Flerkoneri og proforma ekteskap

Islamske verdier er en trussel mot demokratiet

De førmoderne verdiene i islam som majoriteten muslimer tar med seg til sekulære demokrati som Norge, gjør reell integrering umulig. Tvert om er de islamske verdiene en trussel mot vestlige demokrati, konkluderer en ny rapport. I raporten går man gjennom tradisjonelle tolkninger og påbud og forbud i islam som avkler religionen som inhuman og i full kollisjon med menneskerettigheter.

Forfatterne av rapporten sin oppfordring til politikere, skoler og andre verdidannende aktører i vestlige land, er å understreke «at en bokstavelig tolkning av disse læresetningene ikke er mulig i et åpent demokratisk samfunn». Altså tolkning av klassiske islamske læresetninger.

Umulig å forene med Vesten

Rapporten har tittelen «Islamske verdier versus vestlige verdier» og er skrevet av blant andre lærer Omid Pasbakhsh og jusprofessor emeritus Reinhold Fahlbeck. De peker på de problematiske sidene ved islam helt i tråd med hva HRS gjennom årene har forfektet.

Forskerne har undersøkt kildene til islam og sammenlignet verdiene i disse med verdier i den europeiske menneskerettighetserklæringen om demokrati, religionsfrihet, ytringsfrihet, meningsfrihet, likestilling og likebehandling. De har funnet ut at ureformert islam på en rekke måter slett ikke er mulig å forene med vestlige verdier.

Blant annet undersøkes synet om at de som kritiserer islam fortjener døden, som er drivkraften bak muslimsk terrorisme, som i kjølvannet av den høye vestlige innvandringen sprer seg mer og mer i den vestlige verden. Forfatterne skriver korrekt at profeten Muhammed «beordret drap på mennesker som kritiserte ham og dermed [satte] et godkjennelsesstempel for muslimer til å betrakte kritikere av profeten som verdige døden«.

Frigjøres kvinner, rakner det islamske huset

Et kapittel i den ferske rapporten til svenske Claphaminstituttet, er viet islams syn på kvinner, et syn som er i full motstrid til likestilling. Det pekes på disse konfliktene med vestlige verdier:

  1. Strengere kleskodeks for kvinner.
  2. Kvinners vitnemål veier halvparten av menns vitnemål.
  3. Kvinner arver halvparten av det en mann gjør.
  4. Muhammed var polygam (11 hustruer), og islam gir således menn rett til å ha inntil fire hustruer.
  5. Muhammed skal ha begått vold mot yndingshustruen Aisha «i det minste en gang». I tillegg ga profeten menn rett til å slå sine hustruer. Også den første og andre kalifen slo sine hustruer. At vold mot hustruer legitimeres, er i full kollisjon med det kristne verdigrunnlaget og vestlig filosofi.
  6. Islam aksepterer barneekteskap, i tråd med at Muhammed giftet seg med Aisha da hun var seks år, og fullbyrdet ekteskapet da hun fylte ni år.
  7. Muslimske menn har lov til å ha sex utenfor ekteskapet med slavinner.
  8. Muslimske kvinner har sterkt begrenset adgang til skilsmisse, mens menn har rask og fri adgang til å skille seg.
  9. Muhammed tillot såkalte midlertidige ekteskap (mutah) som kan inngås for en varighet fra en time til 99 år mot betaling til kvinnen (eller jentebarnet), en praksis som anses som religiøs velsignet prostitusjon. Mutah praktiseres i dag av sjiamuslimer.

«Det faktum at kvinner ikke har en likeverdig stemme i islam er i direkte konflikt med den europeiske konvensjonen», fastslår rapportens forfattere.

Muhammed som forbilde en katastrofe

I tillegg peker rapportørene på dødsstraff ved frafall fra islam, mangel på ytringsfrihet (kritikk av islam og profeten er forbudt, og kan straffes som blasfemi med døden som følge), og mangel på respekt for demokrati, da en stat i henhold til bokstavtroe muslimer skal styres av sharia. I tillegg pekes det på sterkt diskriminerende uttalelser om og behandling av religiøse minoriteter som man finner både i koranen, hadith og sira (Muhammeds historiske biografi). Også synet på homofili i islam står i klar motstrid til vestlige verdier og vestlig filosofi.

Det pekes også på Muhammed som forbilde som kriger, og som slik legitimerte terror.

Rapporten inneholder også anbefalinger om hvordan vi i den vestlige verden kan svare på de ureformerte versjonene av islam som innvandrere har med seg fra sine hjemland. I motsetning til apatien, selvsensuren og misforstått toleranse som er vanlig i dag i sammenheng med en multikulturell debatt, mener forfatterne av rapporten at foten må settes tydelig ned overfor verdier som bryter med vestlige frihetsverdier.

Først og fremst kreves det en holdningsendring hos alle demokratiske krefter, hvor man lærer å «forstå og akseptere at islam inneholder læresetninger som er moralsk forkastelige og som utgjør et hinder for en vellykket sameksistens».

Skolen må opplyse om islams negative sider

Med et en slik etablert innsikt, bør skolen da blant annet få i oppdrag å ta opp de kontroversielle sidene ved islam i religionsundervisningen. Spesielt må nyankomne unge muslimer informeres «om at visse praksiser forkynt i Koranen og hadither ikke er akseptert i den vestlige verden».

Andre dypt forankrede syn innenfor islam som må kritiseres og tydeligere enn hittil må markeres som uakseptable er antisemittisme, teokrati og æreskulturen som opprettholdes av trusler, tvang og vold.

Ifølge forfatterne av rapporten, må muslimer som kommer til Vesten reformere islam i tråd med menneskerettigheter og et åpent, fritt demokrati, skriver World Today .

Hele rapporten til den kristne stiftelsen kan leses her.