Innvandring

Ytterligere millioner til økt innvandring

"Det har vært en kraftig økning i antall asylsøkere til Europa. Dette har også ført til en stor økning til Norge." Slik åpner Regjeringen dagens pressemelding om tilleggsbevilgning for økte asylankomster. Men å innføre grensekontroll eller andre begrensede tiltak og omfordele innsatsen dit den trenges mest? Nei, styring er ikke en prioritert oppgave.

Statsminister Erna Solberg (H) tror fortsatt at det er mulig å betale Norge ut av krisen. Vil Stortinget gå med på det?

Statsminister Erna Solberg (H) tror fortsatt at det er mulig å betale Norge ut av krisen. Vil Stortinget gå med på det?

Grunnet folkevandringen i og til Europa foreslår Regjeringen nå å øke statsbudsjettet for 2015 med til sammen på 227,1 millioner kroner. Først og fremst skal pengene styrke politiet og så er håpet raskere bosetting i kommunene.

Det heter at totalt 97,1 millioner kroner foreslås til Politi- og lensmannsetaten. Ikke minst får politiet mer penger (50 millioner) for å øke kapasiteten knyttet til registrering av nye asylsøkere til Norge. Men som vi har sagt før: Hva hjelper det med penger når Politiets utlendingsenhet (PU) ikke har menneskelige ressurser til å følge opp? Tror Regjeringen virkelig at vi kan betale oss ut av denne situasjonen med å styrke mottaksapparatet?

– Denne bevilgningen vil sette Politiets Utlendingsenhet i stand til å registrere et høyere antall søkere per dag, og også hente tilbake søkere som ikke har vært gjennom en fullstendig registreringsprosess. Dette er viktig både av sikkerhetshensyn og av hensynet til en effektiv saksbehandling, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Dream on, justisminister. «Hente tilbake søkere», smak på den. Det er registrert asylsøkere med materiale som kan knyttes direkte til Den islamske stat (IS). De er sendt utover i Norge. Tror justisministeren eller noen andre at disse sitter og venter på at politiet skal komme for en fullstendig registreringsprosess? Hvor lang tid vil det ta gitt den andelen som nå kommer? Hvordan skal Norge forholde seg til 15-månedersregelen?

Dette er ikke styring, det er ønsketenkning.

Så bevitner vi igjen bakpå-prinsippet: «Norsk deltakelse i Frontex-operasjon Triton har hatt en noe annen karakter, og kostet mer enn opprinnelig forutsatt.» Nei, sier du det? Kom det litt flere enn hva forventet? Tok de nye ruter når noen ruter ble satt under overvåkning? Hvilken overraskelse! «For å sikre at dette ikke skal gå ut over situasjonen i politidistriktene, foreslår Regjeringen en bevilgningsøkning på 47,1 mill. kroner. Av dette beløpet forventes om lag 20,8 mill. kroner refundert fra Frontex i 2015,» heter det – for de som måtte tro at dette er annet enn en dråpe i det ulykksalige havet.

Utlendingsdirektoratet (UDI) må også styrkes, de får skarve 5 millioner kroner. Men om du trodde at disse pengene først og fremst skal gå til asylsøknadsbehandling (som det er UDI som foretar), så tar du feil: «På grunn av utviklingen i antallet asylsøkere er det i UDI behov for å øke kapasiteten til å etablere og følge opp nye mottak.» Så heter det alltids: «UDI må også tilpasse virksomheten til å planlegge for en betydelig økning i antallet ubehandlede asylsaker i inneværende år.» Med 5 millioner? Dette er ikke lenger en drøm, det er et mareritt.

– Dette er viktige tiltak for å håndtere en svært krevende situasjon, sier justis- og beredskapsministeren.

Såkalte enslige mindreårige asylsøkere (EMA) har også økt kraftig. Selvsagt, kan en påpeke, da nettopp EMA nesten uten unntak gir rett til varig opphold. Barnevernet er pliktet å gi EMA under 15 år tilbud om opphold på et omsorgssenter.

I juli og august kom det i gjennomsnitt 16 nye barn per uke til barnevernets omsorgssentre, og de siste ukene har det kommet enda flere. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og private aktører har måttet tilpasse seg svært raskt for å møte det økte behovet for plasser i omsorgssentre.

Fremskrittspartiet leverer igjen!

– For å kunne møte det økte behovet foreslår regjeringen å øke bevilgningene til omsorgssentrene med 65 millioner kroner i 2015, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

EMA skal også ha verger. For å «håndtere» det må det mer penger til representantordningen hos Fylkesmannsembetene. 3 millioner ekstra hit.

Så satser (eller ber, antar jeg) Regjeringen på at dugnadsånden hos det norske folk holder seg over tid. For nå skal det avsettes midler «til å drifte en nettside som skal gi en samlet oversikt over mulighetene til å bidra og delta som frivillig i arbeidet med mottak og integrering av asylsøkere og flyktninger.» Her er det bare å melde seg på.

Deretter kommer dette vanskelige med bosetting i kommunene, som vi jo ikke sliter med fra før. «Kommuner, stiftelser eller andre kan søke Husbanken om tilskudd til utleieboliger for flyktninger og andre vanskeligstilte. Regjeringen vil øke bevilgningen med 50 millioner kroner i 2015.» Søk, søk! Med dette tiltaket kan «Husbanken gi tilsagn til om lag 200 flere utleieboliger, totalt om lag 1700 utleieboliger i år. Dette er en økning fra 1000 utleieboliger i 2013.» Ja vel, da er problemet løst? Hvorfor satt det da over 5.000 med godkjent opphold i mottak for et par måneder siden? Dessuten, hvor langt kommer vi med 200 utleieboliger? Jeg minner om at det bare på tirsdag ble det registrert inn 225 asylsøkere til Norge.

-Vi styrker tilskuddet for å få til raskere bosetting i kommunene. I arbeidet med å skaffe boliger til flyktninger og andre vanskeligstilte er det viktig at kommunene tar hele Husbankens verktøykasse i bruk, i tillegg til det private leiemarkedet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Da tillater jeg meg å minne Sanner om rundskriv H-4/15 fra 29.juni i år (!) som retter søkelyset på kommuners saksbehandling av asylmottak etter blant annet plan- og bygningsloven. Så tillater jeg meg å minne om at forskriften kommer fra Sanners eget departement. Det heter her at å ta i bruk hoteller, sykehjem, skoler og privatboliger som asylmottak reiser flere juridiske problemstillinger både for bygningsmyndigheter og driftsoperatører av asylmottak. Forskriften skjerper kravene til drift av asylmottak. Det passer vel litt dårlig i disse krisetider? Asylbaronene kan fortsette å le hele veien til banken.

Videre er det jo slik at mange/noen/vet ikke av «flyktningene som kommer har flere psykiske belastninger og traumer.» Da rommer tilleggsbevilgningen et forslag om å styrke det Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) med 5 millioner kroner.

Det var det.

Men å kontrollere grensene, nei se det hører vi ingenting om. Ei heller ett ord om at «den virkelige flyktningekrisen» – den som utspiller seg i Syria og nærområdene, der FNs matvareprogram (World Food Programme) har stoppet bistanden til 229.000 syriske flyktninger fordi kassa er tom. Folk sulter ihjel, mens migranter og flyktninger vandrer gjennom hele Europa for å komme til de beste velferdslandene – med det politiske lederskapets velsignelse. Vil Regjeringen bare bivåne det hele? Hva sier Stortinget?

Kan Regjeringen så svare det norske folk på følgende:

Hvor mange kan Norge ta imot av asylsøkere før kapasiteten er sprengt? Enhver regjering med respekt for seg selv har vel satt et slikt estimat. Kan vi få tallet?

Pressemelding: Tilleggsbevilgninger for økte asylankomster