Den kulturelle revolusjonen

Oslopolitiet om avlyst koranbrenning: PST henviste til islamistiske miljøer i Norge

Oslopolitiet tar bladet fra munnen om avlysningen av koranbrenning, og skyver PSTs terrorvurdering foran seg. Konstituert politimester Cecilie Lilaas-Skari og politiinspektør Martin Strand skriver i Aftenposten at PST advarte om islamistiske miljøer i Norge. Men både Filter Nyheters omtale av den lekkede terrorvurderingen og PSTs fungerende leder selv, Hedvig Moe, sier at trusselvurderingen handler om at islamistiske terrororganisasjoner i utlandet retter blikket mot Norge.

Politiet har ikke innført forbud mot koranbrenning heter Oslopolitiets debattinnlegg i Aftenposten. Debattinnlegget kommer lovlig sent fra Oslopolitiet, som ellers nektet å stille til NRKs Debatten tirsdag. Det interessante med politimesteren og politiinspektørens innlegg er dog at de framholder at PST ga dem en trusselvurdering der islamister i Norge er nevnt spesielt. Det er interessant fordi det i en uke i strekk har vært rettet kritikk mot politiet nettopp grunnet manglende konkrete trusler nasjonalt. Det skal foreligge konkrete terrortrusler for å kunne avlyse arrangementer.

Som kjent hadde Oslopolitiet gitt klarsignal til en Sian-demonstrasjon foran den tyrkiske ambassaden onsdag i forrige uke. Dagen etter ble tillatelsen trukket tilbake – uten at vi borgere fikk videre innsyn i hvorfor dette skjedde. Da hadde det i mellomtiden vært møte mellom PST, UD, JD og Oslopolitiet angående koranbrenning.

I Aftenposten skriver Oslopolitiet som følger:

Kort tid før markeringen ble vi orientert om en trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). I den peker PST på at Norge kan bli mer aktuell i målbildet for ekstreme islamister. Den omtaler økt terrorfare i Norge, og den henviser til islamistiske miljøer i Norge (min uthev.).

På bakgrunn av informasjonen fra PST gjorde Oslo politidistrikt en egen vurdering av trusselbildet ved denne markeringen og sammenholdt informasjonen fra PST med egne opplysninger om potensielle trusler.

Oslo politidistrikt vil presisere at det ofte vil være en sammenheng mellom det generelle nasjonale og internasjonale trusselbildet og trusselbildet ved enkeltarrangementer. Økt internasjonal spenning og oppmerksomhet kan medføre en økt trussel mot konkrete arrangementer lokalt i Norge.

Oslopolitiet bør snarest offentliggjøre PSTs terrorvurdering, for informasjonen om de islamistiske miljøene i Norge er politiet alene om å hevde at lå til grunn for å avlyse koranbrenningen.

Advarte om utenlandstrusler

Allerede forrige fredag hadde en ansatt ved PST lekket PSTs terrorvurdering til nettavisen Filter Nyheter. Avisen publiserte saken Hemmelig PST-notat før forbud mot koranbrenning i Oslo: Norge kan «potensielt bli nevnt» av IS og Al-Qaida.

Et av hovedbudskapene i trusselvurderingen er at Norge kan «potensielt bli nevnt eksplisitt» i terrororganisasjonenes propaganda som følge av SIANs koranbrenning. Sikkerhetstjenesten skriver imidlertid at at kan ta «måneder eller år» før konsekvensene utspiller seg, og at dette avhenger av spredningen av bilder av koranbrenningen samt hvem som bruker dette til å oppildne islamister.

PST skriver i notatet at koranbrenning er en av de «mest utslagsgivende faktorene» når det gjelder trusselen fra ekstreme islamister, men ingenting i vurderingen skal peke mot terrorplaner mot Norge eller andre akutte trusselsituasjoner.

Onsdag, dagen etter Debatten, publiserte vi saken Volds-islam vant over ytringsfriheten i Norge: Forbudt å brenne koranen.

I går kveld feide imidlertid PST ved fungerende leder, Hedvig Moe, all tvil og alle spekulasjoner til side. Demonstrasjonen ble stoppet grunnet potensielle terrorangrep mot Norge og norske interesser fra al-Qaida og IS. Moe forteller dette fra møtet med Oslopolitiet og politisk ledelse som førte til at demonstrasjonen ble avlyst:

-Vi ga et innspill om at i lys av hendelser i utlandet kan Norge bli et mer aktuelt terrormål for ISIL og Al Qaida. Vi mente dette var viktig å formidle til politiet. Vi tenkte at vi ser likhetstrekk med karikaturstriden. Nå oppfatter vi at Sverige nærmer seg en liknende situasjon som karikaturstriden i 2005 der Danmark var et legitimt terrormål.

Det er altså fullstendig samsvar mellom dokumentet Filter Nyheter har hatt i hende og uttalelsene fra PST-leder Moe. Ingen av dem nevner det islamistiske miljøet i Norge overhodet. La det være klart: Det er ikke PST som avgjør om demonstrasjoner kan avholdes eller ei. Det er politiets bord, og politiet plikter å følge sin egen instruks, slik ekspert på ytringsfrihet, juristen Anine Kierulf, forklarte i Debatten.

Hun var tydelig på at politiet ikke har hjemmel i loven til å avlyse en demonstrasjon på grunn av trusler fra utlandet. Kierulf forklarte dette med eksempel fra Stovner der politiet avlyste en Sian-demonstrasjon og flyttet den til foran Stortinget. Politiet mente da at de ikke ville klare å opprettholde sikkerheten på det konkrete stedet, Stovner. Da har politiet hjemmel til å avlyse en demonstrasjon. Å avlyse «forutsetter en risikosituasjon på stedet. Det er det man har hjemmel til å gjøre. Ikke på grunnlag av sikkerhetstrusler andre steder i utlandet», forklarte Kierulf.

Konkret vurdering

Mens debatten har handlet om hvorvidt Sian-demonstrasjonen ble avlyst grunnet ytre press, og da spesifikt i lys av Tyrkias president Erdogans politisering av grensene for koranbrenning og ytringsfrihet i Sverige, framholder Oslopolitiet en uke på overtid at de foretok vurderinger på samme måte som tidligere.

Politiet har adgang til å endre eller om nødvendig nekte et arrangement hvis tungtveiende sikkerhetshensyn tilsier det.

Det er krevende å balansere sikkerheten opp mot ytringsfriheten. Terskelen for å beslutte at en markering ikke kan finne sted, er høy og vil bare skje når det ikke er mulig å ivareta sikkerheten tilfredsstillende på noen annen måte.

Deretter konkluderer konstituert politimester Cecilie Lilaas-Skari og politiinspektør Martin Strand som følger:

Det vi har vurdert, er sikkerheten ved ett konkret arrangement. Det er fortsatt tillatt å brenne koranen i Norge, men i dette konkrete tilfellet måtte denne retten vike for hensynet til sikkerheten.

Allerede for en uke siden uttalte ytringsfrihetsekspert Kierulf seg til Filter Nyheter:

– Nå er det mange ting i denne saken som viser at det passet veldig bra for myndighetene at politiet stanset akkurat denne markeringen. Det gjør det ekstra viktig at det kommer en ordentlig begrunnelse fra PST eller politiet. Det er en god ting i en rettsstat å få begrunnelser på maktutøvelse.

Når begrunnelsene fra PST og Oslopolitiet fremdeles framstår sprikende, er det all grunn til å gjenta oppfordringen. Enten fantes konkret bekymring knyttet til islamistiske miljøer i Norge, eller så fantes det ikke. Offentligheten har krav på et svar.