Innvandring

FrP vil vite mer om dem som hjelpes ut av Gaza

Mange lurer på hvorfor det befant seg hundrevis av personer med tilknytning til Norge i Gaza, men mediene og regjeringen er tause om dette. Nå bryter FrP lydmuren ved et skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg til justisminister Emilie Mehl (Sp). Men det blir neppe enkelt for Mehl å svare substansielt på spørsmålene om "palestinere" med opphold i Norge. 

Erlend Wiborgs (FrP) spørsmål til justisminister Emilie Mehl (Sp) lyder som følgende:

Vil statsråden sørge for at de rette instanser, som for eksempel PU, UDI og Barnevernet, nøye gjennomgår de med norsk tilknytting som nå hentes ut av Gaza til Norge, med hensikt å avdekke mulige brudd på skoleplikt, omsorgssvikt, brudd på utlendingsloven, brudd på statsborgerskapsloven og brudd vilkår for opphold i Norge?

I sin begrunnelse viser FrP til at selv om reiserådene fra Utenriksdepartementet (UD) har frarådet reiser til Gaza i flere år, så befant det seg likevel flere hundre personer der, inkludert mange barn, da Hamas utførte et terrorangrep i Israel og Israel svarte med krig mot Hamas. Dette er hovedsakelig palestinere med norsk oppholdstillatelse eller statsborgerskap eventuelt annen tilknytning til Norge.

Det bør være viden kjent at Hamas bruker sivilbefolkningen i Gaza som levende skjold, uansett om man kaller Hamas’ angrep for en motstandskamp eller ikke. Ergo må de som har dratt til Gaza for ferie eller annet tatt høyde for risiko for angrep, som vel også er derfor de har fått opphold i Norge. Og som om ikke denne risikoen var nok, så tok mange av dem sinnet ut på Norge – fordi norske myndigheter ikke hjalp dem ut raskt nok.

Likevel løfter ikke regjeringen en finger for å fortelle allmenheten hva de mener om alle som befant seg der. MSM er også taus, det samme har de øvrige partiene vært – inntil nå når FrP bryter den lydmuren.

Barn

FrP peker på alle de barna som befant seg i Gaza.

Fremskrittspartiet er bekymret over at foreldre har utsatt barn for fare ved å trosse UD sine reiseråd, og likevel reist og oppholdt seg på Gaza. Det er grunn til å undres hvorfor barn i skolepliktig alder befinner seg på Gazastripen utenom skoleferien, når de burde vært på skole i Norge. Det er også underlig at et stort antall personer med norsk statsborgerskap ser ut til å oppholde seg både midlertidig og permanent i et område de tidligere har flyktet fra og fått opphold i Norge.

Det bør være helt klart at foreldre har utsatt sine barn for fare ved at de selv eller andre har tatt dem til Gaza, det er ikke noe å lure på. Om ikke, så hadde jo de samme heller ikke hatt behov for beskyttelse i Norge. Nå viste Hamas’ terrorangrep og Israels svar at det er farlig på Gazastripen, men det ansvaret tok ikke de som dro.

Norge har over tid, etter HRS’ avsløring tilbake til 2004 om alle barn som holdes i foreldrenes hjemland på lengre opphold, prøvd å knekke koden på hvordan man skal få slutt på dette. Det har tydelig ingen regjering klart etter nesten 20 år. Ved å hente disse ut av Gaza uten å stille et eneste kritisk spørsmål, kan vi i alle fall være sikker på at en slik praksis ikke opphører.

De har tydeligvis ingenting å frykte, verken i forhold til opplæringsloven, omsorgssvikt, utlendingsloven, statsborgerskapsloven eller vilkårene for opphold i Norge. Tvert imot var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) personlig tilstede på flyplassen å feiret deres «hjemkomst». Du snakker om å sole seg i feil glans.

Aldri vært i Norge før

FrP peker også på medieomtalen av personer som aldri før har vært i Norge eller som ikke lenger har noe bolig i Norge som likevel har blitt hentet. Her er det ikke minst barna som blir brukt for brekkstang. For når palestinere er hentet tilbake, så klager de sin nød over gjenværende familie, som søsken og deres barn. Dagsavisen kan fortelle om en instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet som åpner for at følgende personer også kan gis en vei ut av Gaza og innreise til Norge:

  • Foreldre som reiser med mindreårige barn som er norske borgere fra Gaza, men som selv ikke er norsk borger eller har oppholdstillatelse i Norge, og som omfattes av assistert utreise fra Gaza i regi av norske myndigheter.
  • Mindreårige barn av norsk borger som reiser sammen med søsken som er norsk borger, men som selv ikke er norsk borger eller har oppholdstillatelse i Norge.

Er førstnevnte gruppe barn som har fått opphold i Norge som enslig mindreårig asylsøker (EMA) og som så har returnert for å besøke foreldre eller annen familie? Sistnevnte gruppe tilsier at foreldre i Norge har sendt barna til Gaza mens de selv oppholder seg her.

Denne instruksen, skriver Dagsavisen, er rent formelt kun er en anmodning, men den har blitt fulgt opp i praksis. UD bekrefter overfor avisen at både enkelte foreldre og barn som ikke er norske statsborgere har blitt hjulpet ut av Gaza og evakuert til Norge.

Tilbakekalle statsborgerskapet?

FrP viser til utlendingsloven § 28 som handler om «oppholdstillatelse for utledninger som trenger beskyttelse (asyl)», der det heter:

«En utlending som er i riket eller på norsk grense, skal etter søknad anerkjennes som flyktning dersom utlendingen a) har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, og er ute av stand til, eller på grunn av slik frykt er uvillig til, å påberope seg sitt hjemlands beskyttelse, jf. flyktningkonvensjonen 28. juli 1951 artikkel 1 A og protokoll 31. januar 1967, eller b) uten å falle inn under bokstav a likevel står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet.»

Videre vises det til at i statsborgerskapsloven § 26 heter det blant annet:

«et vedtak om statsborgerskap kan tilbakekalles dersom søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket.»

FrP påpeker at «Når man første har valgt å reise på ferie bør man det tenkes at forholdene er trygt og man ikke er i fare. Det bør derfor være grunnlag for å vurdere om de som har reist på ferie til Gaza har gitt myndighetene uriktige opplysninger.»

Men her har vi et annet problem. For på hvilket grunnlag har «palestinere» fått opphold i Norge? Det mest sannsynlige er at de får opphold som statsløse, idet Palestina ikke er godkjent som en egen stat. Og når det kommer til statsløse er vår lovgivning ikke engang som en sveitserost, den er bortimot fraværende.

Oppholdsgrunnlag

Paradoksene står i kø. For samtidig som «palestinere» får opphold som statsløse, så kjemper de samme om å få godkjent Palestina som en egen stat. Hvis en tostatsløsning noen gang blir en realitet, hva skjer da med dem som har fått innvilget norsk statsborgerskap? Etter hvilket lovverk får egentlig «palestinere» opphold? Etter opprettelsen av staten Israel i 1947, og den påfølgende krigen, flyktet et stort antall arabere fra området. For å løse dette flyktningproblemet opprettet FN i 1949 UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). Som navnet tilsier er det et hjelpe- og arbeidsorgan spesifikt for palestinske flyktninger. Det i seg selv er jo et paradoks, da det ikke var noe Palestina som egen stat.

Uansett er det altså UNRWAs oppgave å sørge for sikkerheten til palestinerne. De som har sin sikkerhet ivaretatt av UNRWA kan derfor ikke samtidig påberope seg rettigheter etter Flyktningkonvensjonen, slik som Trond Ellingsen tidligere har forklart. Men det som er klart, er at UNRWA har alt å tjene på «palestinske flyktninger», derfor arver da også palestinere flyktningstatusen. Og som Julie Dahle påpekte i artikkelen «Dette må du vite om FN og de palestinske flyktningene», forstår man UNRWAs funksjon er det enklere å forstå hvorfor det finnes «flyktningeleire» som primært huser mennesker som aldri har vært på flukt – og som ikke er leire, men bosetting.

Så hvilket oppholdsgrunnlag har «palestinere» i Norge, og vil det noen gang være mulig å frata dem norsk statsborgerskap – uansett hvilke lover de bryter? I så fall vil jo Norge gjøre de statsløse (igjen), hvilket ikke er lovlig.

FrP kjenner problemet

Vi kontaktet Erlend Wiborg for å høre om problemstillingen har vært diskutert i FrP, noe han bekrefter.

– Hvilke oppholdsgrunnlag de har vet vi ikke helt, for det varierer fra person til person. Det er heller ikke sånn at alle de med norsk statsborgerskap som oppholder seg i Gaza opprinnelig «flyktet» fra Gaza. Vi vi vet at flere av de norske borgerne opprinnelig kom fra andre land i området, men har venner og familie i Gaza, sier Wiborg til HRS.

Han fortsetter:

– De som kommer som «palestinere» har søkt og fått asylsøknaden innvilget. Tidligere var det i praksis en automatikk at de fikk innvilget asyl i Norge, så ble det strammet noe inn, men fortsatt får de aller fleste asyl i Norge hvis de kommer fra «Palestina».

Når det gjelder tilbakekallelse av norsk statsborgerskap avhenger det selvsagt av oppholdsgrunnlaget.

– Du har helt rett at i den gruppen kan det bli vanskelig å trekke tilbake statsborgerskapet, da vi ikke kan gjøre folk statsløse. Men i den samme gruppen er det også grunn til å anta at det er flere som har fått asyl i Norge, men enda ikke har fått statsborgerskap. De kan vi trekke tilbake oppholdstillatelsen i Norge på bakgrunn at de har reist på ferie, fastslår Wiborg til HRS.

Da får vi bare avvente svaret fra justis- og beredskapsminister Emilie Mehl, og håpe at det ikke blir det vanlige intetsigende pjattet. Det norske folk fortjener et grundig svar, særlig når vi ser (og hører) de propalestinske demonstrasjonene.