Islam

Stenger nok en moské. Når ser vi det samme i Norge, Erna?

Nok en moské stenges i Frankrike. Årsaken er at imamen legitimerer vold, hat, diskriminering, sharia og væpnet jihad. Tror man virkelig at ikke dette også skjer i Norge? Sagt med andre ord: Når skal Erna stenge den første moskeen i Norge?

Frankrike har stengt titalls moskeer etter den vanvittige terroren i Paris i november 2015. For å få innsyn i det indre livet i moskeene, må myndighetene enten overvåke dem eller ha informanter på innsiden, eller begge deler. Vi kjenner til førstnevnte i Norge, nemlig at PST overvåker moskeer på vår jord. Detaljer kan selvsagt ikke gis.

I Grenoble er det nå slutt på aktivitetene til moskeen Al-Kawthar, som har 400 besøkende per dag. I tillegg fryses alle eiendeler tilknyttet denne moskeen, melder Le Figaro. Så hva er denne moskeens forbrytelse (brudd på den «interne sikkerhetsloven»), i henhold til den franske sikkerhetstjenesten? Jo, man har drevet en «forkynnelse» som bygger oppunder væpnet jihad. Moskeens budskap har vært «vold, hat og diskriminering mot tilhengere av andre religioner». Budskapet fra imamen og ledelsen har vært i strid med de republikanske verdiene, heter det videre. Myndighetene peker også på budskap som legitimerer sharia og «diskriminering av kvinner».

I fjor ble det estimert at Frankrike har 2 600 moskeer. 130 av dem defineres som «radikale», mens 300 anses for å formidle en «streng» versjon av islam. Sistnevnte anslag fremstår som alt for lavt, all den tid vi knapt har imamer og moskeer som vil snu ryggen til klassisk sharia, inkludert diskriminering av kvinner. Sagt med andre ord: pek på én eneste moské i Norge som tar avstand fra det islamske lovverket? Dette lovverket vil endog ikke våre biskoper ta avstand fra, da det er fredet fordi det anses som «hellig». Ei heller kan jeg erindre at gammelmediene på lederplas har tatt et oppgjør med dette umenneskelige steinaldertankesettet. Tvert om.

Erna i strupen på moské-islam

Nå har Erna og hennes mannskap lovet oss at de vil ta et oppgjør med udemokratiske moskékrefter. Regjeringen vil nemlig stikke kjepper i hjulene på moskeenes finansiering, fremkommer det i den nye regjeringsplattformen. Enhver moské som ikke følger norsk lov, eller som mottar økonomisk støtte fra despotiske regimer, skal straffes. Plattformen til Solbergs flertallsregjering er faktisk oppsiktsvekkende hva gjelder islam. Fra at islam tilsynelatende var et ikke-tema for den forrige regjeringen Solberg, lanseres det nå en bredside mot moské-Norge, som åpenbart har gått de etablerte mediene huse forbi. Eller de sistnevnte bryr seg ikke.

Dette står nemlig å lese i Granavolden-plattformen under tittelen Kirke, tro og livssyn:

  • Forplikte tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd til å opplyse om bidrag fra utlandet over en viss størrelse og basert på dette vurdere ytterligere reguleringer, herunder krav om gjensidighet mellom landene.
  • Trekke tilbake økonomisk støtte til trossamfunn som oppfordrer til brudd på norsk straffelov eller mottar støtte fra stater som ikke praktiserer religionsfrihet (mine uthevinger).

La oss ta brudd på norsk straffelov først. I år 2000 gikk TV2 inn med skjult kamera i tre moskeer. Temaet var kjønnslemelstelse. Ingen av de tre moskeene var imot kjønnslemlestelse. Tvert om ble det i to av moskeene, Tawfiiq Islamsk Senter (Norges nest største med over 7 8000 medlemmer, startet opp av somaliere) og Islamic Solidarity Society (gambisk) gitt full støtte til lovbruddet. Man må gjerne tro at holdningene har endret seg grunnet «integrering». Jeg ser ingen grunn til å tro det, da erfaringene gjennom årene er at lederskapet i moskeer ikke har beveget seg et eneste skritt bort fra sharia, og sharia foreskriver i sunniislam lemlestelse (tre skoler anbefaler, den fjerde, shafi-skolen, krever lemlestelse av jenter).

Internasjonale avsløringer

La oss videre se til Danmark og TV2’s avsløringer av moskeer der så sent som i 2016. En imam fortalte trossamfunnet sitt at det er obligatorisk for barn å be fra de er syv år og at det er obligatorisk for foreldrene å slå dem fra de er ti år hvis de ikke gjør det. En annen imam fortalte kvinner at de ikke kan ta seg jobb hvis mannen ikke ønsker det, og slett ikke kan arbeide sammen med andre menn. TV2s opptak viste også at kvinner ble fortalt at de ikke har rett til å nei til sin manns krav om sex og at de må akseptere mannens gudommelige rett til å ta seg flere koner. Andre situasjoner viser en imam som oppfordrer folk til å lyge for å hente ut mer penger fra de sosiale myndighetene. 

Også i Sverige har det vært brukt skjult kamera i moskeer. Resulatet er det samme.

Imamen som hoppet av, Ahmed Akkari, har selv fortalt i sin bok Min afsked med islamismen om hvordan han og andre imamer styrte befolkningene i Danmarks gettoer etter sharialover. Særlig ble sharialovene brukt aktivt overfor kvinner som ble nektet skilsmisse.

Og så har vi avsløring fra Tyskland, som viser samme mønster, som at det ikke er lov å forlate islam.

Og det samme har vi sett fra England, avslørt av Channel 4.

Troverdighet?

Alt overnevnte er brudd på norsk lov. Og vil etter de klare signalene fra Regjeringen bety at statsstøtte til slike moskeer skal strupes. For min del ville jeg nok også lagt til at dørene skal stenges, akkurat som i Frankrike, og også i Østerrike, som i tillegg utviser imamer.

Hva gjelder støtte fra land som Iran, Qatar, Tyrkia og Sausi-Arabia, vet vi mer enn nok om mangel på trosfrihet. Altså skal ikke støtte fra slike land kunne mottas. Se punktene i erklæringen om herunder krav om gjensidighet mellom landene og stater som ikke praktiserer religionsfrihet.

Hvor står moské-Norge når dette gjennomføres? De står igjen med støtte fra private personer i egen moské og andre privatpersoner, eventuelt ved at privatpersoner og stiftelser i despotiske regimer sender penger. Eller en «rik onkel» i London, eksempelvis. Disse smutthullene har jo allerede Stortinget pålagt regjeringen å tette.

Hvordan Solberg-regjeringen praktisk har tenkt å få innsyn i moskeenes indre liv i Norge, gjenstår å se. Forpliktelsen ligger i regjeringserklæringen. Vi er spent på de konkrete veiene inn i moskeenes indre liv.

Ser vi nå en oppvåkning? Jeg velger å tro det. Ellers hadde ikke disse punktene vært nedfelt i den nye politiske plattformen, er den logiske slutningen.

Men merk dette: Enhver imam eller islamsk leder i Norge vil nok si at de følger norske lover. Det er de forpliktet til å gjøre – etter samme sharia. Å følge loven i landet de bor i, plikter man i henhold til islams tekster. Men om de gjør det, især overfor kvinner, se det tror ikke jeg på. Da har de jo forlatt islam.