Økonomi

Røde tall

Finansavisen presenterer i dag nok en gang et høyst upolitisk korrekt regnestykke, som igjen viser de enorme kostnadene med dagens innvandring. De har utvidet sitt tidligere datasett med sysselsettingsstatistikk, som viser enorme sprik for de 20 største innvandringsgruppene i Norge. Mens de beste bidrar med 1,5 millioner til statskassen, finner vi et underskudd på 9 millioner i den andre enden. I sum blir det bare røde tall.

130907-FF1Best i innvandrerklassen er Sverige. De bidrar i snitt med nesten 1,5 millioner kroner per person til statskassen. På motsatt side av skalaen finner vi somalierne, som representerer et underskudd på 9 millioner kroner per person.

Men kun fire av de 20 største innvandringsgruppene bidrar med overskudd til statskassen.

Finansavisen (ikke på nett) presiserer at pengebeløpet er livsløpskostnader for den enkelte innvandrer, og dennes forventede etterkommer i periode 2015 til 2100. De presiserer videre at summen forutsetter at norskfødte etterkommere er perfekt (økonomisk) integrert og at alle har like stort konsum av offentlige tjenester, en forutsetning SSB selv kaller diskutabel. (For Finansavisens metodevalg, se faktaboks).

For røde tall: tamilere bra, somaliere elendig

Finansavisen er mest imponert over bidraget fra lankesere i Norge. «Brorparten av disse er tamiler, og tilhører dermed en etnisk minoritet fra en krigsherjet region i et fattig land. Likevel koster ikke tamiler den norske stat stort. 1 million kroner per person er den beregnede gjennomsnittskostnaden for denne gruppen. Ei heller indere er spesielt kostbare: 1,6 millioner kroner per person.»

Somaliere har derimot en elendig sysselsettingsstatistikk, med en sysselsetting på kun 27,9 prosent, noe som resulterer i en utgift på hele 9 millioner kroner per somalier. Finansavisen påpeker at integreringspolitikken synes å fungere dårlig for denne gruppen: De siste årene har sysselsettingsstatistikken for somaliere gått i feil retning.

Også irakere og afghanere kommer dårlig ut på statistikken. Disse koster staten henholdsvis 6,2 og 5,3 millioner kroner. Pakistanere ender med en pris på 5,1 millioner kroner, som er over tre ganger dyrere enn sine naboer inderne (1,6 mill. kr).

Summert opp

Summeres de fremtidig og påløpte kostnader for de ulike gruppene, blir summene enorme.

«Somaliere som allerede er kommet, vil gi opphav til netto statsfinansielle utgifter frem til 2100 på hele 215 milliarder. Den summen forutsetter at innvandringen fra Somalia stopper opp, og at alle etterkommere blir perfekt integrert i økonomisk forstand.

Pakistanere gir opphav til netto utgifter i samme periode på 94 milliarder kroner.

Legger man sammen de syv innvandrergruppene med størst netto utgifter per hode, finner man at disse til sammen vil koste netto 646 milliarder kroner.»

Det innebærer at de netto statsfinansielle kostnadene som vil påløpe for disse syv gruppene, gitt et uforandret skatte- og trygdesystem, allerede beløper seg til 1,5 ganger markedsverdien av Statoil.

Ender opp med røde tall 

Heller ikke arbeidsinnvandringen fra andre grupper forbedrer resultatet.

«Innvandringen fra Sverige, Danmark, Storbritannia og Tyskland gir et netto positivt bidrag på 95 milliarder kroner, men de statsfinansielle utgiftene innvandringen fra Litauen, Polen og Russland påfører, gir en netto utgift på 99 milliarder kroner.

Resultatet blir at en netto statsfinansielt bidrag fra de 20 største innvandrergruppene som allerede er kommet, er på minus 805 milliarder kroner.

Basert på oljefondets verdi fredag, 4.580 milliarder kroner, er dermed nesten en fjerdedel av oljefondet bundet opp til innvandrere som allerede er kommet.»

Finansavisen konkluderer, slik som HRS har påpekt i årevis, at det selvsagt har betydning for nasjonens utvikling hvilke innvandrer som kommer og andel. 

For de 20 største innvandrergruppene i Norge (alt i 2012-kroner. Kilde: Finansavisen):

130907-FF2