Ytringsfrihet

Statsadvokaten vil fortsatt straffeforfølge HRS

Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte opprettholder foreleggene mot HRS i foto-saken.

I en ordrikt brev (på 9 sider) til Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, har statsadvokat Ingrid Vormeland Salte presentert hvorfor hun opprettholder foreleggene mot HRS og undertegnede (som redaktør på rights.no) for dette bildet:

Kort fortalt hopper statsadvokat Salte bukk over det sentrale, nemlig at det er snakk om et helt ordinært pressefoto fra det offentlige rom. En tolkning som vi har prinsipiell støtte fra både fra Norsk redaktørforening, Norsk Journalistlag og Pressefotografenes Klubb.

Norsk Redaktørforening har på eget grunnlag, med juridiske vurderinger fra advokat Vidar Strømme hos Schjødt, klaget til Riksadvokaten Redaktørforeningen ønsker at bøtene i forbindelse med publiseringen av det aktuelle bildet tatt utenfor Oslo City frafalles. «Dersom forelegget stadfestes som gjeldende rett, vil det kunne hindre medier å drive helt vanlig fotojournalistikk», konkluderer Norsk Redaktørforening, som altså støttes fullt ut av Norsk Journalistlag og Pressefotografenes Klubb.

Riksadvokaten reagerte for øvrig lynraskt på denne saken.

Men statsadvokat Salte avviser, i likhet med vår klage via advokat Eirik Vinje, også klagen fra Norsk Redaktørforening. Saltes uttalelse kom oss i hende i går kveld.

Begrunnelse

I statsadvokatens begrunnelse påberoper hun seg en rekke saker seg fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) som vi oppfatter som irrelevante. For i alle sakene hun nevner var den avbildede selve motivet. I tillegg dreier bare en av sakene seg om vanlige pressebilder, og det handler om paparazzibilder av prinsesse Caroline, som – mildt sagt – ikke er sammenlignbar med denne saken.

Videre opprettholder statsadvokat Salte at den fornærmede kvinnen i denne saken er identifiserbar. Hun skriver:

«Fornærmedes barnebarn, <navn>, er avhørt i saken, se dok. 11. Han har forklart at han fikk opp den aktuelle artikkelen fra HRS i sin egen «feed» på Facebook. Han gjenkjente da bestemoren på bildet i artikkelen. Han forklarer videre at han viste artikkelen og bildet til sin familie, til sin mor, far og søster, som alle gjenkjente fornærmede på bildet. Det er således på det rene at familiemedlemmer og de som kjenner fornærmede, både i Norge og i <opprinnelsesland>, gjenkjente fornærmede på bildet i den aktuelle artikkelen.

Statsadvokaten er derfor av den oppfatning at vilkåret om at personen på bildet må være identifiserbar er oppfylt, idet det nettopp er påvist at fornærmede ble gjenkjent.»

Statsadvokaten viser deretter til at vedkommende ikke har samtykket til publisering. Så kan vi jo minne om at barnebarnet i avhør har sagt at han kjente henne igjen ut fra «stokken, jakken og måten hun går på og kroppsholdningen».

Men hør så på statsadvokatens tolkning:

«Det aktuelle bildet viser hovedinngangen til kjøpesenteret Oslo City, hvor det er plassert 3 betongklosser foran inngangspartiet. Fornærmede er avbildet fra siden i forgrunnen i venstre side av bildet gående rett foran og mellom to av betongklossene. Andre personer har ikke samme fremtredende posisjon i bildet som fornærmede. Fornærmede er ikledd lyst/hvitt, og dermed i øyenfallende, hodeplagg som dekker ørene, halsen og håret, men ikke ansiktet, samt et langermet og fotsidt mørkt ytterplagg.»

Det er som man knapt tror vi snakker om samme bilde. Det er også interessant at så langt er det kun påtalemyndigheten som har tolket denne kvinnen til muslim.

«Fornærmede er som tidligere nevnt avbildet til venstre i bildet, gående foran, og mellom, to av tre betongklosser med hovedinngangen til Oslo City i bakgrunnen. Av samtlige personer på bildet er hun den som trer mest frem, hele hennes person er avbildet og den er i bevegelse. Samtidig har hun ikke hovedfokus i bildet, hvilket er et relevant moment som må tillegges noe vekt i ovennevnte avveining. På den annen side bidrar overskriften i saken til å rette oppmerksomheten mot islam og derigjennom muslimer, som igjen kan ha gjort flere lesere oppmerksomme på kvinnen i bildet som bærer hijab. Dette må også tillegges vekt, selv om HRS mener de ikke en gang hadde lagt merke til kvinnen på bildet før hun henvendte seg til dem, se avhøret av Rita Karlsen i dok. 06 side 3.»

Statsadvokaten mener altså å vite både hva jeg som redaktør og våre lesere mener og tolker. Hun sier indirekte har jeg har løyet under avhør – som i seg selv er straffbart. Men jeg kan forsikre statsadvokaten igjen om at ingen av oss merket oss denne kvinnen, og siden vi ikke merket oss henne, som heller ingen av våre lesere har gjort, så har vi ikke tolket henne i det hele tatt. Fokuset var terrorsikringen utenfor kjøpesenteret Oslo City. Etter at denne saken ble kjent i offentligheten har for øvrig alle tilbakemeldinger vi har fått vært at skulle hun nå tolkes, så ligner hun mest av alt på en romkvinne.

Påtalemyndigheten har rotet seg fullstendig bort i denne saken, og vi mistenker at det som har falt statsadvokaten tyngst for brystet er overskriften med bruk av begrepet «koranklosser» og at dette kan «krenke muslimer». Derfor mener Salte at «fornærmedes privatliv i utgangspunktet er krenket».

Oppsummert fra statsadvokaten

Oppsummeringen fra statsadvokat Salte til Riksadvokaten lyder i sin helhet:

Det følger av åndsverkloven (1961) § 54 at «den som forsettlig eller uaktsomt bryter denne lov ved: b) å overtre bestemmelser gitt i eller i medhold av … § 45c» straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder.

Ytringsfriheten må, som vist ovenfor, tåle begrensninger av hensyn til andres privatliv. Dette følger både av ordlyden i EMK artikkel 10.2 «for å verne andres omdømme eller rettigheter» og av statens plikt til å sikre privatlivet, EMK artikkel 8. Statsadvokaten har funnet at fornærmedes rett til privatliv er krenket, og at vernet av retten til eget bilde i åndsverkloven § 45c og EMK artikkel 8 må gå foran HRS’ ytringsfrihet i EMK artikkel 10 og grunnloven § 100.

Statsadvokaten har på bakgrunn av ovennevnte funnet at HRS og Rita Karlsen forsettlig har overtrådt åndsverkloven § 45c, og har derfor funnet grunnlag for å utstede forelegg mot HRS og Rita Karlsen. Ved denne vurdering er det også sett hen til at fornærmede har opplyst at hun via sin datter har anmodet HRS om å slette det aktuelle bildet, uten at dette har skjedd. Dette er bekreftet av Rita Karlsen i avhør dok. 06 side 4, som i tillegg uttalte at det heller ikke var noe tema å redigere bildet slik at fornærmede ble fjernet, eventuelt ta et nytt bilde.

Ovennevnte er begrunnelsen for påtalevedtaket om utstedelse av forelegg. En foreslår på ovennevnte grunnlag å opprettholde foreleggene mot HRS og Rita Karlsen, da slik:

1. Klagen fra HRS og Rita Karlsen avvises.
Subsidiært; klagen fra HRS og Rita Karlsen tas ikke til følge.

2. Klagen fra Norsk Redaktørforening tas ikke til følge.

Det gjøres oppmerksom på at politiet ble bedt om å unnlate og oversende foreleggene til tingretten idet man ble klar over at det ville komme en klage over positivt påtalevedtak til Riksadvokaten fra HRS og Rita Karlsen.

Skal vi vinke farvel presse- og ytringsfrihet? Hvilke stater oppfører seg slik?

Nå er det opp til Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud hva som skal skje videre i saken. Han kan overprøve statsadvokat Salte eller så går saken videre til tingretten. 

(HRS kommer med mer)