Innvandring

Ulovlig innvandring til Europa: Tall som forvirrer

Å finne ut av hvor mange som faktisk tar seg ulovlig til Europa, er alt annet enn lett. For eksempel heter det fra UNHCR at det kom over 270.000 personer illegalt til EU i fjor, mens Eurostat forteller om over 1 million asylsøkere samme år. Hvordan er slike sprik mulig?

Helt siden folkevandringskrisen i 2015/16 har vi slitt med å få tallene på ankomster til å stemme. Da het det at det kom ca.1,2 millioner ulovlige innvandrere, eller det som nå så pent heter irregulære migranter, til Europa, samtidig som det kom over 1 million bare til Tyskland. Etter å ha sett nærmere på tallen kom vi til at det i 2015 innvandret mer enn 2,1 millioner til Tyskland, men samtidig utvandret over 1 million, så nettoinnvandringen lå på ca. 1 million. Men det forklarer ikke skjevfordelingen, altså at nesten alle under folkevandringskrisa dro til Tyskland. De fleste andre land hadde jo høye ankomster, bare til Norge kom over 30.000.

Noen forklaring på disse tallene har vi aldri funnet ut av, og nå skulle vi prøve å finne ut av hvor mange som er blitt registrert som ulovlig innvandret til Europa i fjor. Tallene er mildt sagt forvirrende.

Ny krise?

Ulike medier i Europa har over tid rapportert om høy økning av illegale migranter i fjor, og at antallet ankomster er stigende. Flere bruker også «ny krise» som innfallsvinkel.

Det vises til at tallene ikke har vært høyere siden 2016. For eksempel opplevde den lille italienske øya Lampedusa, med ca. 6.000 innbyggere, at over 7.000 migranter ankom i løpet av et par døgn i fjor høst, på en uke var tallet på over 12.000. Italias statsminister Giorgia Meloni etterlyste EUs hjelp, og EUs Ursula von der Leyen svarte med at «innvandring er en europeisk utfordring som krever et europeisk svar».

I 2023 var det en markant økning i illegal innvandring til Spania. Hele 56.852 migranter, som er en økning på over 82 prosent sammenlignet med 2022, klarte å ta seg inn i landet, langt de fleste, 70 prosent (39.910), via Kanariøyene. 154,5 prosent flere enn i 2022, viser tall fra det spanske innenriksdepartementet. Da hevdet organisasjonen Caminando Fronteras (Walking Borders) at minst 6.618 mennesker døde eller forsvant mens de forsøkte å nå Spania sjøveien dette året.

Eksemplene er mange, og tallene som svirrer rundt er vanskelig å få til å stemme. Med mindre det er enda mer fusk og fanteri enn hva som er fanget opp.

Offisielle tall

Går vi til den offisielle statistikken fra FNs flyktningkommissær (UNHCR) og Eurostat fremkommer det sprik i tallene som er vanskelig å forklare. Ser vi på tidsrommet 2015-2023, har antall registrerte ulovlige innvandringer til Europa gått betydelig ned i perioden, fra over 1 million i 2015 til ca. 270.000 i fjor (tallet for 2023 angående ulovlige innvandring gjelder til og med november, der desember nok vil bringe det noe opp). Samtidig ser vi at det siden 2020 bare har gått oppover.

Men det som virkelig forvirrer er at antallet ulovlige innvandrere i liten grad korresponderer med antallet asylsøknader. For eksempel i 2022 var det litt over 160.000 registrerte ulovlige grensepasseringer, mens nesten 1 million (955.525) søkte asyl dette året. I fjor var antallet asylsøknader over 1 million (1.011.400).

Når det kommer til antall døde eller savnede (som på grann av relativt lave antall i forhold til øvrige tall ikke fremkommer godt i figuren) er det også liten sammenheng med antallet som tar seg til Europa. I 2015 var døds/savnede-tallene 3.771 med over 1 million ankomster, i fjor med 270.000 ankomster er døds/savnede-tallene omtrent lik: 3.760. Det rimer for øvrig heller ikke med døds/savnede-tallene som hevdes til Spania i 2023, med over 6.000.

Merk også at ukrainere i Europa er holdt utenfor denne statistikken.

*Ulovlig innvandring for 2023 er tall til og med november.

Det fremstår som underlig at andelen asylsøknader er så høy, gitt antallet registrerte ankomster. Forklaringen kan være at det kommer et langt høyere antallet til Europa enn det som faktisk fanges opp og/eller at det er mange som her er illegalt over langt tid før de (eventuelt) søker asyl.

Men det kan også være at langt flere asylsøkere kommer med lovlige papirer, altså regulære migranter, uten at det har vært gitt noen spesiell oppmerksom i mediene. Det vil i så fall korrespondere med FNs migrasjonspakt som nettopp handlet om å gjøre ulovlig innvandring lovlig, det var også i FN at begrepet «irregulære ankomster» ble født.

For øvrig var vi nokså sikker på at EU ville ta en blåkopi av FNs migrasjonspakt, ikke minst fordi EU-kommissæren som skulle fronte EUs forslag til migrasjonspakt var svenske Ylva Johansson – som hele tiden har hevdet at er det noe Europa trenger, så er det høy innvandring. Det er flere som hevder at Europa har mangel på arbeidskraft, særlig ufaglært arbeidskraft i ulike sektorer. Akkurat den problematikken skal vi se på i en egen artikkel.

EUs asyl- og migrasjonspakt

På et møte i forrige ble EU-landene enige om de ti rettsaktene i asyl- og migrasjonspakten, som det har vært politisk tautrekking om i en årrekke. Det er altså mye som tyder på at asyl- og migrasjonspakten vil falle på plass før valget til EU-parlamentet i juni. Avtalen blir av flere politiske grupper i EU-parlamentet sett på som avgjørende for å få mer ro rundt asyl- og migrasjonspolitikken før valget – ikke minst fordi man frykter at innvandringspolitikken skal ble en enda større fordel for høyresiden i politikken.

Siste steg på veien til at avtalen skal omsettes til lovverk er en avstemning i EU-parlamentet. Den ventes å komme senest i april, etter at EU-landene da har blitt enige.

Som vi har kommentert tidligere, tyder det meste på at EUs press for å få migrasjonspakten på plass, handler mest om politisk spill. For velgerne går (mer) til høyre på grunn av en feilslått innvandringspolitikk, der oppvakte velgere ser hva som er på vei til skje: Europa svekkes i raskt tempo. Konflikter i Midtøsten og andre deler av verden tiltar – også i Europa. Samtidig vinner islam terreng og endrer Europa kulturelt.

Ambisjonen med pakten er å frata menneskesmuglerne deres lukrative forretningsmodell, der Europa selv skal bestemme hvem som skal få adgang. Europeiske land skal ikke segne om under ulovlig innvandring. Samtidig vil man forhindre dødsulykkene, ikke minst i Middelhavet. Europa skal altså ta kontrollen med asyl og innvandring tilbake. Men den kontrollen avga EU-landene helt frivillig, da man med Schengen-avtalen opphevet de indre grenser i EU/EØS. Det fulgte imidlertid med en vesentlig lovnad, nemlig å sikre en tilsvarende kontroll med de ytre grensene. Det løftet har EU brutt. EU-systemet sviktet her eklatant, og med denne nye avtalen prøver EU mest av alt å rydde opp etter egne forsømmelser. Men det vil ikke gå, den ikke-bærekraftige innvandringen er høyere enn hva Europa kan absorbere.