Frihetsverdier

Rabiate moskeer får økonomisk støtte, men ikke Jehovas vitner

Jehovas vitner er fratatt statsstøtten fordi de driver med sosial utstøtelse. Dette er vi selvsagt enige i. Men hvorfor i all verden mister ikke rabiate moskeer statsstøtten, endog moskeer som støtter jihad og mord på dem som angivelige begår "blasfemi"? Det er noe som skurrer veldig. Er det igjen berøringsangsten overfor elefanten islam som lurer i bakgrunnen?

Det er et underlig skue. Norges verdikompass er ute av vater.

Vi har en moské i Oslo, Central Jamaat Ahle-Sunnat, der sjefsimamen Nehmat Ali Shah, åpent har tilkjennegitt sine sympatier for en mann i Pakistan som drepte guvernøren Salman Taseer i 2011. Vold, hyllest av drapsmann, jødehat, nedrakking av Norge og ikke-muslimer, er ikke det eneste på denne mannens «CV». Også hans svigersønn, hentet fra Pakistan, er av det ideologiske rabiate slaget. Han vil henrette dem som ikke faster.

Nehmat Ali Shah er fredet av politikere og norsk presse. Det har aldri vært reist spørsmål ved hvordan en slik moské kan motta skattebetalernes kroner år ut og år inn. Dertil i dag på dagen for Holocaust-markering. Ali Shah og moskeen har uttalt seg slik om jødene: Hitler drepte jødene fordi «de er urolige folk i verden», og islam bakvaskes i mediene «fordi mediene har jødisk bakgrunn». Signert imam Ali Shah og styreleder fra samme Punjab, Ghulam Sarwar.

Jihadister nyter godt av statsstøtte

Så har vi Tawfiiq Islamsk Senter i Oslo, der jihadister har hatt sitt tilholdssted, det vil si Profetens Ummah. De arrangerte – på innsiden av moskeen – videooverføring med den dømte jihadisten i England, den mest notoriske jihad-ververen, Anjem Choudary. Ungdom i Norge har kunnet snakke direkte med denne ekstremisten via såkalt Paltalk.

Så har vi Al Nor-moskeeen i Tromsø, der det for noen år siden ble avdekket av lederen, konvertitten Sandra Maryam Moe, sin ektemann hadde vært på terrortreningsleir på Filippinene. Heller ikke det fikk konsekvenser for de offentlige finansene til moskeen.

Vi kunne fortsatt med eksemplene. De er mange, for Norge har faktisk mange særdeles «rabiate» moskeer, som ikke minst forfekter et kvinnesyn og et syn på jøder og ikke-muslimer som er gjennomsyret av undertrykkelse og direkte hat. Dette har aldri ført til et eneste offentlig spørsmål om den rundhåndede økonomiske støtten, pålagt skattebetalerne.

Derfor blir det noe «underlig» i dag at Jehovas vitner mister statsstøtten. I en oppdatering på sine nettsider, skriver Statsforvalteren at de har funnet flere brudd på trossamfunnsloven hos Jehovas vitner. Det er tidligere medlemmer som har varslet om utstøtelser og eksklusjoner av medlemmer av trossamfunnet. Den mest kjente saken for offentligheten er saken knyttet til Gry Nygård. Hun skal ha blitt utsatt for sovevoldtekt, og deretter ekskludert fra Jehovas vitner og nektet kontakt med barna sine. Nygård vant i lagmannsretten, og saken skal behandles i Høyesterett.

Hva med å stå oppført på terrorliste?

Sosial utstøtelse er alvorlig. Men hva med de andre forholdene vi nevner her innledningsvis? Hva med at Rabitamoskeen er Brorskapets fremste bastion i Norge og satt opp på terrorlisten til Emiratene? Brorskapet er som kjent en organisasjon som står for en verden underlagt sharia.

Men våre myndigheter anser at sosial utstøtelse i et kristent trossamfunn er verre enn jihad, totalitarisme og kvinneundertrykking?

– Etter å ha mottatt varslinger fra tidligere medlemmer angående eksklusjon og utstøtelse av medlemmer, har Barne- og familiedepartementet bedt Statsforvalteren i Oslo og Viken om å gjennomgå Jehovas Vitners egne redegjørelser og publikasjoner. I denne gjennomgangen har Statsforvalteren avdekket flere brudd på trossamfunnsloven, heter det ifølge Vårt Land.

Eksklusjonspraksisen innebærer at medlemmer nektes kontakt med utmeldte medlemmer. Dette mener Statsforvalteren strider med retten til fri utmelding og trossamfunnslovens paragraf 2.

Fri utmelding. Ja, og denne Statsforvalteren tror det er fri utmelding fra islam i Norges moskeer? Tror Statsforvalteren at frafalne fra islam ikke blir utstøtt – både av moskeens medlemmer og egen familie?

– Trossamfunnet åpner også for å ekskludere døpte mindreårige. Det betyr at barn kan bli ekskludert dersom de bryter trossamfunnets regler. Vi mener dette er negativ sosial kontroll og krenker barns rettigheter, skriver Statsforvalteren.

De skriver blant annet at udøpte barn som bryter med trossamfunnets regler, kan bli utsatt for sosial isolasjon, noe de også omtaler som negativ sosial kontroll.

– Slik behandling av barn er i strid med trossamfunnsloven paragraf 6, skriver Statsforvalteren.

Islam bryter loven systematisk og forsettlig

Negativ sosial kontroll. Og det foregår ikke massivt i våre moskeer? Hva er dette for en forskjellsbehandling? Kvinner i moskeer får høyst sitte bakerst eller på et avsondret galleri. Hva gjør Statsforvalteren med denne sosiale kontrollen? Svaret er: ingenting. Fordi den sosiale kontrollen har forankring i islam.

– Trossamfunnet har detaljerte regler for hvordan medlemmene skal praktisere eksklusjon og sosial isolasjon overfor disse gruppene. Reglene meddeles medlemmene blant annet via bøker og studieartikler, skriver Statsforvalteren.

Ok, nå kan vi snakke om bøker. Det var nettopp derfor HRS sendte en pakistansk forsker inn i biblioteket til Jamaat-moskeen i Oslo. Her fant vi ren propaganda for fullstendig utvisking av kvinner fra det offentlige rommet. Og også støtte til jihad. Men dette teller ikke, fordi det er begrunnet i «hellige» tekster?

Statsforvalteren har vurdert at Jehovas vitners lovbrudd er systematiske og forsettlige. Ja, islams lovbrudd er systematiske og forsettlige. Men det teller heller ikke i den angivelige religionsfrihetens navn?