Innvandring

PU: Krevende 2015 – enda mer krevende i 2016

Politiets utlendingsenhet (PU) avholdt i dag pressekonferanse om asylsøkersituasjonen. Den forteller om et krevende 2015: rekordmange uttransporteringer sammen med rekordmange asylankomster. PU forventer ikke et mindre krevende år i 2016. Ikke minst er registreringssystemet et sårt punkt - og sikkerhet.

2015 var et krevende år for Politiets Utlendingsenhet (PU). Ikke minst ble det krevende da asylankomstene ble svært høye utover høsten, der HRS kunne avsløre (12. september) at PUs registrering av alle nyankomne asylsøkere hadde brutt sammen. To dager senere kunne vi melde at PU fant ekstremistisk materiale på asylsøkerne (f.eks. IS-materiell), men at politiet ikke hadde kapasitet til å følge slike funn opp. Det ble i PU snakket om en forestående «systemkollaps». Politiet opplevde et enormt press, ikke minst knyttet til måltallet for uttransporteringer sammen med stadig økende asylankomster (som ikke gikk ned før vinteren satte inn).

Våre avsløringer førte til et ekstraordinært møte i politisk ledelse i Justisdepartementet og nye fem milloner kroner ble raskt lagt på bordet til PUs registreringsarbeid.

Da tilleggsnummeret til statsbudsjettet 2016 ble fremlagt (30. oktober), foreslo Regjeringen blant annet å bevilge 128 millioner kroner til 136 stillinger knyttet til registrering og oppfølging av asylsøkere, samt 32 millioner kroner til 34 stillinger knyttet til støttefunksjoner i PU. Det ble også foreslått å bevilge 13 millioner kroner til ti stillinger for å ta igjen restanse i registreringssaker.

Måltallet for 2015 var 7.800 uttransporteringer samtidig med et enormt press på asylankomster. Situasjonen ble heller ikke bedre av at PU i tillegg skiftet lokaler, fra Christian Kroghs gate til Tøyen (begge Oslo). I tillegg plasserte PU personell i Kirkenes (i forbindelse med de mange ankomster over Storskoggrensa) og ved asylmottaket på Råde.

Politiet har tøffe måltall for uttransportering

Politiet har tøffe måltall for uttransportering

I dag kunne PU fortelle at måltallet på uttransporteringer ble nådd. Det ble gjennomført 7.825 uttransporteringer i fjor (som tilsier gjennomsnittlig litt over 21 personer per dag), som igjen er en økning på 8 prosent fra 2014. PUs måltall for uttransporteringer har økt de siste årene. I 2013 var måltallet 5.100, i 2014 ble det økt til 7.100. PU har oppnådd måltallet hvert år.

Av de noe over 7.800 som ble transportert ut i fjor var 2.567 personer ilagt straffereaksjon (tilsvarer 33 prosent av de uttransporterte). Ifølge NTB er de største gruppene blant disse er fra Romania (18 prosent), Polen (11 prosent), tett fulgt av Litauen (11 prosent) og Nigeria (9 prosent).

1.559 personer har blitt transportert ut etter å ha fått avslag på asylsøknadene sine. I tillegg ble 1.144 asylsøkere sendt til et annet land i Europa for å få behandlet søknaden sin der, i tråd med Dublin-reglene.

584 personer ble uttransportert til Russland. Et flertall av disse, 371 personer, ble sendt over Storskog. De fire største gruppene blant disse er fra Afghanistan, Syria, Nepal og Pakistan.

2016

Det forventes at også 2016 vil bli et krevende år. Som kjent har UDI har anslått at det kan komme 60.000 asylsøkere i år. Dette ankomsttallet vil etter all sannsynligvis bli kraftig oppjustert i løpet av første halvår, ikke minst fordi UDI nylig har nedjustert asylankomstene for 2016 fra 100.000 og fordi asylankomstene neppe vil ta seg opp før vinterværet slipper taket. Dette relatert til at UDI bruker en svært enkel fremskrivning, der de kun ser på ankomster per måned og regner ut snitt og legger dette til grunn for forventning.

I tillegg til alle nye ankomster skal alle de som kom i fjor behandles. Regjeringen har tidligere snakket om «midlertidig opphold», så hvor mange av dem som allerede er kommet som får opphold er foreløpig ukjent. Så skal alle med avslag returneres. Denne situasjonen bedres ikke av at mange forsvinner fra mottakene, i november var antallet 1.500, sistnevnte er da også en betydelig sikkerhetstrussel.

Sikkerhetsperspektivet blir håndtert av Regjeringen ved at de har foreslått å bevilge noe over 58 millioner kroner til såkalt «utvidet registrering» av en del av asylsøkerne, særlig de som kommer fra områder med kjente terrororganisasjoner. Men slik utvidet registrering burde kanskje være normen i asylankomstene?

Samtidig er jeg spent på hvordan Regjeringen skal håndtere situasjonen med alle som allerede er forsvunnet fra mottak og hvordan den skal forhindre at stadig flere forsvinner.