Islam

Regjeringen vil strupe økonomisk støtte til moskeer i Norge

Regjeringen vil strupe utbetalinger til moskeer som mottar penger fra despotiske regimer. Dette kommer frem i den nye regjeringsplattformen. I tillegg skal pengestrømmen fra slike regimer stanses. Dette er et stort steg i riktig retning.

I den såkalte Granavolden-plattformen til regjeringen Solberg, kommer dette frem:

  • Trekke tilbake økonomisk støtte til trossamfunn som oppfordrer til brudd på norsk straffelov eller mottar støtte fra stater som ikke praktiserer religionsfrihet.
  • Forplikte tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd til å opplyse om bidrag fra utlandet
    over en viss størrelse og basert på dette vurdere ytterligere reguleringer, herunder krav om
    gjensidighet mellom landene.

Dette er et bra gjennomslag for stortingsvedtaket (minus SV) fra 2016, som påla regjeringen å utrede følgende:

«Stortinget ber regjeringen utrede en ordning som gjør at kun stater som praktiserer religionsfrihet, tillates å bistå med finansiering av trossamfunn i Norge. Regjeringen anmodes videre om å arbeide for å tette alle smutthull i regelverket, herunder bruk av stiftelser.»

Regjeringen legger altså opp til at vi skattebetalere ikke skal finansiere moskeer i Norge som mottar penger fra land som Saudi-Arabia, Qatar, Pakistan (forfølger aktivt religiøse minoriteter lovmessig, som ahmadiyyaene, samt en rekke andrer lovmessige restriksjoner knyttet til trosfrihet), Iran, Kuwait, med flere. I tillegg skal ikke moskeer i Norge kunne ta imot penger fra land som ikke praktiserer trosfrihet, altså krav om «gjensidighet».

Vi merker oss at smutthullene – stiftelser, organisasjoner – ikke er en del av pakken.

Skal Tyrkia svartelistes?

I Stavanger nylig hadde bystyret ikke en eneste betenkelighet med å klubbe gjennom vedtak om at Mevlana Moské tillates å rive dagens bygningsmasse som brukes som moské, og reise den første arkitektoniske moskeen i byen, inkludert med en snikminaret.

Skisse tegnet av arkitektfirma i Stavanger.

Ett spørsmål som melder seg er om den nye regjeringsplattformen vil inkludere et land som Tyrkia på listen over «stater som ikke praktiserer religionsfrihet». Og skal den norske staten sette opp en listen over disse aktuelle statene?

Hvis en slik liste utarbeides, og det bør den strengt tatt, er det da kommunene som må sjekke sine respektive moskeers finansiering?

Å sette Tyrkia opp på «svartelisten» bør gjøres. Open Doors, USA, er krystallklar på at kristne er under sterkere og sterkere press fra et Erdogan-styrt land som islamiserer Tyrkia og arbeider for å innføre en totalitær sunniislamsk stat. Arrestasjonen av den amerikanske pastoren Andrew Brunson, støtter oppunder påstanden. Brunson og hustruen hadde arbeidet som misjonærer i over 20 år i Tyrkia, da de uten forvarsel ble arrestert. Hustruen slapp raskt ut av fengsel, mens første etter 18 måneders fengsel ble Andrew Brunson satt fri, dette etter økonomisk press fra Donal Trump.

Brunson ble anklaget for terrorisme og spionasje (sic).

Se Brunson som på direkten går ned på knærne og velsigner Trump (ca 40 sekunder ut i opptaket).

Avviste FrP grunnet «religionsfrihet»

Da Frp i 2011 la frem et forslag i Stortinget, Dokument nr 8:23 S, om å forby «totalitære, islamistiske regimer» å finansiere «religiøs aktivitet» i Norge, avviste Ap den gang forslaget under henvisning til «religionsfrihet» og «diskrimineringsforbud». Kun hvis sponsingen kan relateres til terror kan den forbys, ifølge UDs skriftlige svar den gang.

Samtidig henviste UD til at inngrep i religionsfriheten bare kan foretas dersom dette «er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og frihet», altså henvises det her til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 9, nummer 2.

Vi har hele tiden ment at artikkel 9 er høyst aktuell å lene seg på for å beskytte særlig oppvoksende generasjoner fra å falle i moskéekstremismens klør. Så hva sier bystyret i Stavanger? Skal man bruke sunt folkevett og:

  1. Ta artikkel 9, nummer 2 på alvor og beskytte de unge siddisene mot Erdogans ideologiske klør?
  2. Avvise planene om at Erdogans menn og kvinner i byen får reise en moské som arkitektonisk fremmer islam og som dermed også bryter med byens særpreg?

Nå har bystyret, i tillegg til plan- og bygningsloven, Regjeringen ideologisk og lovmessig i ryggen – hvis Tyrkia føres opp på svartelisten.