Innvandring

Myte 3: Nordmenn blir minoritet i eget land

Sant eller usant? NRK spør og svaret er: FrP tar feil. Ekspertene sier nemlig at nordmenn ikke vil bli i minoritet i uoverskuelig fremtid. Og da er de samme ekspertene døde.

Myte nr.3 som lanseres er:

Innvandringen vil gjøre nordmenn til minoritet i eget land. 

I dagens myteknusingsprosjekt viser NRK sitt sanne jeg med tittelen: ”Eksperter avliver Frp-myte: – Vi blir ikke minoritet i eget land.” 

Men til NRKs fortvilelse (?) kan jeg opplyse om at det ikke bare er FrP som lever etter en slik ”myte”, og til NRKs opplysning kan jeg fortelle at det gjør de helt rett i.

NRK vet utmerket godt at en av dem som har jobbet mest med dette, er HRS. Men de har ikke spurt oss om hva vi mener om saken, hvilket er forståelig nok når NRKs intensjon synes å være å gå i strupen på FrP heller enn faktisk å få bekreftet/avkreftet sannhetsgehalten i myten. Men FrP klapper selvsagt herfra og til ethvert studio de skal i – det gir det samme partiet de beste muligheter til å få satt sitt velgermanet-tema på den offentlige dagsorden. Hvis, og jeg gjentar hvis, «ekspertene» vil møte dem. Det er jo slett ikke sikkert de vil.

For til tross for at Norge har den høyeste befolkningsveksten i Europa (bare slått av lilleputtstaten Luxembourg), og at Norge slår sin egen befolkningsrekord omtrent hvert år, så tilsier ”selvsagt” ikke det at det vil ha noen særlig betydning for befolkningen i Norge? Tro det den som vil, for det kan ikke handle om så mye annet enn vilje.

For til tross for rekordinnvandring er det ”langt fra at vi kommer å bli minoritet i eget land i løpet av noen generasjoner, slik Frp hevder” fastslår Kristian Rose Tronstad, koordinator for migrasjons- og integrasjonsforskning ved Norsk Institutt for By- og regionsforskning (NIBR).

Han viser til tall fra SSB, så la oss derfor gå rett til SSB, sitert fra NRK (mine uthevinger):

Ifølge den befolkningsfremskrivningen SSB finner mest sannsynlig, vil det være seks millioner innbyggere i Norge i 2029, syv millioner i 2063 og 7,9 millioner i 2100.

Ifølge samme alternativ rundt 1,3 millioner av disse være innvandrere i Norge i 2050, som vil tilsvare rundt 20 prosent av befolkningen. Etter 2050 vil denne gå ned. Samtidig vil antall personer født i Norge med to innvandrerforeldre øke gjennom hele perioden, til drøyt 500 000 i 2050 og til 750 000 i 2100. I dag utgjør innvandrere og personer med innvandrerbakgrunn tilsammen 13,1 prosent av befolkningen. I 2100 vil disse andelene utgjøre tilsammen 26 prosent, ifølge hovedalternativet.

Jo da, dette høres tilforlatelig ut, bortsett fra ett viktig premiss: Det alternativet SSB finner mest sannsynlig, og som omtales som hovedalternativet, har aldri slått til! Dette er det såkalte midtalternativet, til forskjell fra høy- og lavalternativet. Men til tross for at SSB har bommet hvert år på hva de mener er det realistiske alternativet (innvandringen har vært langt høyere enn hva SSB har forutsett), så fortsetter SSB å tviholde på at dette er deres hovedalternativ, altså det mest sannsynlige. I 2005 mente SSB at Norge ville passere 5 millioner innbyggere i 2020. Som alle vet passerte vi 5 millioner åtte år tidligere! Det er en betydelig bom innenfor et så kort tidsperspektiv, og SSB innrømmet da også i Aftenposten (22.mars 2012) ”skivebom”:

- Vi må vedgå at det var skivebom. Jeg kjenner igjen en feil når jeg ser den, selv om det er jeg som har gjort den, sier SSB-forsker Lars Østby, som i 1999 var forskningssjef i seksjonen.

Fortsatt er Østby forskningssjef i samme seksjon i SSB og bommer gjør de fortsatt. For selv ikke etter at SSB har oppjustert sine alternativ, så har beregningene ikke slått til. Med andre ord: SSB har tatt feil, år etter år. Sant eller usant, NRK? Sjekk i vei!

Se så bare på tallene over. Vi ble 5 millioner innbyggere i Norge våren 2012 (eksakt forventning fra SSB var 19.mars). Innvandringen fortsetter bare med uforminsket styrke og for sjette år på rad (i 2012) innvandret flere enn det ble født i Norge. Men likevel forventer SSB at vi først i 2029, altså om 16 år, vil bli 6 millioner. Til orientering var folketallet per 1.1.2013 på 5 051 275 personer. Det tilsier en snittvekst på 6.409 personer per måned (fra april 2012 da vi hadde rundet 5 millioner).

Høyalternativet

SSBs mellomalternativ tilsier altså en innvandrerbefolkning på ca. 2 millioner i 2100. Det tilsier en årlig vekstrate på 0,5 prosent. Mens faktisk vekstrate 2008-2012 var på 1,29 prosent, altså godt over det dobbelt. Det alternativet som SSB ikke vil snakke om, deres høyalternativ, er derimot basert på en årlig vekstrate på 1,11 prosent (gjennomsnitt for hele perioden), og synes således å være mer realistisk.

SSBs høyalternativ vil gi 5,1 millioner innvandrere i år 2100 hvorav 3,2 millioner anslås å ha ikke-vestlig bakgrunn. I følge høyalternativet vil Norges befolkning kunne utgjøre hele 13,4 millioner i 2100. Med dagens fødselsrater vil befolkningen med norsk bakgrunn holde seg på dagens nivå på 4,3 millioner. I så fall vil innvandrerbefolkningen og deres etterkommere kunne utgjøre ikke bare er flertall, men 2/3 deler av Norges befolkning i løpet av dette århundret.

Men hvorfor har SSB slik klokketro på at midtalternativet er det realistiske? Jo, det er bare å se på hvilke premisser de legger til grunn for fremskrivningene. Her er noen:

Innvandringen vil gå ned, tror SSB

SSB forventer at innvandringen, spesielt fra EØS-området, vil gå ned. Det kan kanskje være riktig, men vil selvsagt avhenge av om nye land tas inn i det europeiske samarbeidet og om innvandringen fra andre deler av verden øker. Slik som i fjor, da nettoinnvandring fra Europa gikk litt ned (svensker som drar igjen), mens nettoinnvandringen fra Afrika økte. I sum har Norge aldri hatt høyere nettoinnvandring enn 2012.

Innvandrere vil utvandre, tror SSB

SSB legger til grunn at innvandrere har høyere sannsynlighet for å utvandre enn resten av befolkningen. Over tid gir det utslag i SSBs modell en betydelig øking i utvandringen, og dermed en nedgang i nettoinnvandringen. Kanskje riktig, men utviklingen den siste tiden, ikke minst med både bankkrisen og finanskrisen i Europa tett på, er det lite som tyder på at en slik utvikling er nært forestående. En slik forventing har for øvrig vært uttalt i tiår fra ulikt hold, også UDI, uten at det så langt har slått til.

Lavere fruktbarhet, tror SSB

SSB viser til at i europeisk sammenheng har fruktbarheten i Norge lenge vært høy, men de to siste årene har den gått noe ned. De erkjenner at de ikke vet om det er en ny trend eller en det de kaller en tilfeldig variasjon, men uansett så tror SSB at fruktbarheten vil bli litt lavere enn den nå registrerte. Kanskje riktig, men det vil også avhenge av type innvandring (som kjent er det noen grupper som får langt flere barn enn andre) og andelen av denne innvandringen. I tillegg vil det avhenge av om norske kvinner får flere barn og om noen innvandrergrupper fortsetter å få langt flere barn enn gjennomsnittet.

Inntektsnivået vil synke, tror SSB

Videre legger SSB til grunn at inntektsnivået i Norge i forhold til resten av verden vil synke i takt med synkende petroleumsinntekter. Hvorvidt Norge vil få og i hvilken grad synkende petroleumsinntekter vil gi utslag, er så vidt meg kjent relativt ukjent, men ifølge SSB det føre til at innvandringen går ned til rundt 40 000 per år. Nettoinnvandringen vil da på lang sikt ifølge SSB bli på 10 000-15 000 personer årlig.

Innvandringsdrevet befolkningsvekst

NRK forteller heller ikke at SSB forventer at den etnisk norske gruppen (altså ”vi” som kan bli i minoritet eller ikke, jf. NRKs ordspråk) vil forbli relativt stabil. Dette fordi vi ikke føder flere barn enn at vi knapt reproduserer oss selv. Ergo er stort sett all befolkningsvekst innvandringsdrevet, i fjor var den på 72 prosent.

Men SSB ”lurer” oss når de snakker. De snakker nemlig om innvandrere og deres barn. Det sentrale poenget er imidlertid at befolkningsveksten i Norge er innvandringsdrevet, og da ikke bare av den årlige innvandringen, men også av innvandrerbefolkningens vekst. Det enkle regnestykket er at den norske befolkningen forblir relativt stabil, ergo må så å si all befolkningsvekst tilskrives innvandring, uansett om vi snakker 6, 7, 8, 9, 10 eller 13 millioner. Og like ”enkelt” er det å anslå når ”vi” er i minoritet.

Men hvem er så ”vi” som (ikke) blir i minoritet?

Det er akkurat her sakens kjerne står. All den tid den norske befolkningen holder seg stabil (la oss for enkelthetens skyld si 4) og innvandrere og deres barn i 2100 teller 2, så vil vi altså være 6 i 2100. Men SSB sier vi er nesten 8. Hvor kommer de 2 vi mangler fra? De tilhører ikke de 4 norske (merk at vi snakker statistikk, og da er norsk per definisjon norskfødt med to norskfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre). Ei tilhører de 2 innvandrerne (utenlandsfødt med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre) og deres barn (norskfødte med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre).

De 2 vi mangler har altså en annen ”innvandringskategori”, for eksempel at en norskfødt med innvandrerforeldre gifter seg og får barn med en fra utlandet. Dette tilsier at befolkningsveksten er innvandringsdrevet – men ikke etter de kategorier som SSB viser til.

Nettopp FrP bestilte for en tid tilbake statistikk fra SSB fordelt på alle befolkningsgrupper i Norge (30 totalt) – og ble høvlet ned av media, spesielt VG. For ”plutselig” ble det veldig morsomt å påpeke at selv ikke Kongen er ”norsk”. Men dette handler ikke ”norskhet”, det er statistiske vurderinger av en befolkningsgruppe, dens endringer og dens vekst. Hvilket har politisk betydning, i alle fall hvis en ønsker å planlegge fremtiden ut fra realiteter heller enn ønskedrømmer.

Sant eller usant? 

Vil så innvandringen gjøre nordmenn til minoritet i eget land? Med dagens innvandringspolitikk og den situasjonen som råder, er svaret klinkende klart ja. Spørsmålet er når.

NRKs avstemming avdekker følgende:

38 prosent sier at de er helt uenig (30 %) eller uenig (8 %) i at innvandringen gjør nordmenn til en minoritet i eget land. 55 prosent er enig (13 %) eller helt enig (42 %). 7 prosent er usikker.

Så kan Østby leve med den villfarelsen han helt sikkert er oppmerksom på at han bedriver. Men for å si det med hans egne ord:

– Når det er sagt har vi tatt feil før, og jeg lever ikke så lenge at jeg kan bli konfrontert med dette i 2100, sier Østby.

Men det kan være at Østby bør konfronteres med et par andre ting.

PS: For øvrig finner jeg det en smule fornøyelig at Ap’s Håkon Haugli argumenterte på Dagsnytt 18 i dag i debatt med Frp’s Per Sandberg at vi må huske at Norge er avhengig av innvandring – altså den myten som ble knust av NRK for noen dager siden. Ja, ja, sier nå jeg: noen vil bedras.