Forskjellsbehandling og diskriminering

Burkini: intolerante symbol fremmer ikke frihet

Hvordan få muslimske jenter til å delta på skolens svømmeundervisning? Jo, pakk dem inn. Hvilken strålende idé! Hvorfor har ingen i liberale, åpne, frie demokrati kommet på det før? Men denne forskrudde ideen har nå rektor Espen Hay lansert på en skole på Finnsnes i det gjestfrie nord - og det på en barneskole. Han får støtte fra en like forskrudd førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som smeller til med at det "åpenbart er et veldig bra tiltak". Nei, det er åpenbart et veldig dårlig tiltak.

Det er mange år siden burkini ble lansert. Burkini har fått sitt navn som en slags sammenblanding av bikini og burka. En slags muslimsk variant av bikinien med andre ord, et plagg som skal tilfredsstille islams krav om å dekke kvinnene til. Burkabikinien, som mer er å betrakte som en variant av badedrakt som ender opp som copy cat av dykkerdrakt, er altså et antiseksuelt plagg, som i motsetning til bikinien dekker hele kvinnen, bortsett fra ansikt, hender og føtter. Slik skal en forhindre at menn hopper på kvinnen, da menn som kjent ikke evner å styre sine seksuelle lyster.

I så måte er det jo ingenting som tilsier at ikke det samme skal gjelde for jentebarn. Småjenter på barneskolen skal, som sine eldre medsøstre, ha rett til at ikke småguttene får vekket sine ustyrelige seksuelle lyster. Det må da alle forstå er «et veldig bra tiltak».

I Nordlys kan vi lese at fra og med høsten kan familier med døtre på Finnsnes barneskole ikle sine barn dette frigjørende plagget. Et plagg som signaliserer at jentungen er fra en muslimsk familie, er ei ærverdig muslimsk jente og altså ikke slik som ikke-muslimske jenter er. Den muslimske jenta er nemlig ikke som de andre tøytene på Finnsnes!

Kjære godtfolk i nord, våkn opp! Ikke la en forvirret rektor «løse» en av sine utfordringer i møte med intolerant «religion» med å bit for bit gi fra oss en del av friheten, samtidig med at muslimske småjenter fortsatt skal nektes å ta fullverdig del i frihetsverdiene. Man møter ikke intoleranse med toleranse.

Rektor Espen Hay ved Finnsnes barneskole sliter med at muslimske elever har (ugyldig) fravær ved skolens svømmeundervisning. Heller enn å ta tak i det ugyldige fraværet og de konsekvenser som det innebærer, så løser rektor Hay utfordringen ved å gi etter for muslimske særkrav. Løsningen er for øvrig kommet på bordet via, simsalabim, dialog!

Det heter at «forslaget er et resultat av skole-hjem samarbeid med fokus på dialog mellom ansatte og foresatte på skolen». Videre heter det at «representanter fra flyktningetjenesten og tolker var også tilstede på et møte som ble holdt i juni.»

Fra Nordlys

Fra Nordlys

Bilde: Burkini

La oss sette fokuset på dialog, for her melder det seg mange spørsmål: Hvor var foreldrene til de ikke-muslimske elevene? Hva hadde de å si til at småjenter må dekke seg til for å få lov av foreldrene til å delta på undervisning? Var det ingen som reagerte? Eller var det slik at disse foreldrenes eventuelle meninger ikke ble vektlagt nettopp fordi de ikke utgjør en del av problemet? Hva sier elevene til dette, ikke minst de elevene det gjelder? Siden disse småjentene seksualiseres og skal følge regler etter mal fra voksne, så er det vel rett og rimelig at deres stemme også blir hørt? Og hva i all vide verden har flyktningetjenesten med at elever har ugyldig fravær? Hvis noen skulle ha vært tilstede knyttet til denne problematikken så burde det vel vært islamkyndige samt frihetsorienterte muslimer?

Tiltaket forteller meg om en ynkrygget rektor som burde ta et generaloppgjør med seg selv når det kommer til forskjellsbehandling.

– Dersom de ønsker å la døtrene bruke burkini, kjøpt for egne penger, er det i orden, men de skal ha svømmeopplæring som og sammen med alle andre, sier Espen Hay, rektor ved Finnsnes barneskole.

Hay tror nok dette er et svært så konkret krav. Alle skal delta! For han fortsetter:

– Overfor foresatte har vi understreket at religion ikke gir fritak for å delta på svømmeopplæring. Det er viktig for oss at ingen elever blir fratatt mulighetene som alle andre har, sier Hay.

At religion ikke skal kvalifisere for fritak fra undervisning er bra, men når religionen i seg selv diskvalifiserer barn til å få ta del i grunnleggende rettighter, som kjønnslikestilling, så har åpenbart den samme rektoren oversett noe viktig. Det er nemlig ikke slik at religion trumfer alt, det er det integrering, i betydningen mulighet for fullverdig deltakelse i samfunnet, som bør gjøre. Det er også en rektors ansvar.

– Opplæringsloven stiller krav til hva du skal lære på skolen. Fag eller aktiviteter kan ikke velges vekk av verken elever eller foreldre, ikke engang meg som rektor. På samme linje som du ikke kan la være å gjøre matematikk fordi du ikke liker det, skal du delta i svømmeundervisningen.

Opplæringsloven er et stikkord her. La oss se på hva som er formålet med opplæringen:

§ 1-1. Formålet med opplæringa

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Hvor mange brudd på opplæringens formål kan tillatelse av burkini innebære? Hvordan står det f.eks. til med likeverd, likestilling, kritisk tenkning, medansvar, rett til innflytelse, motarbeidelse av diskriminering?

Men som alltid når vi kommer til «religion» så klikker det i den menneskelige programvaren hvor man åpenbart forholder seg til versjon 1.0 – og oppdateringer uteblir.

Kristin Walseth, førsteamanuensis på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som jeg aldri har hørt om før, hentes inn som «ekspert» da hun har tatt sin doktorgrad med fokus på idrett, islam og integrering. Hun mener tiltaket er ukontroversielt fordi det medfører måloppnåelse, her at muslimske jenter deltar på svømmeundervisningen. Ja, veien til helvete kan være brolagt med gode intensjoner. Målet er godt, men virkemiddelet er frihetshemmende.

– Det er åpenbart et veldig bra tiltak om det får flere elever til å delta i svømmeundervisningen, sier Walseth.

Hun mener at enkelte stiller seg for negativt til å vise religiøsitet.

– Tiltaket burde være helt ukontroversielt. Rent praktisk er det dessuten bedre enn at man bader i vanlige klær, ettersom burkinien er av riktig materiale for bruk i svømmehall, sier hun, og legger til:

– Mange reiseglade nordmenn har nok sett at flere bruker plagget i landet de ferierer. Det er bare en badedrakt som dekker litt mer til.

Kjære Walseth, det er ikke lov å oppholde seg i svømmebassenget i vanlige klær av hygieniske grunner, selv om en del muslimer også har prøvd å tøye den grensen. Religiøse, politiske eller ideologiske symboler uttrykt med tekstiler burde heller ikke ha noe i et svømmebasseng å gjøre. Førsteamanuensisen må gjerne mene at «enkelte stiller seg for negative til å vise religiøsitet», på samme måte som at andre mener at enkelte stiller seg for positive til særkrav hevet over loven(e).

Videre er det nok slik at mange av oss har vært i land der burkinien er å skue, men jeg betviler at Walseth er én av dem. I Pakistan møtte jeg ikke en eneste kvinne som respekterte dette plagget, tvert om, de var påtvunget (nok) en ufrihet. For det er ikke «bare en badedrakt som dekker litt mer til». Hvis doktoravhandlingen til Walseth bygger på denne form for premisser hører den bare hjemme ett sted: i søpla.

Noen av dem som var tilstede under presentasjonen av burkinien i 2006. Nummer to fra venstre er Linda Noor (i dag Minotenk, stiftet av Abid Raja)

Noen av dem som var tilstede under presentasjonen av burkinien i Norge i 2006. Nummer to fra høyre er Linda Noor (i dag Minotenk, stiftet av Abid Raja)

Bilde: HRS

Dessuten er burkinien, som ble lansert på begynnelsen av 2000-tallet, ikke mye annet enn én som fant et hull i markedet – og gjorde det om til en milliardindustri.

Kjøpskraften til 650 millioner kvinner som praktiserer Islam berøres nemlig nesten ikke av den gedigne potten på 235 milliarder dollar som hvert år blir brukt på sportsutstyr på verdensbasis.

– Markedene i land som Indonesia, Malaysia, Pakistan og noen nordafrikanske land er helt klart på vei til å eksplodere, sier Andre Gorgemans, generalsekretær i sportsindustrien som har medlemmer som Nike og Speedo.

La oss bare slå fast: markedet er kraftig utvidet med migrasjonen. Og vi skal ikke finne oss i det. I Norge ble for øvrig burkinien lansert i 2006.

Så kjære Finnsnesfolk med eller uten elever på Finnsnes barneskole: Reis dere opp. Si nei til forskjellsbehandlingen av muslimske jentunger. For dere med ikke-muslimske elever: hold dem borte fra svømmeundervisningen (det får jo åpenbart ingen konsekvenser) inntil det er likhet for loven. Om ingen av dere tør aksjonere, så stiller jeg meg til rådighet: send meg en invitasjon og jeg kommer opp.