Demografi

Svensker blir i mindretall, advarer Åkesson: «Mitt Europa bygger murer»

Svensker går mot et mindretall i eget land. Med andre ord vil det Sverige vi har kjent forsvinne og bli erstattet med noe annet der islam og klankultur etter all sannsynlighet vil dominere. Dette erkjenner Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson, som med begrepet "svenskhet" ikke er interessert i personers hudfarge eller opprinnelse. Åkesson er opptatt av at alle kan bli svensker dersom man assimilerer seg inn i svensk kultur. Dette er for opplyste folk innlysende, men ikke for de fleste politikere og journalister. Samtidig vil Åkesson stenge Europas yttergrenser, dette for å ta tilbake den indre kontrollen på de europeiske nasjonalstatene.

Åkesson kaller det en «åpen svenskhet», og bekjenner at det er dette verdigrunnlaget han og SD står for. Det er et verdistandpunkt som knuser ethvert forsøk på å argumentere for at Åkesson og SD er «rasistisk»:

For meg er det svenske folket en gruppe som kollektivt forenes av en felles kultur, felles holdninger, verdier og normer, formet av en felles historie og basert på nært beslektede moralske referanse­rammer. Man kan selvsagt formulere dette på ulike måter, men et viktig poeng er at det ikke handler om hudfarge eller andre biologiske kjennetegn. Jeg og Sverige­demokraterna står for en åpen svenskhet.

Jeg tror den store majoriteten nordmenn vil kunne skrive under på denne plattformen, formulert slik av Danmarks landsfader bak den gode nasjonalismen som vokste frem på 1800-tallet, Grundtvig. For Grundtvig kan alle, uansett rase eller opphav, bli en fullverdig del av det danske folket hvis man selv ønsker det – og «har øre for morsmålet og flamme for fedrelandet».

Jeg tror også majoriteten nordmenn, i motsetning til rapportørene bak NOU-en til Ekstremismekommisjonen, vil kunne skrive under på at det foregår en befolkningsutskiftning i Norge, noe Åkesson slår fast for Sveriges del. Kommisjonen nevner fødselsrater som en del av «konspirasjonen» om den demografiske utviklingen i Vest-Europa. Nakne fakta viser noe helt annet enn en konspirasjon. Endog med null innvandring til Norge vil sentrale muslimske landgrupper vokse betydelig de kommende årene, har HRS dokumentert i 2018, grunnet fødselsoverskudd og dermed organisk vekst.

Som Åkesson sier det: «Jeg er verken rasist eller konspirasjonsteoretiker.»

Benektere av virkeligheten

Åkesson er som oss nordmenn. Han ser med egne øyne hva som skjer, og han kan lese tall og trekke de åpenbare konklusjonene. Fakta er selvsagt ikke en konspirasjon, kunne for de imbesile virkelighetsfornekterne.

Den store innvandringen til Sverige fra kulturelt fjerne land de siste femti årene, kombinert med offentlig sanksjonert og subsidiert multi­kultur­alisme, har ført til at andelen av befolkningen med svensk identitet har gått ned. En stor og raskt voksende del av befolkningen har andre kulturelle referanse­rammer og andre oppfatninger, verdier og normer enn de som har ligget til grunn for vårt samfunn.

Du kan tenke at det er bra eller dårlig, men faktum består.

Denne utviklingen har naturlig nok umiddelbare og synlige konsekvenser, men på et dypere plan har den førte politikken også gradvis tæret på grunnlaget for svensk kultur og vår samfunnsmodell. Ting som tillit, samhold og solidaritet har fått seg en knekk ettersom landet er revet i stykker av segregering.

Åkesson nevner ikke muslimer en eneste gang. I siste setning nevner han politisk islam, altså islamisme. Det er alt. Men vi som har valgt å ta innover oss utviklingen, vet at han vet, og vi vet at Åkesson med «kulturelt fjerne land» i aller høyeste grad tenker på islamske stater. Vi tolker dog Åkesson til at han også vet at for å holde seg noenlunde inne i regjeringsvarmen, må han trå varsomt rundt den store elefanten. Men at han mener at islam undergraver svensk kultur, ligger åpent i dagen. Islam ødelegger tilliten borgerne imellom:

Konsekvensene ser vi daglig i form av kriminalitet, uthuling av velferds­ordning­er, boligmangel, arbeids­ledighet og demonstrasjoner og sammenstøt mellom grupper som støtter ulike sider i fjerne kriger. Endringene har også ført til at gjenger og klaner dominerer hele bydeler, og at mennesker med større lojalitet til sin gruppe enn til samfunnet tar seg inn i forvaltning, politikk, velferd og næringsliv. Dette er begynnelsen på en total kollaps for det Sverige som de fleste av oss fortsatt husker.

De demografiske endringene vi har opplevd har dramatisk undergravd kulturgrunnlaget til vårt svenske samfunnssystem. På lengre sikt vil den svenske delen av befolkningen bli tvunget til kulturelle tilpasninger som flertallet ikke har bedt om eller ønsker.

Vi vil bli tvunget til å bli mindre svenske fordi vår kultur, slik den har vært, ikke vil fungere i samfunnet vi har skapt gjennom den nye demografien. Det svenske i det svenske samfunnet vil bli erstattet av noe nytt og annerledes. Mitt syn er at disse endringene har gjort, og vil fortsette å gjøre, Sverige verre.

Nytt EU-parlament

Valget til EU-parlamentet nærmer seg med stormskritt, nettopp derfor nevner Åkesson Brussel når han nærmer seg avrundingen:

Flere land i Europa gjennomgår lignende endringer. Derfor er dette ikke bare et nasjonalt anliggende. Migrasjonspolitikken styres også i aller høyeste grad fra Brussel, derfor har valget på søndag stor betydning for vår evne til å snu utviklingen.

Strammest mulig innvandringspolitikk, tøffe krav til tilpasning og insentiver for returmigrasjon er det nødvendige svaret på flere tiår med uansvarlig og uvitende politikk.

Mitt Europa bygger murer, mot ulovlig innvandring, mot islamisme og – mot befolkningsutskiftning.

Om et nytt EU-parlament der høyresiden kommer i flertall vil bety en omveltning av innvandringspolitikken og synet på bevoktning av yttergrensene, er ikke godt å si. I Norge er det jo eksempelvis knapt synlig forskjell på Ap og Høyre i disse spørsmålene. Man må til de respektive ungdomspartiene for å se forskjellene, der Unge Høyres leder står i en særstilling hva gjelder å stå opp for at Norge ikke skal falle fra hverandre, noe Ola Svenneby overhodet ikke fikk støtte for av Erna Solberg.

Hvor nøyaktig FpU-leder og den uttalte liberalisten Simen Velle står i denne saken, er heller ikke helt klart. Men vi merker oss at Svenneby og Velle stadig er avbildet sammen og ser ut til å forberede seg på et tett samrabeid på sikt mellom disse to partiene når de tar steget over i sine respektive moderparti.

Expressen