| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Innvandring > Innvandringspolitikk side 2

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Klassekampens redaktør ønsker 24-årsregel og tilknytningskrav

19.09.06: Redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen har lest Hege Storhaugs bok ”Men størst av alt er friheten – om innvandringens konsekvenser” (Kagge). I boken argumenterer Storhaug bredt for at Norge bør følge i Danmarks fotspor og innføre 24-års aldersgrense og tilknytningskrav for å motvirke tvangsekteskap og bedre integreringen. Braanen gir i dagens Klassekampen støtte til at disse forslagene innføres i den nye utlendingsloven som skal komme. Braanen sier nå at den utbredte praksisen med at unge giftes bort gjennom familieavtalte ekteskap med slektninger, ”ikke er et uttrykk for noe som kan sies å være i nærheten av fritt ekteskapsvalg”. Han argumenterer videre, i Storhaugs og HRS sin ånd, for at økt aldersgrense vil gjøre det mulig for unge ”å fullføre eventuell utdannelse”, og at et tilknytningskrav vil ”forhindre at norsk barn blir sendt på lange opphold i opprinnelseslandet, noe som igjen vanskeliggjør integrering og språkopplæring”. Braanen mener dette bør være en ”kampsak for venstresiden”, da forslagene er ment for ”å motarbeide tvangsekteskap og å bidra til større integrering og inkludering i det norske samfunnet”.

Når ytterste venstrefløy kan snu i dette avgjørende innvandrings- og integreringsspørsmålet, gir det håp om at SV, venstresiden i Ap og sentrum av norsk politikk også åpner øynene for en radikal ny og forsvarlig politikk.

Kommentaren til Braanen er ikke tilgjengelig på nettet, men Klassekampen bringer i dag også en reportasje om Selma Ilyas, dommerfullmektig i Oslo tingrett, som støtter aldersgrense for familieetablering i Norge.


Bomskudd om aldersgrense

14.09.06: Klassekampen.no slår i dag opp at en skadeskutt "inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen må igjen skyve en sak. Denne gangen er det den nye utlendingsloven som blir skutt ut i tid." Ifølge det Klassekampen mener å kjenne til, går debatten høyt i regjeringen om hvilke endringer som skal komme i den nye utlendingsloven. Noen av spørsmålene avisen fremhever er blant annet: "Hvilken aldersgrense skal innføres for å få gifte seg med en nordmann, 21 år, 23 år eller, som i Danmark, 24 år? Kan en eventuell aldersgrense innføres uten at det blir stilt krav til parets tilknytning til Norge. Og hva med inntekten? Hvor mye skal en nordmann tjene før han eller hun får hente en ektefelle?"

At forslag om ny utlendingslov er forskjøvet i tid, er så vidt HRS er kjent med, ingen nyhet. Det har Hanssen redegjort for på Stortinget tidligere i år. Det bør vel heller ikke være noen overraskelse at endringer i utledningsloven skaper debatt i en koalisjonsregjering mellom Ap, SV og Sp. Det er for så vidt heller ingen overraskelse at Klassekampen enda ikke har forstått hva en aldersgrense for familiegjenforening gjennom ekteskap innebærer. Det handler altså ikke om "aldersgrense for å gifte seg med en nordmann", det handler om aldersgrense for at ekteskapet skal gi rett til oppholdstillatelse i Norge. Gifter en 20-åring i Norge seg med en 18-åring i Gambia, er det ingen hindringer for det, men det gir altså ikke automatisk opphold i Norge. Derimot kan gambieren søke utdannelse- eller arbeidstillatelse i Norge, som kan gi opphold. Men ekteskapet alene for å få opphold krever at begge parter har en viss alder (21, 23, 24 år eller annet. I dag er det 18 år i Norge). Derimot er det å innføre en aldersgrense for opphold i Norge gjennom ekteskap uten samtidig å stille krav om at parets tilknytning må være lik eller større til Norge, en farlig vei å gå. Uten et slikt krav kan unge mennesker bli sendt til utlandet for ekteskap, og returnert hit når alderskravet er oppfylt. Med et krav om tilknytning vil slik praksis virke mot sin hensikt. Og da tør vi vel knapt nevne at det også eksisterer noe som heter 28-årsregelen? Det blir vel for mye for mange av motstanderne av aldersgrense og tilknytningskrav - der motstanderne gang på gang beviser at de ikke forstår innholdet i reglene. Men kanskje er det verste med Klassekampens oppslag at de melder at statsråd Hanssen møter stor motstand blant byråkratene i departementet mot en strammere familiegjenforeningspolitikk. Og når ble det akspertert at byråkratene bedrev politikk? Det kan i så fall tyde på at regjeringen har flere store oppgaver foran seg.


Forskere frykter økte klasseskiller

19.06.06: I fjor hadde Oslo 16 prosent av landets nettoinnvandring, og kartlegginger viser at en stor andel av flyktningene og asylsøkerne som kommer til Norge flytter til hovedstaden når de får oppholdstillatelse. "Det har vært en stor sekundærflytting til Oslo," fastslår professor i samfunnsgeografi, Terje Wessel, ved Universitetet i Oslo til Oslopuls.no. Han er i tillegg kritisk til at SSBs beregninger kun tar med første- og andre generasjons innvandrere, og etterlyser en oversikt der også tredje generasjons innvandrere er tatt med. Det ville gitt et riktigere inntrykk av den totale minoritetsbefolkningen i landet, mener Wessel, som sier at dette tallmaterialet er viktig i et integreringsperspektiv. Han viser også til Storbritannia der myndighetene har kartlagt befolkningen ved hjelp av spørreskjemaer om hvilke land de føler seg kulturelt knyttet til. Tormod Øia ved Norsk institutt for velferd og aldring, NOVA, støtter Wessel i at det vil bli langt større skiller mellom innvandrerbefolkningen og befolkningen forøvrig i årene som kommer.


Halvparten av sosialhjelp i Oslo går til ikke-vestlige

19.06.06: Over halvparten av all utbetalt sosialhjelp i Oslo går nå til ikke-vestlige innvandrere, som utgjør 18,9 prosent av hovedstadens befolkning, melder Aften Aften.no. Statistikken er presentert i sin helhet i tidsskriftet Oslospeilet (pdf-fil). Ikke-vestlige innvandrere har stått for nesten 90 prosent av byens vekst de siste årene. I følge byrådsleder Erling Lae blir Oslo det ”komplette kaos” uten innvandrere.


Norge kan tape hele oljeformuen

12.06.06: NHO peker på et mulig fremtidsscenario med økonomisk katastrofale konsekvenser for Norge. Det handler om lav sysselsetting blant ikke-vestlige borgere, kombinert med en stor vekst i denne gruppen som sammenfaller med eldrebølgen. Innen 2015 vil innvandrerbefolkningen dobles. I dag er trygdeforbruket særlig høyt blant ikke-vestlige innvandrere. Fortsetter dagens innvandring, kan arbeidsstyrken reduseres med syv prosent, i følge NHO. En slik reduksjon fører til tap av hele oljeformuen. NHO-ekspertene Kenneth Stien, Torill Lødemel og Baard Meidell Johannesen, retter i en egen artikkel i NHOs magasin, Horisont, en bredside mot dagens innvandringspolitikk. Det er ikke slik at problemet med eldrebølgen kan løses gjennom masseinnvandring, mener de. Økt innvandring vil i beste fall bare forskyve den demografiske krisen, melder Aftenposten.no


Ny immigrasjonslov i USA

26.05.06: Ifølge NTB vedtok det amerikanske senatet torsdag en omlegging av innvandringslovene som kan gi flere millioner ulovlige innvandrere en sjanse til å bli amerikanske statsborgere. Loven, som ble vedtatt med 62 mot 36 stemmer, går både inn for skjerpet grensekontroll og et såkalt gjestearbeiderprogram, som kan gi de 11 til 12 millionene illegale innvandrerne i USA en mulighet til å få statsborgerskap i USA. Les hos Hegnar.no


En professor på prekestolen

23.05.06: I Vålerenga kirke er døren høy og porten vid, hvis vi skal tro prest Einar Gelius. Men 1.mai fikk flere kirkekaffen i halsen da professor Per Fugelli entret prekestolen med et ytterst politisk budskap. En av disse var redaktør av LexicOrient, Tore Kjeilen, som i dag stempler Fugelli som en kvakksalver - med begrunnelsen at Fugelli benytter seg av sitt professorat innen legevitenskap til å utgi seg som ekspert på et fagfelt han ikke har noen forutsetninger for å uttale seg om. Kjeilen skriver: "Han er nær ved å misbruke sin tittel, når han alltid dytter denne foran seg og skråsikkert og bedrevitersk står frem innen fagfelt hvor han åpenbart mangler grunnleggende kunnskaper om kompleksitet og nyanser. Verre blir det når man forsøker å lytte til hva han faktisk sier. Han sier nemlig ingenting! Han bare slenger ut løse slagord. Det finnes ingen faktahenvisninger, ingen forskningstall, ingenting." Les i Dagbladet.no


Vil at troskapsløftet skal være obligatorisk

18.05.06: Forslaget til trosskapsløfte for å bli norsk statsborger ble presentert i begynnelsen av denne måneden, der det heter: "Som norsk statsborger lover jeg troskap til Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover." Men Per-Willy Amundsen (Frp) mener at troskapsløftet mister sin verdi hvis det skal være frivillig å avlegge. Han kunne tenkt seg en sterkere forpliktelse til å følge norsk lov, likestilling og demokratiske prinsipper, og misliker frivillighetsaspektet. "Jeg er sikker på at de aller fleste ville finne en slik seremoni meget givende. Det er en meget betydningsfull dag for et menneske å skifte statsborgerskap. De færreste vil reagere negativt på at en slik seremoni gjøres obligatorisk," sier Amundsen til Dagbladet.no

Her kan du lese utkast til gavebok og forslag til trosskapsløfte (pdf-fil)


ERCI kritiserer Danmark

16.05.06: Europarådet mot rasisme og intoleranse (ERCI) kommer i en ny rapport på nytt med hard kritikk av Danmarks integrerings- og innvandringspolitikk. ERCI påpeker at klimaet i Danmark generelt har forverret seg etter innstramningene i utlendingsloven i 2001, og at visse politikere, særlig fra Dansk Folkeparti, og deler av media fremmer et negativt bilde av mindretallsgrupper i alminnelighet og muslimer i særdeleshet. Spesielt kritiseres den danske regjeringen for å legge uforholdsmessige store hindringer i veien for at innvandrere kan oppnå dansk statsborgerskap, bli forent med ektefelle, oppnå familiegjenforening og få adgang til sosiale ytelser på lik linje med resten av befolkningen. Den danske regjeringen har tidligere avvist ECRIs rapporter for feilaktige og udokumenterbare, noe de også mener denne er. Les i Jyllands-Posten

Europarådet er en selvstendig, internasjonal organisasjon og dermed ikke en EU-institusjon. Administrasjonen ivaretas av et internasjonalt sekretariat i Strasbourg.


Full seier til Avin og datteren!

10.05.06: Avin Yousef Khadir (22) gikk til sivilt søksmål mot staten for få Utlendingsnemdas vedtak om retur til Iran kjent ugyldig, og videre at iverksettelsen av vedtaket utsettes inntil rettskraftig avgjørelse foreligger. De har nå fått medhold i Oslo tingrett. 17 år gammel flyktet Avin fra Iran med sin 2-årige datter. Hun hadde da vært ufrivillig gift i tre år, et ekteskap som kom i stand av hennes onkler etter at hennes egen far døde. Verken svigerfamilien eller ektemannen har sørget godt for Avin, og det ble eller ikke bedre da hun fødte et jentebarn som til og med hadde en hjertefeil. En retur til Iran kunne få katastrofale følger for både Avin og datteren. I dommen fra tingretten blir det blant annet konstatert at det må anses som en saksbehandlingsfeil av Utlendingsnemnda å bruke så langt tid på å avgjøre saken når så små barn er part, skriver Gd.no


Strammer kravene for tysk statsborgerskap

08.05.06: I nær fremtid vedtas nye lover i Tyskland der kravene for å bli tysk statsborger skjerpes inn. For å kunne bli statsborger må man ha tatt et grunnkurs om demokrati og styreform, i tillegg til at man må bestå en språktest. Les i Jyllands-Posten


Jeg lover, støtter og respekterer

04.05.06: "Som norsk statsborger lover jeg troskap til Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover." Slik lyder den uavhengig redaksjonsgruppens forslag til trosskapsløfte for å bli norsk statsborger. På Aps hjemmeside sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen at hans oppfatning er at gruppen har gjort et grundig arbeid på svært kort tid.

Her kan du lese gruppens utkast til gavebok og forslag til trosskapsløfte (pdf-fil)

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00post@rights.no © HRS 2002 - 2007