Fundamentalisme

Krever at religionsfrihet trumfer sikkerhet

Synlige ører på passfotoet er en krenkelse mot religionsfriheten, hevder først og fremst muslimer i en organisert høringskampanje.

I et høringsnotatet foreslår Justis- og beredskapsdepartementet en ny, felles forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Her heter det at mange av reguleringsbehovene for nasjonalt ID-kort har direkte sammenheng med reglene for passutstedelse. De to dokumenttypene vil bli utstedt ved samme utstedelsesprosess, ved bruk av samme tekniske infrastruktur og personell, og underlagt samme krav til sikkerhet, saksbehandling og identitetskontroll.

Men ett av forslagene har blitt gjenstand for en organisert kampanje: at passfotoet skal ha synlige ører.

Departementet har to alternative forslag, ett med og ett uten påbud om synlige ører for personer som bruker religiøse hodeplagg. Det heter at departementet «ønsker et bredest mulig beslutningsgrunnlag gjennom synspunkter fra høringsinstansene, herunder fra ulike fagmiljøer, før det tas stilling til om unntak er tilrådelig».

Og «bredt» er det blitt – eller kanskje riktigere: det har blitt svært så smalt.

Identifiseringseksperter

Når en ser på høringssvarene, som til sammen teller over 800, der rundt 400 ikke oppgir navn eller kun som «privatperson», er det åpenbart at her har «noen snakket sammen».

Ved å ta et helt tilfeldig utvalg av noen av høringssvarene der personen ikke har oppgitt navn, ser det slik ut:

A. Jeg er som muslim dame er misfornøyd med å vise ørene på passbilde for det er mot reliongsfrihet. Og hvis det sammelignes med andre land Norge er det eneste land som har denne regelen.

B. Jeg synest det å måtte vise ørene på passet er veldig diskriminerende for meg som muslimsk kvinne å bærer hijab

Np er det jo engang sånn att det faktisk er helt unødvendig da men ikke trenger å vise ører for å identitet skjekkes

Synest det er urimelig å usakelig å kreve att ørene må vises ,jeg vil ha tilbake min rett til å dekke meg å bruke min religions frihet .

uten å vise ørene

C. Jeg som muslim kvinne ber regjeringen om å endre loven som handler om å vise ørene på passbildet. Jeg føler det som svært krenkende og nedverdigende å måtte ta ut ørene ut av hijaben da det krenker rett til alle muslimske kvinner som bor her i Norge. Jeg tror at denne loven bryter religion frihet i Norge. Takk for at det er mulig å sende dere vår mening. Håper virkelig at den blir hørt.

D. Jeg mener at dagens praksis basert på feilinformasjon. Hvis det er vitenskapelig rett at bilde må være med synlig øre da hadde alle land i verden ført den praksis. Sikkerhet er første prioritet i alle land. USA, Tyskland og England har ikke denne lov. Dagens praksis rammer noen minoritets grupper i Norge og må forandres. Jeg mener slike unødvendige påbudt hindrer integrering og styrker eksklodering.

E. Jeg støtter forslage om synlige ørene på passbildet

Jeg som norsk muslimsk ser ikke til hinder å vise ørene på passbilde det styrke full identifikasjon i pass i samsvar med det alle lands pass

Hvis man har valgt å bør i norge så man må akseptere lands retningslinjer .

Det er ikke sammenheng mellom troskap og hijab muslimsk kvinne som bor i norge må tilpasse seg til norsksamfunn.

Religion skal ikke praktisere over våre lover og forskrifter.

Personligefriheten hår ikke med ørene å gjøre.

Den forskrift bør snarest vedtas .

F. Kvinner som bruker hijab har dekket til ørene til vanlig, gir da liten mening at de er eksponert på passbilde. Bilde vil da ligne mindre på kvinnen i virkeligheten

To av høringssvarene fra «privatperson»:

G. Jeg som er et vanlig jente som bor i Norge, med min religion som er muslim. Så ja kjære folk som sitter i regjering det å vise ører med hijab i bagrunne får meg til å se som en ape. Jeg vet ikke hva formåle med å vise ører er men jeg vil si at den formåle for meg til å se som et dyr ikke mer eller mindre. Hijab har eksistert lenge og de de tre store religionene har blitt nevnt hijab. Det nedverker ikke bare jeg som er muslim men også alle kvinner som er kristne og jøder som bruker hijab nå. Norge er kjent for sin frihet ikke ta fra meg den friheten!

H. Jeg opplever det å vise ørene på passbildet som svært krenkende og ber loven om å få slutt på dette. Jeg har fortsatt ikke fornyet mitt pass og skal ikke å fornye den før den latterlige loven blir endret. Det er synd at dette skjer i Norge. Jeg både skuffet og såret over denne loven! Vennligst vis respekt for våre verdier og la oss bruke hijaben slik vi ønsker både på og uten passbilde!

Og så har vi høringssvaret fra lege og spaltist (som han selv presenterer seg som) Mohammad Usman Rana:

Jeg vil med dette stille meg bak høringssvaret av 18.05.2019 fra Religionsfrihetsgruppen. Jeg støtter alternativet om at ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort ikke skal inneholde et påbud om synlige ører for personer som bruker religiøse hodeplagg. Et påbud bryter med retten til religionsutøvelse for personer som bruker religiøse hodeplagg som dekker til ørene, og i høringssvaret vises det til gode argumenter for at ny forskrift ikke trenger å inneholde et slikt påbud.

Jeg ønsker samtidig å belyse at fra et anatomisk ståsted er ikke øret noen konstant identitetsmarkør. Fra et anatomisk ståsted er det svært vanskelig å forsvare påstanden om at ørene, i anatomisk forstand det ytre øret (aurikkel på fagspråket), er like unike som fingeravtrykk. Realiteten er, som belyst i flere forskningsstudier, at ørene er gjenstand for tydelige aldersrelaterte endringer. En forskningsstudie ved R Tan og medarbeidere (1) bekrefter at ørene vokser med alderen. Det er særlig omkretsen av ørene som øker, estimert til 0,51 mm i gjennomsnitt per år. Disse funnene bekreftes i en stor studie utført av Sforza C og medarbeidere, som konkluderer med at alder hos ett og samme individ har stor betydning for ørenes størrelse (2). At ørene vokser med alderen skyldes at ørebruskens viktigste bestanddel kollagen endrer seg med alderen. Den førstnevnte forskningsstudien nevner også at nesen endrer seg langt mindre enn hva øret gjør med alderen. For øvrig er det godt kjent at ørenes hud også endrer seg og blir rynkete med alderen.

Et annet viktig aspekt som gjør at ørene ikke er så unike og konstante identitetsmarkører er det faktum at ørekirurgi, deriblant kosmetiske operasjoner av det ytre øret, ikke er uvanlig. Disse plastiske operasjonene kan på ulike måter endre ørets utseende radikalt. Slik kirurgi kan gjennomføres i alle aldre, som oftest hos yngre individer.

Med vennlig hilsen

Mohammad Usman Rana

Lege, cand.med fra Universitetet i Oslo i 2010, samt spaltist og forfatter

(1) R Tan et al. Archives of Gentontology and Geriatrics. Volume 25, Issue 2, October 1997, Pages 187-191

(2) Sforza C et al. Forensic Sci Int. 2009 May 30;187(1-3):110.e1-7.

Så kan vi også ta med nok en identifiseringsekspert, Farhad Sindi:

Jeg ser ingen hensikt for at ører skal være med identifisere ens identitet spesielt når det går utover en av de største verdiene våre i landet religionsfrihet. Nå må dere slutte å leke politikere og starte å tenke som mennesker som er for gode prinsipper. Religionsfriheten blir brukt som en boksepute hver eneste dag basert på alle andres meninger men nå må dere stå strakt om å forsvare det i det offentlige noe som trengs mer enn ører på et pass passbildet. Nei til ører fremvisning på passbilder

Og en som er litt mer kortfattet, Habibe Øzsatici:

Hei! Jeg vil at dere fjerner krav om synlige ører.

Så Iman (som det for øvrig er tre av):

Jeg synes absolutt at det er nedverdigende for muslimske kvinner å vise ørene på passbilder. Ørene viser ingen forskjell på identifikasjon av personens ID. Ingen andre land har pålagt dette. Og ALLE muslimske kvinner føler at dette burde fjernes som lovpålagt, og dem skal kunne få ha ørene under hijaben. Folk uten hijab dekker jo ørene med håret over. Så hvorfor skal akuratt alt som omhandler muslimer bli lovpålagt? Dette er urettferdig og dere i regjeringen fjerner kvinners rettigheter. Det finnes ingen religionsfrihet i Norge.

Svært mange av høringssvarene (jeg har ikke lest alle, men en god del) argumenterer på samme måte. Først og fremst fremmes påstanden om at synlige ører er unødvendig, da ørene ikke har noe med identifisering å gjøre. Med andre ord er det ikke mangel på identifiseringseksperter i dette landet. Så hevder mange at de blir krenket hvis de må «ta ut» ørene. I tillegg peker mange på at Norge er ett av de få land i verden som har et slikt krav. Kravet belegges hovedsakelig med henvisning til religionsfriheten.

Krenkelsesargumentet

Det er påfallende hvordan religionsfriheten til stadighet benyttes som et krenkelsesargument. Like påfallende er det at personer som ikke bekjenner seg til noen religion heller ikke skal ha noen frihet i så måte. Det kreves at man både skal akseptere og respektere religiøse ytringer og fremtoninger i det offentlige rom, men det finnes ingen respekt for dem som avviser religion.

Slik det fungerer i dag vil ikke-religiøse bli ledd av om de benyttet seg av krenkelsesargumentet.

Vi burde slutte å snakke om religionsfrihet og heller benyttet begrepet «religiøs frihet», da for å ivareta begge parter, altså inkludere friheten til å fravelge enhver religion. Da kunne vi også forlange at religionen tilhører privatsfæren og kreve respekt for hverandre i det offentlige rom.

Å ha synlige ører på passfotoet har et saklig formål. Hensynet til sikkerhet og identifikasjon må gå foran religiøse krav. Hvis det er slik at muslimer og sikher ikke kan leve etter våre regler, så får de bosette seg i land som er i overensstemmelse med egne verdier og ikke kreve at vi skal tilrettelegge for dem. For i et land som Norge er det frihetsverdiene som virkelig teller, og de må vi åpenbart både vokte godt.

For vi vet hvilken vei det går: nye krav vil komme.