Nyhetssøk

Faktisk.no «faktasjekker» legitimiteten til Hamas’ styre

Så var HRS-jakten i gang igjen, der jegeren Faktisk.no nok en gang viser at de leser rights.no så vrangvillig, ja for ikke å si; så uintelligent som mulig. Denne gangen tråkker Faktisk.no inn i konflikten mellom Hamas og Israel, der de henger seg opp i at HRS har vist til at beboerne i Gaza er ofre for en terrororganisasjon som de i 2006 - det siste valget som er blitt avholdt - selv har valgt, og i ettertid har gjort minimalt for å bli kvitt. Feil, sier Faktisk.no, men hva som er feil er vanskeligere å få tak i. Her kan du lese vårt tilsvar. 

Fredag 24. mai kl. 16:04 tikket følgende epost inn til HRS:

Hei,

Vi har sett på påstanden deres fra 16. mai i år:

«På samme måte som 7. oktober var en katastrofal hendelse for Israel og dets folk, så er krigen i Gaza en katastrofe for de som bor der og som etter beste evne har søkt å skaffe seg et liv.

De er ofre for en terrororganisasjon som de selv har valgt til å styre Gaza tilbake i 2006, og så vidt vi kan forstå har gjort minimale anstrengelser for å bli kvitt.»

Vi konkluderer med at det ikke stemmer at de som nå bor i Gaza selv har valgt Hamas til å styre.

Saken vil publiseres mandag, og vi ønsker selvfølgelig å gi dere muligheten til å komme med en kommentar.

Om dette er ønskelig, ber jeg om at denne sendes meg innen mandag 27. mai kl. 12.00

Mvh.

Nicolai Frøystad Delebekk

Journalist

Vårt svar

Her følger vårt svar i sin helhet:

Takk for epost av 24. mai med tilbud om å kommentere en faktasjekk av ett avsnitt i vår artikkel med tittelen «NRKs naive tro på Hamas».

Av eposten vi mottok fremgår det ikke klart nok hva dere egentlig er ute etter. Dere skriver kun at den påstanden som ønskes kommentert er følgende:

På samme måte som 7. oktober var en katastrofal hendelse for Israel og dets folk, så er krigen i Gaza en katastrofe for de som bor der og som etter beste evne har søkt å skaffe seg et liv. De er ofre for en terrororganisasjon som de selv har valgt til å styre Gaza tilbake i 2006, og så vidt vi kan forstå har gjort minimale anstrengelser for å bli kvitt.

Dere konkluderer deretter med at

«…det ikke stemmer at de som nå bor i Gaza selv har valgt Hamas til å styre.»

Det som er uklart er følgende:

  1. Bestrides det at Hamas vant valget i 2006?
  2. Bestrides det at det er de samme innbyggerne som avla stemme ved valget i 2006 som bor på Gaza i dag?
  3. Mener dere det er galt å skrive at Hamas vant valget på Gaza i 2006 fordi valget den gangen ikke bare omfattet Gaza, men hele det daværende palestinske selvstyreområdet, det vil si også Vestbredden?
  4. Mener dere at det ikke er korrekt å skrive at Hamas var en terrororganisasjon i 2006?
  5. Mener Faktisk.no at det ikke er dokumentert hvorvidt befolkningen på Gaza i dag støtter eller har sympati med Hamas?

Uten at disse uklarhetene blir oppklart er det ikke mulig å gi et kort og konsist svar på forespørselen fra Faktisk.no.

Vi velger derfor å kommentere ovennevnte uklarheter punktvis:

Vedr. 1: Valget 2006

Store Norske Leksikon har beskrevet det ganske greit i sin redegjørelse om Gaza og dets historie. Dette er lett søkbart på snl.no.

Herfra siteres følgende:

Konflikt mellom palestinere

Etter at Gaza ble en del av det selvstyrte palestinske området, utviklet det seg en alvorlig politisk og militær konflikt mellom de to mektigste palestinske partiene, Fatah og Hamas, hvor oppslutningen om sistnevnte økte spesielt på Gaza.

Utover på 2000-tallet førte friksjonen mellom palestinske grupper i Gaza til frykt for borgerkrig mellom de to gruppene, og fra 2005 kom det til gjentatte voldelige sammenstøt mellom partienes respektive sikkerhetsstyrker.

Israels angrep mot Hamas bidro til å styrke bevegelsens posisjon i Gaza, og ved lokalvalgene i 2004 vant den terreng på bekostning av Fatah.

Ved valget på ny lovgivende forsamling i selvstyreområdene i januar 2006 vant Hamas, etter at presidentvalget i januar 2005 var vunnet av Fatahs kandidat Mahmoud Abbas (vår utheving). Dette førte til enda skarpere motsetninger.

De politiske motsetningene mellom president Abbas (Fatah) og statsminister Ismail Haniyeh (Hamas) ble forsterket av en rekke voldelige sammenstøt mellom medlemmer av de respektive sikkerhetsstyrkene, framfor alt i Gaza.

Konfrontasjonene tiltok i 2006, og gjennom store deler av 2007 kom det til nye væpnede sammenstøt mellom militsstyrker lojale til hvert av de to partiene, med betydelige tap. Etter harde kamper i juni tok Hamas kontroll over området.

Verdt å merke seg er at etter 2006 er det ikke avholdt valg, trolig fordi at president Abbas er redd for å tape valget på nytt. Dette er kun vår antagelse, men Faktisk.no oppfordres til å kontakte president Abbas direkte slik at også dette kan bli faktasjekket.

Vedr. 2: 18 år siden siste valg

Det er i år 18 år siden valg ble holdt i Gaza og på Vestbredden, og HRS skal gi Faktisk.no rett i at i disse 18 årene har mange beboere i Gaza avgått ved døden, nye er født og de som ikke var stemmeberettiget i 2006 og senere har selvsagt aldri hatt anledning til å stemme.

Det er derfor ikke «de samme menneskene» som bor i Gaza i dag som i 2006. Vi er overbevist om at de som leser det vi skriver på rights.no er intelligente nok til å forstå det.

HRS beklager at det ikke falt oss inn at noen i Faktisk.no ikke ville ta det poenget.

Vedr. 3: Gaza/Vestbredden

Gaza var i 2006 en del av det palestinske selvstyreområdet, sammen med Vestbredden. Fatah godtok ikke valget og det ble en splittelse i 2007 hvoretter Fatah overtok styringen på Vestbredden og Hamas i Gaza.

Dette endrer ikke det faktum at Hamas vant valget i 2006, jfr. pkt. 1.

Vedr. 4: Hamas som terrororganisasjon

Det står ikke i noe artikkelen om at Hamas offisielt var erklært som en terrororganisasjon da valget ble avholdt i 2006. HRS har derfor ikke tatt stilling til dette.

Norge har fremdeles ikke erklært offisielt at Hamas er en terrororganisasjon, selv om statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK den 11. oktober i fjor uttalte at Hamas er en terrororganisasjon.

Svært mange andre har imidlertid gjort det, for eksempel USA, EU, Canada, Japan osv. Når mange har erklært Hamas som en terrororganisasjon, og vår egen statsminister er enig i dette, mener vi at det må være korrekt å omtale Hamas som en terrororganisasjon.

Vedr. 5: Støtten til Hamas i dag

Hvis Faktisk mener det er uriktig at befolkningen på Gaza i dag støtter Hamas, viser vi til vår artikkel av 28.11.23 med tittelen «Palestinerne er på en annen planet», som ligger åpent ute på vår hjemmeside.

I artikkelen refererer vi fra en meningsmåling avholdt av «Arab World for Research and Development» (AWRAD) datert 14. oktober i fjor. Det ligger lenke til rapporten fra AWRAD i vår artikkel, og vi vil sitere et par avsnitt derfra:

For hva svarer de når de blir spurt om de støtter Hamas sin massakre den 7. oktober (tabell 27)?

På Vestbredden ga 68,3 prosent Hamas sterk støtte, mens 14,8 prosent ga delvis støtte. På Gaza var entusiasmen noe lavere, antagelig fordi de visste hva som ville komme – «bare» 46,6 prosent ga Hamas sterk støtte, mens 17,0 prosent ga Hamas delvis støtte. Kun 3,6 prosent var sterkt imot på Vestbredden, mens ikke uventet var vesentlig flere – 12,6 prosent – sterkt imot på Gaza.

På spørsmål om de som palestinere var stolte av det som hadde skjedd (tabell 23) svarte 94,3 prosent at de i stor grad var stolte av det, og 3,7 prosent at de i noen grad var stolte.

Uansett hvilket av de fem tolkningsalternativene som legges til grunn av Faktisk.no i sitt spørsmål til HRS, mener vi at det avsnittet som er faktasjekket er korrekt, noe Faktisk.no meget enkelt selv kunne ha funnet ut av med litt grundigere bakgrunnssjekk.

HRS setter imidlertid pris på at de ansatte i Faktisk.no synes å være ivrige lesere av det vi skriver på rights.no, men ber om at Faktisk.no i fremtidige henvendelser til oss er mer presise i spørsmålsstillingene slik at vi vet hva vi skal forholde oss til.

Hvis Faktisk.no skal legge ut offentlig en faktasjekk av hvorvidt Hamas vant valget i 2006 eller ikke, ber vi om å få tilsendt en lenke til artikkelen når den legges ut. Vi forutsetter at dette tilsvar også legges ut i sin helhet.