Ytringsfrihet

Norsk journalistlag støtter HRS i foto-saken

Nå er også Norsk Journalistlag (NJ) på banen i saken der statsadvokaten i sin iver etter å gi forelegg til HRS for et foto ender med å gå til angrep på presse- og ytringsfriheten. NJ krever at Riksadvokaten frafaller foreleggene, da de frykter at saken skal skape presedens.

Norsk Journalistlag (NJ) har sendt en prinsipiell henvendelse til Riksadvokaten i forbindelse med saken der HRS og undertegnede (som redaktør på rights.no) er blitt ilagt forelegg for publisering av et foto tatt utenfor Oslo City. Riksadvokaten reagerte lynraskt da han ble kjent med saken via en henvendelse først fra redaktørforeningen og fra vår klage via advokat Eirik Vinje. Riksadvokaten har bedt statsadvokat Ingrid Vormeland Salte om en juridisk redegjørelse for forelegget, med frist for å svare 6. mars, altså førstkommende fredag. Så langt har vi ikke hørt noe.

Norsk Journalistlag skriver at de, i likhet med redaktørforeningen, «ønsker at Riksadvokaten skal frafalle forelegget mot Rita Karlsen og Human Rights Service (HRS) i forbindelse med publiseringen av et bilde tatt utenfor Oslo City. Dersom forelegget stadfestes som gjeldende rett, vil det kunne hindre medier å drive helt vanlig fotojournalistikk.»

Bakgrunnen er en bekymring for at denne saken skal kunne skape presedens.

Vern om ytringsfriheten og redaksjonell uavhengighet

Det heter i brevet at Norsk Journalistlag (NJ) er en organisasjonen for redaksjonelle medarbeidere, herunder ledere og frilansere, som har journalistikk som yrke.

«Medlemmer i NJ arbeider på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med presseetikken. Vi skal ivareta medlemmenes journalistfaglige interesser og blant annet verne om ytringsfriheten og den redaksjonelle uavhengigheten.»

De ber således om at foreleggene frafalles.

De påpeker at deres henvendelse ikke er noe utslag av støtte til HRS sin generelle virksomhet, men en bekymring for at denne saken skal kunne skape presendens for senere saker der deres medlemmer vil være involvert. Det er altså en prinsipiell støtte, som etter vår vurdering er helt på sin plass. HRS har tross alt stått i denne saken i over to år, og det har vi gjort fordi vi nettopp ser det prinsipielle i saken.

«Dersom forelegget stadfestes som gjeldende rett, vil det kunne hindre redaktørstyrte, journalistiske medier å drive helt vanlig fotojournalistikk», heter det videre.

Rettslig tolkning

Når det gjelder den rettslige problemstillingen vises det til tolkningen av dagens personvernbestemmelse i åndsverkloven § 104 om retten til eget bilde. NJ peker på, slik vi har gjort og redaktørforening har gjort, at det sentrale på bildet er betongblokkene foran inngangspartiet til Oslo City som er satt opp som terrorsikring og at personene som er kommet med er å anse som kun tilfeldig forbipasserende.

«Av hensyn til ytringsfriheten, har bestemmelsen om retten til eget bilde en rekke unntak. Etter vår mening må det være klart at unntaket der avbildingen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, jf.åndsverkloven § 104 første ledd, bokstav b), må komme til anvendelse i denne saken. Publisering av omtalte bilde krevde derfor ingen samtykke, eller viten for den saks skyld, fra de avbildede.»

NJ viser videre til at unntaket i åndsverkloven (§ 104 første ledd, bokstav b) er begrunnet i at det i slike tilfeller ikke er personene på bildet som er grunnen til at bildet ble tatt. Derfor må hensynet til de avbildedes personvern i den konkrete situasjonen avveies mot ytringsfriheten generelt. NJ slår videre fast  bildet ikke viser «de avbildede på en krenkende måte».

Allmenn interesse

Norsk Journalistlag er også av den formening at slike betongblokkene som er plassert, er et utslag av siste års terrorhandlinger. Det «faller derfor innenfor et tema av allmenn interesse», etter NJs tolkning, og legger til at det «vil bli for tidkrevende og tungvint å vente med muligheten til å ta slike bilder på offentlige steder, dersom man skal vente til det øyeblikk hvor det ikke befinner seg noen i området».

NJ konkluderer derfor med at «ytringsfrihets- og informasjonsinteressen i denne saken veie tyngre enn de avbildedes personverninteresser».

HRS takker for den prinsipielt viktige støtten i denne saken, samtidig som vi undrer oss over hvor resten av de tradisjonelle mediene blir av. Særlig opplever vi det som mer enn underlig at ikke folkeopplysningenkanalen NRK griper fatt i så sentral og avgjørende sak for landets fremtidige interesser.  

(PS: Fotoet saken gjelder er hovedillustrasjon til denne saken)

NJ Nyheter