Barn

Faktisk.no og pluss og minus og sånn

Det har åpenbart falt Faktisk.no tungt for brystet at milliontrygdene er en realitet. I et helhjertet forsøk på å ta både Dagbladet og HRS i feil framstilling av overføringer fra det offentlige til enslige forsørgere i Oslo, endte "fakta-sjekken" i et slapt hjertesukk. Faktisk-journalistene har ikke matematikkferdigheter nok til engang å legge sammen flere tall og få en sum. "Det kommer an på hvordan man definerer inntekt. Om man regner før eller etter skatt spiller også inn", heter det fra femte klassetrinn, aka Faktisk.no. 

Man kan levende se for seg ekstasen i Faktisk-redaksjonen da de fant oppslagene om milliontrygdene. Men hvem skal se på det og hvordan skal vi kunne knuse de slemme innvandringskritikerne som framsetter sånne tall? To journalister fikk åpenbart oppdraget, for sak er skrevet, men snarere enn å trekke lodd bør kanskje Faktisk-redaksjonen neste gang sette noen med grunnleggende matematikkferdigheter på saker som omhandler pluss og minus.

Faktisk.no har mottatt flere titalls henvendelser fra lesere som lurer på om det er riktig at det finnes aleneforsørgere i Oslo som mottar så mye penger i offentlige stønader i året som Dagbladet og Rights.no skriver om.

I artiklene viser Rights.no til Dagbladet som kilde for tallet. Men Dagbladet tallfestet ikke antallet forsørgere som mottok trygdeytelser i millionklassen. Avisen skrev riktignok at det var 195 husholdninger med fem barn som mottok sosialhjelp i Oslo i 2021, men dette var antall husholdninger som hadde mottatt sosialhjelp i en eller annen størrelsesorden. Det gikk ikke frem om dette bare var husholdninger med enslige forsørgere eller ikke.

Det var ingen tall i Dagbladets artikkel som viste at 195 enslige forsørgere med fem barn faktisk fikk det som kunne kalles en «milliontrygd» i 2021. Avisen nevnte heller ikke landbakgrunn, skriver Faktisk.no.

Nuvel. Ordrett heter det i Dagbladets artikkel:

Jonas Gahr Støre mener det alltid lønner seg å jobbe. Men flere hundre bare i Oslo går på sosialhjelp i Oslo som gjør at de kan få trygd tilsvarende millionlønn. Fagforeningstoppen for Nav-ansatte bekrefter at utregningene til Dagbladet medfører riktighet.

At HRS nevner landbakgrunn i tillegg er fordi det er vesentlig. Uansett hvor mye medier og Faktisk.no forsøker å tåkelegge hvilke familier det gjelder, er det ingen hemmelighet at fattigdommen i hovedstaden – og påfølgende overføringer fra det offentlige – er et innvandret problem.

Avanserte, slemme tall

Faktisk.no har snakket med Elisabeth Løyland Omholt, seniorrådgiver ved Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB). Hun kan fortelle at hun ikke klarer å finne tallene i statistikken.

– Det korte svaret er vel at jeg finner svært få eller ingen husholdninger med barn i Oslo som hadde en millioninntekt i 2021 som i hovedsak kom fra sosialhjelp eller andre typiske «familieytelser» eller skattefrie ytelser, som barnetrygd, barnebidrag og bostøtte, svarer Omholt i en e-post til faktasjekkerne.

Og det er jo ikke rart. Samme Omholt sier det også.

Men, presiserer Omholt, det kommer an på hvordan man definerer inntekt. Om man regner før eller etter skatt spiller også inn.

Og på dette punktet blir det veldig avansert for Faktisk.no, som synes det er vanskelig å addere skattefrie ytelser, skattepliktige ytelser og fordelen av «gratis» barnehage og skolefritidsordninger. De gir rett og slett opp – og konkluderer raskt med at aleneforsørgere med fem barn kan ha krav på ytelser i millionklassen, men at de ikke nødvendigvis benytter seg av det likevel, og at det uansett er slemt å fokusere på sånt. Særlig slemt er det å nevne milliontrygder når man er kritisk til innvandring, forstår vi.

Plukket opp av innvandringskritisk nettsted
Dagbladets regnestykke ble raskt plukket opp av det innvandringskritiske nettstedet Rights.no. I tre artikler publisert på nettstedet om regnestykkene gikk de hakket lengre enn Dagbladet i å konkludere. Nå var det flere hundre mangebarnsmødre, bare i Oslo, som mottar ytelser i millionklassen årlig, ifølge Rights.no. I tillegg ble det lagt vekt på at de enslige mødrene var innvandrere, fortrinnsvis fra Somalia.

«Nå var det flere hundre» er ganske morsomt formulert, som om HRS fant opp de flere hundre av ren ondskap eller ved ren spekulasjon, men vi har – i motsetning til Faktisk.no – presisert hvordan regnestykket ser ut. Det er heller ikke første gang vi presenterer slike regnestykker, det har vi gjort i flere tidligere saker, blant annet her.

Auda: hundrevis likevel

Selv etter ringerunde til SSB og et forsøk på å forstå forskjellen på brutto og netto klarer ikke Faktisk.no å lande faktasjekken helt slik de håpet på. For det viste seg også for journalistene, til tross for at de ikke selv klarte å sette opp et eneste regnestykke, at det faktisk var flere hundre mottakere. Dette til tross for faktasjekkernes kreative forsøk på å få det til å være færre enn tolv (inkludert en fet overskrift som nettopp het «Under 12 enslige forsørgere fikk mer enn 650.000 skattefritt»:

Hvis vi forutsetter at «milliontrygden» Dagbladet setter opp i sitt regnestykke skal bety en netto utbetaling som tilsvarer en millionlønn fratrukket inntektskatt, uten å regne med andre eventuelle skatter og fradrag, måtte de skattefrie overføringene fra det offentlige tilsvare 670 063 kroner i 2021 ifølge Skatteetatens kalkulator. Dette er det seneste året SSB har tall for.

Ifølge SSB var det tilnærmet ingen husholdninger med enslige forsørgere i Oslo som mottok sosialhjelp og er registrert med skattefrie overføringer over 650 000 kroner dette året. Tilnærmet ingen betyr det samme som færre enn tolv.

At det faktisk finnes noen i det hele tatt som mottar så mye er oppsiktsvekkende i seg selv, for både Dagbladets og våre beregninger inneholder flere faktorer for å komme opp i samme størrelsesorden, men enda verre blir det når Faktisk.no avslutningsvis oppsummerer det de fikk vite av ringerunden sin.

Snaut 40 av de enslige forsørgerne i Oslo mottok overføringer på over 1 million kroner, og rundt 200 fikk overføringer på totalt 750 000–1 000 000 kroner i 2021 (min uthev.) Blant disse var det mest vanlig med uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og alderspensjon. Dette er skattepliktige overføringer man får fordi man ikke kan være i jobb på grunn av sykdom eller alder, eller blir avklart for arbeid eller uføretrygd. Hvor mye man får utbetalt avhenger av hvor mye man har hatt i inntekt før.

For disse husholdningene utgjør sosialhjelp en nokså liten andel av de samlede inntektene i snitt, skriver Omholt i SSB.

Det er altså ikke bare flere hundre som mottar ytelser som tilsvarer stortingslønn, 40 enslige forsørgere har tilsynelatende mer enn hva som tilsvarer stortingslønn, for fordelene kommer i tillegg til «over 1 million kroner» i overføringer. Men Faktisk.no vil helst ikke at det skal være sånn, og avslutter «sjekken» sin som følger:

Også dette blir så små grupper at man må være varsom med å tolke for mye av tallene, presiserer Omholt.

Det man i realiteten bør være varsom med er å utfordre folks skattevilje og respekt for velferdssamfunnet i slik grad at både vilje og respekt forvitrer. De langt færreste synes det er rimelig å jobbe hardt for å passivisere innvandrede massefødende kvinner ytterligere.