Familiegjenforening

Hvem tror de at de lurer?

Det engang statsbærende, ansvarlige Arbeiderpartiet har sikret flertall for å felle de eneste forslagene som kunne utgjort den nødvendige innstramningen av norsk asyl- og innvandringspolitikk. Dette gjelder særlig familiegjenforening, som i en årrekke har sørget for høy kjedeinnvandring til Norge.

Til tross for at de viktigste forslagene til innstramninger i asylpolitikken faller, vil Stortinget i følge Aftenpostens Robert Gjerde likevel vedta «betydelige innstramninger».

Jasså?

Dette er forslagene som det engang statsbærende, ansvarlige Arbeiderpartiet sikrer flertall for å felle:

Stortinget sier nei til innvandringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) forslag om at barn og unge som flykter alene til Norge skal gis midlertidig opphold helt frem til fylte 18 år

Regjeringen får heller ikke flertall for sitt eget forslag om strengere regler for familiegjenforening (underholdskrav og krav til 3 års arbeid eller utdanning).

Tilfeldigvis er dette de eneste forslagene som kunne utgjort en betydelig innstramning. Det gjelder særlig familiegjenforening, som i en årrekke har sørget for høy kjedeinnvandring til Norge.

For øyeblikket er tilstrømningen til Nordeuropa kunstig lav på grunn av de sterkt utskjelte grensekontrollene i Sør- og Østeuropa. Det har likevel ankommet over dobbelt så mange som på disse tider i fjor – 204.000 – til Europa, og i følge Europol står over 800.000 andre klare i Libya til sette over Middelhavet. Hvor mange som vurderer Tyrkia som transittland er foreløpig ukjent. Hvor lenge EUs tvilsomme avtale med den stadig mer aggressive Recep Erdogans Tyrkia vil holde, er det heller ingen som vet. Det skal da også legges til at avtalen innebærer at EU skal ta i mot en migrant fra Tyrkia for hver migrant de sender tilbake, så avtalen representerer i seg selv ingen nedgang i antallet ankomster selv om den fungerer.

Det er ingen utsikter til at folkevandringen til Europa vil avta. FNs viser at verdens befolkning vil øke til 8,1 milliarder i 2025. I 2050 er tallet forventet økt til nærmere 10 milliarder, for å nå 11,2 milliarder i 2100. Den raskeste befolkningsveksten vil finne sted i verdens 49 minst utviklede land. Mer enn halvparten av den samlede veksten vil skje på det afrikanske kontinentet, hvor befolkningen vil mer enn doble seg til 2,4 milliarder innen 2050 – innen de neste 35 år. Nigerias befolkning alene forventes å overstige USAs i løpet av de neste 35 årene.  Afrikas befolkning vil fortsette å øke selv om det skulle bli et fall i det gjennomsnittlige antallet fødsler per kvinne, og FN forventer at folketallet på kontinentet kan øke til så mye som 4,3 milliarder – mer enn 35 prosent av jordens samlede befolkning – i 2100.

Og dette er FNs Population Division of the Department of Economic and Social Affairs` mellomalternativ – det som vanligvis selges inn som det mest sannsynlige. I Norge har innvandringen som kjent oversteget Statistisk sentralbyrås (SSB) høyalternativ hvert år siden 2005. All befolkningsvekst i Norge siden 2004 skyldes innvandring.

La oss derfor ta en titt på Utlendingsdirektoratets (UDI) tall for rekordåret 2015, da det ble registrert 31 145 asylsøknader. UDIs behandling for 2015 ser slik ut:

Antall behandlede asylsøknader: 11.884
Innvilget asyl (75%): 8913
Antall behandlede asylsøknader enslige mindreårige: 1165
Innvilget asyl (98%): 1165

Over til familiegjenforeningsstatistikken fra samme år:
Antall innvilget familieinnvandrere: 12.592

Familieinnvandringen er med andre ord like stor som antallet innvilgede asylsøknader i 2015.

Men fra ansvarlig hold hevdes det til gjengjeld at skal begynne å sende ut alle som ikke har krav på asyl nå. Det er imidlertid lettere sagt en gjort, da svært mange land, mot folkeretten, nekter å ta i mot sine egne statsborgere og/eller er av en slik beskaffenhet at det er brudd på alle EUs og FNs regler – som de tydeligvis ellers ikke er så nøye på ettersom man både mingler sosialt med eller opptar som medlemmer rene serieforbryterregimer – å sende dem dit.

I 2015 fikk UDI 12 219 identifikasjoner (treff) i Eurodac, hvorav 7 283 er tidligere asylsøknader og 4 936 angir ulovlig grensepassering. Det er 39 % av det totale ankomsttallet. Antall uttransporterte i hele 2015: 862.

Men tilbake til asylståa.

I perioden januar – mai 2016 har 1407 personer søkt om asyl i Norge:

Antall behandlede asylsøknader: 9151
Antall innvilget asyl (64%): 5856
Antall behandlede asylsøknader enslige mindreårige: 685
Innvilget asyl (97%): 664

Familieinnvandret hittil i år: 5495.

Den enorme kjedeinnvandringen familiegjenforening er må altså ikke strammes inn. Med ansvarlig hilsen Arbeiderpartiet i ledtog med to av Norgeshistoriens mest uansvarlige politiske partier, regjeringens angivelige støtter Venstre og Krf.

Denslags ryktes svært fort i menneskesmuglerbransjen og blant asylsøkere til Europa. I september 2014 avslørte Jyllands-Postens Orla Borg at Danmark ble ansett – særlig av syriske asylsøkere – som et av de mest attraktive landene å søke asyl i fordi saksbehandlingen for familiegjenforeninger var kort. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i Danmark var da på rundt 2 måneder, mens den var 7 måneder i Sverige og mellom 9 og 15 måneder i Norge. Menneskesmuglere med tilhold i Istanbul holder seg til enhver tid oppdatert om det enkelte lands regelverk.

Borgs opplysninger ble bekreftet av flere, bl.a. integrasjonskonsulent Fahmy Al-Majid, leder for Røde Kors asylsenter i Jelling Solveig Vestergaard og talsperson for FNs høykommisær for flyktningers Europa-kontor, Ana White.

Rettsordfører Trine Bramsen i regjeringspartiet Socialdemokraterne uttrykte naturligvis stor overraskelse over at noe slikt kunne være mulig. Den daværende regjeringen hadde hele tiden hevdet at deres liberalisering av asyl- og innvandringspolitikken ikke ville føre til økt tilstrømming og avviste at noen kunne sitte i f.eks. Syria og følge med på endringer i det danske regelverket.

I mars 2015 var Røde Kors`asylsjef i Bulgaria, Mariana Stoyanova, en av hovedtalerne på en konferanse om asylsøkere og flyktninger i København. Stoyanova har fulgt tilstrømningen til Europa i 11 år og har de siste årene sett en dramatisk vekst. Hun registrerte at asylsøkere visste forbløffende mye om de forskjellige europeiske lands sosiale ytelser, saksbehandlingstid, muligheter for oppholdstilatelse og hvor raskt man kan få familiegjenforening. Hun opplyste at Tyskland og Sverige i årevis hadde vært øverst på listen av land asylsøkere har som mål. De siste to årene hadde imidlertid Danmark rykket oppover listen over attraktive land. Det skyldtes blant annet de høye sosiale ytelsene og rask saksbehandlingstid for familiegjenforening.

I begynnelsen av 2015 innførte Danmark ettårig midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening, og effekten uteble ikke.

Så var det enslige mindreårige asylsøkere (EMA), da. Hvor mindreårige de er, er nå et spørsmål, hvor enslige de faktisk er, er et annet. Lite tyder på at hovedkontigenten er noen av delene.

I 2003 viste tall at 87 prosent av de som ble alderstestet i Norge var eldre enn 18 år, hvilket fikk Utlendingsdirektoratet til å ville utvide alderstestingen. I de ni første månedene av 2015 ble 877 enslige mindreårige asylsøkere alderstestet av UDI og en av tre viste seg å være over 18 år. Det samme er for øvrig tilfelle i Finland, der to av tre i følge rettstannlege ved Åbo universitet, Vivian Visnapuut, viser seg å være eldre enn oppgitt. I Danmark viste tester fra Retsmedicinsk Institut at 327 av 637 – 51 prosent – EMA som ankom i 2011 og 2012 var over 18 år. I følge det danske Justitsministeriets årstatistikk var tre av fire som ankom i perioden januar – april 2013 over 18 år.

Det er også veldokumentert at EMA har omsorgspersoner i hjemlandet og at mange av dem sendes til Europa (Norge inkl.) av egen familie med krav om at de skal sende penger hjem eller som ankerbarn for at familiemedlemmer senere kan søke om familiegjenforening.

I august 2015 opplyste UDI at antallet ankomne EMA til Norge hadde økt med 111 prosent fra året før. På det tidspunktet utgjorde 23 prosent av alle asylsøkere til Norge. Vel halvparten av EMA er gutter i de øvre tenåringsår fra Afghanistan. Der en voksen asylsøker utløser kostnader på 152.000 kroner per år, er kostnadene for en EMA 462.000 i året.

Nå er riktignok ankomstene kunstig lave og antallet som drar til Europa faller vanligvis i vinterhalvåret. Men i slutten av desember ble det kjent at regjeringen ville innføre midlertidige oppholdtillatelser for EMA frem til fylte 18 år. Slik oppholdstillatelse gir ikke rett til familieinnvandring og ikke automatisk rett til permanent opphold. Men som Jyllands-Posten med flere har dokumentert, innstramninger eller liberaliseringer ryktes fort.

La oss så ta en titt på ankomsttallene per måned av EMA fra Afghanistan, som utgjør over brorparten av denne gruppen asylinnvandrere:

EMA2015

EMA2016

Fortsatt holder grensekontrollene nedover i Europa, men det blir varmere i været, hvilket erfaringsmessig fører til større trafikk, og asylankomstene er ventet å øke kraftig. Det vil med andre ord være mulig å måle hvordan Ap, Venstre og Krf kortsiktige, partipolitiske spill vil slå ut fremover.

Sverige har i årevis vært rene magneten på såkalte ensamkommande flyktningebarn. Svenske myndigheter tester ikke for alder og har således hatt status som det mest attraktive landet for EMA.

I 2015 anslo man at 12.000 ville komme, men anslaget raskt ble oppjustert til 30.000. Status som EMA gir oppholdstillatelse med familiegjenforening og en rekke materielle goder og i følge SVT vil kostnadene for de 30.000 som forventes i Sverige bli på 25 milliarder SEK. Til sammenligning er det afghanske statsbudsjettet på 65,6 milliarder SEK.

Ifølge det svenske Migrationsverket var hele 71 prosent av alle asylsøkere til Sverige i 2015 mannlige. Mer enn 21 prosent av alle asylsøkerne er klassifisert som enslige mindreårige, hvilket utgjør mer enn halvparten av alle mindreårige innvandrere til landet.

Den enorme tilstrømningen og manglende alderstestingen har medført en rekke problemer for det omgivende samfunn, ikke minst når det gjelder kriminalitet. Gjenger av kriminelle gutter og unge menn, i all hovedsak EMA fra særlig Marokko, er ikke bare et så ressurskrevende problem at det setter Stockholm-politiet ute av stand til å gjøre jobben sin. Situasjonen er likedan i Göteborg og den eskalerer.

Et av hovedproblemene er at de aktuelle guttene og mennene oppfattes som immune mot rettstatens inngripen fordi de har status som mindreårige. Politibetjent Peter Larsson er aktiv i politiets fagforbund og forteller at kollegaer opplever en stadig tøffere arbeidssituasjon. De kriminelle innvandrerne har ingen respekt for landets politi og rettsvesen. Og hvorfor skulle de det, når de tilsynelatende kan begå så mye kriminalitet de vil uten at det får konsekvenser? Nå krever også politiet i Uppsala at myndighetene begynner å aldersteste påståtte mindreårige. Som Stockholm og Göteborg har de opplevd en økning av kriminalitet begått av asylsøkende ungdommer, hovedsakelig fra Marokko.

Som sagt tester Norge for alder, men hva gjør vi med dem som viser seg å være over 18 og dermed har forsøkt å lyve seg til opphold? Utsendelsesprosenten tyder på at de likevel får bli. Det er i det hele tatt svært vanskelig å få sendt ut asylinnvandrere med endelig avslag eller utviste som følge av kriminalitet. I de få tilfellene det lykkes er det tid- og ressurskrevende, kostbart og ikke sjelden dukker vedkommende opp igjen etter kort tid.

Dette vet Ap, Venstre og Krf like godt som regjeringen, men de tre førstnevnte går altså likevel inn for å opprettholde incentivene for å søke asyl i Norge.

Vi er åpenbart i hendene på det som må karakteriseres som etterkrigstidens mest uansvarlige politikere. Forhåpentligvis vil velgerne huske det når tilstrømningen øker på igjen. For det gjør den.