Forskjellsbehandling og diskriminering

Støre-regjeringen prioriterer strømhjelp til innvandrerbefolkningen

Mens familier over hele landet fortviler over strømprisene, varsler regjeringen Støre onsdag morgen at de vil øke bostøtten og gi tilskudd til sosialhjelpsmottakere. Begge grupper er overrepresentert av innvandrere. 

Den gruppen som i minst grad bidrar til fellesskapet skal få mest, om vi skal tro statsminister Jonas Gahr Støre informasjon i Stortingets spørretime onsdag morgen.

– Vi har jobbet med å finne gode løsninger som virkelig kan treffe. Vi har derfor i dag lagt frem to løsninger som vi kan gi raskt. Det er å øke bostøtten og en lån- og stipendordning til studenter, sier Støre.

For lite

Strømtilskuddet skal bestå i skarve 1.500 kroner i måneden i økt støtte til mennesker som mottar bostøtte, samt å øke sosialhjelpsbudsjettet. I tillegg skal studenter som kan vise til økte strømregninger få et lån som dels omgjøres til stipend.

I Norge mottar under 100.000 mennesker bostøtte fordi inntektsgrensen er svært lav. Dermed får småbarnsfamilier, pensjonister og andre som i utgangspunktet har stramme husholdningsbudsjetter ingen hjelp til strømregningen overhodet.

– Dette holder ikke. Regjeringens nye tiltak gjelder under 100.000 husstander som mottar bostøtte. Det er svært mange som i dag ikke mottar denne støtten som også sliter tungt, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NTB.

Også Høyre reagerer på at regjeringen ikke iverksetter tiltak som kan hjelpe flere med å betale den historisk høye strømregningen.

– Det er bra regjeringa aukar bustønaden for dei mest sårbare blant oss, men dette er ikkje godt nok for den kalde vinteren vi har framfor oss. No må dei faktisk gjere som dei har lova og kome med ei løysing som monnar for småbarnsfamiliane og studentane, seier Tina Bru (H) til NRK.

Innvandrere får mest

Innvandrere er overrepresentert både på statistikk over sosialhjelpsmottakere og bostøttemottakere. Det er rett og rimelig at samfunnets sårbare får hjelp til å betale strømregningen, men det urimelige ligger i at lavtlønnede, korona-permitterte og småbarnsfamilier i jobb ikke får noen hjelp overhodet.

Når regjeringen velger å hjelpe utelukkende de gruppene som bidrar i minst grad til fellesskapet, skaper de ikke bare avmakt i den gruppen som i større grad opplever det totale utgiftstrykket hardest, altså de som er avhengige av å bruke bil i det daglige og får tilleggsbelastningen med økte drivstoffpriser i tillegg til økte strømutgifter. Regjeringen skaper også et inntrykk av reell forskjellsbehandling av sårbare grupper.

Ser man på tallene over sosialhjelpsmottakere og bostøttemottakere, vil halvparten av strømstøttemottakere være innvandrere. 

42 prosent av husholdningene som har fått bostøtte hadde minst en innvandrer som medlem, mens andelen som kvalifiserer under de tre anslagene varierer mellom 42 og 45 prosent. Det er allikevel en betydelig høyere andel av husholdninger med innvandrere som har fått og kvalifiserer til bostøtte, skriver SSB.

Tilsvarende utgjør innvandrere under 20 prosent av befolkningen, men mottar nær 60 prosent av all sosialhjelp.

For en rekke kommuner er over 70 prosent av utgiftene direkte utbetalt innvandrere som ikke ønsker eller evner å klare seg selv økonomisk.

Det er en markant økning av antall personer med innvandrerbakgrunn som mottar sosialhjelp, mens det er en nedgang i befolkningen ellers.

Dette har skjedd i en periode hvor Norge har hatt historisk høy innvandring, inkludert flyktningkrisen i 2016.

I 2009 ble det utbetalt drøyt 1,8 milliarder kroner i sosialhjelp til personer med innvandringsbakgrunn. Ti år senere var tallet mer enn doblet til 4 milliarder.

Det betyr at personer med innvandrerbakgrunn står for nær sagt hele økningen i sosialhjelpsbudsjettene i norske kommuner, skriver Nettavisen.

Under press

Støre-regjeringen ble satt under hardt press i dagens spørretime. Ett så å si samlet Storting var enige om at regjeringens strømpakke er så elendig at den ikke hjelper folk som er i stort behov av hjelp.

For mens strømprisene er rekordhøye, matprisene på vei opp, drivstoff er blitt dyrere, og lånerentene stiger, er utgiftsveksten nok til å knekke ikke bare samfunnets aller svakeste, men også «vanlige folk».

Støre lovte at det skal legges fram en milliardpakke som vil komme alle husholdninger til gode, men før jul kommer den neppe. Statsministeren uttalte at han håper den økte bostøtten vil være brukerne i hende før jul.

– En bred løsning er ikke i det blå, den kommer om veldig kort tid. Den er ment å treffe husholdningene som sliter, sa statsministeren i Stortingets spørretime onsdag formiddag.

Og mens det nok engang ikke er «vanlige folks tur», kan det forventes at de samme «vanlige folkene» fortsetter å flykte fra Ap.