheten til opphold på selvstendig grunnlag. Og så hente seg en ny kone.

Utfordringen med dagens regelverk er ikke bare at menn, både etnisk norske og av utenlandsk opprinnelse, gis mulighet til denne utnyttelse av kvinner, men også at kvinner lar seg "utnytte" for å få varig opphold i Vesten. Kvinnene gis deretter mulighet til å hente ny (eller eksisterende?) ektefelle fra opprinnelseslandet. I Sverige har de bl.a. prøvd en ordning med å informere kvinner om menns rulleblad, f.eks. at de er dømt for vold og overgrep mot kvinner og barn, som viser seg å fungere dårlig: Kvinnenes ønske om å få opphold i Vesten er så sterkt at de overser slike advarsler.

HRS har tidligere foreslått at for å stoppe misbruket av gjentatte familiegjenforeninger, bør det innføres en karantenetid, f.eks. på 10 år fra forrige registrerte ekteskap som utløste familiegjenforening. Videre mener vi det bør vurderes om ektefelle som beviselig er voldelig mot den andre ektefellen, som er hentet til Norge gjennom familiegjenforening, eller vedkommende selv er kommet på familiegjenforening til Norge, skal miste retten til å hente ny ektefelle til landet gjennom familiegjenforening.


Nederlands forskjellsbehandling vekker undring i Danmark

04.07.05: Nederland har vedtatt nye regler for ekteskapsinnvandring, der land som USA, Canada, Australia og Japan er unntatt reglene. Kan dette komme i konflikt med menneskerettighetskonvensjoner, undrer danske politikere seg. For i Danmark gjelder kravene for å hente nyetablert ektefelle til landet for alle, både statsborgere og ikke-statsborgere, og uansett nasjonal bakgrunn. Les i Weekendavisen


Lik rett til skilsmisse, vilkår for familiegjenforening

27.06.05: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har sendt på høring et forslag om å endre vilkårene for oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med ektefelle. Forslaget innbærer at det ved slike søknader må dokumenteres at ekteskapskontrakten gir ektefellene lik rett til skilsmisse for at familiegjenforening skal kunne innvilges. Forslaget er en oppfølging av et anmodningsvedtak fattet av Stortinget etter forslag fra HRS.

Les hos KRD


Utenlandske kvinner og barn skal få bedre informasjon

17.11.04: Norske utenriksstasjoner skal nå videreformidle informasjon til kvinner og barn som søker familiegjenforening med person bosatt i Norge. Målet er først og fremst å forebygge familievold, samt gi informasjon om ekteskap og skilsmisse. Informasjonen skal gis til barn fra 15 år og oppover for at de skal kjenne sine rettigheter i forhold til skole, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, i tillegg til generell kunnskap om at de har selvstendige, juridiske rettigheter. Utenriksstasjonene kan vurdere om det er relevant å gi informasjon også til yngre barn.

Les på hjemmesiden til KRD


Den danske regjering nekter for brudd på menneskerettigheter

05.10.04: Europarådets menneskerettighetskommissær, Alvaro Gil-Robles, har kritisert den danske regjeringen for å ikke ivareta menneskerettighetene godt nok i sin utlendingslovgivning. I sin rapport sier Gil-Robles ikke direkte at Danmark bryter Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK), men at han mener det foreligger en risiko for at praktiseringen av visse regler kan komme i konflikt med menneskerettighetene. Gil-Robles rapport er blitt møtt av et tilsvar fra den danske regjeringen. I tilsvaret blir samtlige av kommissærens anbefalinger på utlendingsområdet analysert og kommentert. Regjeringens konklusjon er at lovgivningen ikke bryter med menneskerettighetene.

Les menneskerettighetskommissær Alvaro Gil-Robles rapport i pdf-format

Les den danske regjeringen sitt tilsvar i pdf-format


Proformaflyttinger: Barna blir taperne

02.09.04: Danmark og Sverige har avdekket at mange innvandrere i Danmark flytter proforma til Sverige for å få familiegjenforening. Borgmester Britta Christensen i Hvidovre kommune i Danmark er godt kjent med problemet, og påpeker at denne praksisen går verst ut over barna. »For mange af de mennesker, som bruger proformaflytninger til at blive familiesammenførte i Sverige, vælger at få børn hurtigt. Og disse børn kan ikke komme i danske institutioner, fordi de ikke er tilmeldte i Danmark. Men de kan heller ikke gå i svenske børnehaver, fordi de reelt bor i Danmark,« forklarer Britta Christensen til Berlingske Tidende.


Tiltak mot proforma flyttinger fra Danmark til Sverige

01.09.04: Samtidig som danske og svenske medier nå har avdekket at danske innvandrere flytter proforma til Sverige for å få familiegjenforening med ektefelle før de fyller 24 år, har en ”hemmelig” arbeidsgruppe bestående av danske og svenske representanter kommet med tiltaksforslag. Forslaget går ut på at folkeregistrene i Danmark og Sverige samarbeider og kontrollerer hvorvidt de som melder flytting faktisk fraflytter bolig i Danmark og er bosatt i Sverige. Også eventuell omadressering av post skal kontrolleres. I tillegg vurderer Sverige om de skal kreve at danske statsborgere må søke familiegjenforening fra utlandet.

Les i Berlingske Tidende

Norsk/indisk ektepar vil også bruke Sverige som smutthull

UDI har ikke godkjent familiegjenforeningssøknad fra en ung mann fra Drammen og hans kone fra India. Nå vurderer paret å benytte seg av Sverige. I Sverige vil det neppe by på store problemer å få familiegjenforening, og paret kan siden fullt lovlig flytte til Norge. Paret giftet seg to dager etter de traff hverandre, forteller UDI i en pressemelding.

Les i Nettavisen

Les pressemelding fra UDI


Innvandrerflukt til Sverige - dansk problem, sier svenskene

31.08.04: Etter at Danmark innførte 24-årsgrense for familiegjenforening med ektefelle 1.juli 2002, flytter stadig flere unge fra Danmark til Sverige. Før loven trådte i kraft ble det registrert 600 flyttinger, nå er tallet 3.000. Skatteverket i Sverige anslår at 60 prosent av de som flytter er av annen etnisk opprinnelse enn dansk. Hovedsakelig er de i alderen 20 til 35 år, og menn er i flertall. Etter to år i Sverige kan det søkes om svensk statsborgerskap, og deretter kan de som nordisk statsborgere fritt flytte tilbake til Danmark. Nå er det imidlertid avdekket at mange av flyttingene er rene proforma-flyttinger. Den svenske justisministeren, Thomas Bodström, sier til det svenske nyhetsbyrået TT at: »Danskenes problemer er selvskapte som følge av diskriminerende lovgivning. Vi akter ikke å følge det danske spor i Sverige.« Men Åsa Lindberg fra Migrationsverket i Malmø uttaler til Berlingske Tidende at det er et problem hvis Sverige gir opphold til personer som reelt ikke bor i landet.

"Smutthul for ækteskaber er et dansk problem." Les i Politiken

"Indvandrere fupper de svenske myndigheder." Les i Politiken

"Danskerne flytter proforma." Les i Berlingske Tidende


Heftig debatt om 24-årsregelen i Danmark

07.08.04: Siden begynnelsen av juli har det versert en heftig debatt i avisen Politiken om reglene for familiegjenforening i Danmark. Bakgrunnen for debatten er en rapport (i pdf-format) fra Europarådets menneskerettighetskommisær, Alvaro Gil-Robles, der han fremmer at Danmarks restriktive utlendingslovgivning kan være i strid med menneskerettighetene. Spesielt kritisk synes han å være til 24-årsregelen for familiegjenforening og tilknytningskravet.Nordmenns ekteskap bidrar mest til innvandring...

16.01.04: ......sier SSB, men unnlater samtidig å presisere at dette gjelder alle typer ekteskapsinnvandring, dvs. ekteskap mellom norske og svensker, dansker, tyrkere eller thailendere. SSB la i dag frem sin rapport: "Ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge", en rapport som bl.a. bygger på de tall som HRS ga SSB i oppdrag å undersøke til vår bok Feminin integrering. SSB bekrefter det som HRS har påpekt tidligere: ikke-vestlige innvandrere i Norge gifter seg hovedsakelig med en av samme opprinnelse som seg selv og majoriteten av disse henter ektefellen i opprinnelseslandet. SSB bekrefter også HRS' analyse av at stadig flere norske menn gifter seg med ikke-vestlig kvinne. 

Les om SSBs rapportInstitutt for menneskerettigheter ut mot Haarder

22.09.03: Etter at regjeringen i Danmark 18.september inngikk et historisk forlik med Socialdemokratene og Dansk Folkeparti om ytterligere endringer utledningspolitikken, har det vært få kritiske stemmer. De fleste synes heller å være fornøyd. Men nå har det danske Institutt for menneskerettigheter advart integreringsmininster Bertel Haarder (V) om at endringene kan være diskriminerende. Haarder lar seg imidlertid ikke skremme av kritikken.

Les i Politiken

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2007