Statistikk

Ny innvandringsrekord – igjen

Innvandringen til Norge er nok en gang rekordhøy. Oversikten viser at det per 1.1.2013 bodde 710 465 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Det er en vekst på 55 300 personer i løpet av 2012. Nå utgjør innvandrerbefolkningen 14,1 prosent av Norges befolkning. Samtidig har Oslo fått sin første bydel med en innvandrerandel på 50 prosent.

Statistisk sentralbyrås (SSB) nye oversikt viser at ved årsskiftet var det 593 300 innvandrere (1.generasjon) og 117 100 etterkommere (norskfødte med innvandrerforeldre, 2.gen). Sistnevnte gruppe økte med 8 700 personer i løpet av 2012. I denne gruppen var det flest med bakgrunn fra Pakistan, 15 200. Det var 9 100 norskfødte med somaliske foreldre, og 8 000 hadde foreldre fra Vietnam. Norskfødte med innvandrerforeldre (2.generasjon)utgjorde 17 prosent av alle barn født i Norge i 2012.

Største innvandringsgruppene

Også i 2012, som i 2011, var det flest polakker som innvandret. Per 1.1.2013 bodde det 77 000 polske innvandrere i Norge. Dette tilsvarte folkemengden i Fredrikstad kommune, kommenterer SSB. Polakkene er den desidert største gruppen 1.genenersjons innvandrere i Norge.

Den nest største gruppen er fra Sverige, med 35 600 personer. Det utgjør folketallet i Haugesund kommune ved årsskiftet.

Samtidig kommer det stadig flere litauere. Innvandrere fra Litauen utgjør nå den tredje største gruppen i Norge, med 28 600 personer. I løpet av 2012 kom det 6.000 nye.

Den høyeste andelen innvandrere kommer fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS, med 407 91 personer som utgjør 8,1 prosent. 231 872 av disse kommer fra Asia med Tyrkia.

Klart flest i Oslo

Selv om det bor innvandrere i alle landets kommuner, er innvandrerbefolkningen klart høyest i Oslo, både relativt og absolutt. Av Oslos befolkning på 624 000 personer per 1. januar 2013 utgjorde innvandrerbefolkningen 189 400 personer, som tilsvarer litt i overkant av 30 prosent. Så følger østlandskommunene Drammen og Lørenskog, med henholdsvis 24 og 21 prosent.

I Oslo fant man flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i bydelene Søndre Nordstrand, Stovner, Alna og Grorud, hvor andelen var rundt 50 prosent. Lavest andel fant man i bydelene Nordstrand, med 15 prosent, Vestre Aker, 16 prosent og Ullern, 16 prosent. Selv bydelene med lavest andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre lå over gjennomsnittet for hele landet, som var 14 prosent.

50 prosent innvandrere på Søndre-Nordstrand

Ved å gjennomgå bakgrunnstallene for Oslo og fordele disse på bydel, viser det seg at bydel Søndre-Nordstrand nå har en innvandrerandel på 50 prosent.

Sammenligner vi tallene på bydelsnivå med henholdsvis 2005 og 2010, ser vi at det er vekst i innvandrerbefolkningen i alle bydelene (se tabell under). Så selv om Søndre-Nordstrand nå har en innvandrerandel på 50 prosent, så har veksten i perioden 2005-2013 vært høyest på Stovner, med 15 prosentpoeng. Høy vekst finner vi også på Alna (12,9 prosentpoeng), Grorud (11,9 prosentpoeng) og Bjerke (10,8 prosentpoeng).  Disse bydelene utgjør Groruddalen.

Lavest har veksten i denne perioden (2005-2013) vært på Nordre Aker med 4,5 prosentpoeng, etterfulgt av Vestre Aker, Gamle Oslo og Sagene, samtlige med 4,8 prosentpoeng.

130425_1

 130425-2

At innvandrerandelen stiger i allerede innvandrertette bydeler er ikke underlig, da flere får barn og flere innvandrere flytter inn. Men samtidig vet vi at nordmenn flytter ut av innvandrertette bydeler, noe som er med på å forsterke innvandrerandelen i seg selv.  Dette påviste vi i 2010 i rapporten ”Oslo segregeres raskt”, men her gjorde vi også noe annet – vi så på nyfødte etter mors bakgrunn.

Det avdekket at for bydelene Stovner, Alna, Grorud og Søndre-Nordstrand hadde flertallet av alle nyfødte barn i 2009 i bydelen mor med ikke-vestlig opphav.  For Stovner var andelen 67 prosent, for Alna 59 prosent, for Grorud 54 prosent og for Søndre-Nordstrand 55 prosent.

130425-3

Tabellen over (fra rapporten ”Oslo segregeres raskt”) viser andelen levendefødte i Oslo i 2009 med utenlandsfødt mor og herav andelen av mødre med  ikke-vestlig opphav, samt andelen barn med mor av ikke-vestlig opphav sammenlignet med alle barn født i bydelen i 2009. Dette forteller oss at det bare er snakk om tid, og for noen kort tid, før nordmenn er i minoritet i flere av Oslos bydeler.