Den kulturelle revolusjonen

Er du somalisk alenemor til fem barn? Vær så god: 950.000 i året i trygdeytelser

Det er et inntektsgrep som er mer effektivt enn utdanning og arbeid: Bosett deg i hovedstaden, vær hjemme og fød mange barn. Med utgangspunkt i Oslo kommunes sosialsatser, som er landets høyeste, har Dagbladet presentert regnestykket som viser at denne gruppen sosialhjelpsmottakere må opp i stortingslønn før det skal lønne seg å jobbe. 

Mens en fnisende kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i morgenens Politisk kvarter på NRK har stort fokus på at mer må gjøres for dem som faller utenfor, er det på samme tid en god del av utenforskapet som allerede kan le hele veien til banken. Dersom de hadde fulgt med på hva som foregår i norsk politikk hadde de antakelig ledd enda høyere, for Arbeiderpartiet har som hovedtema i sitt landsmøte at trygdesatsene må opp.

Dagbladet skriver nøyaktig det samme som vi skrev for tre uker siden: I praksis har Arbeiderpartiet allerede forlatt arbeidslinja. Dagbladet bruker bare enda hardere ord:

Arbeidslinja er død. 

Mer enn en million i året

Vi har i en rekke saker belyst samme problematikk gjennom vinteren, der venstresidens politiske lokkemat i en tid der både minstepensjonister og alminnelige barnefamilier strever med å få endene til å møtes har vært å heve trygdesatsene. I saken Debatten om fattigdom må bli ærligere viste vi at at en trebarnsfamilie på trygd må tjene omtrent 700.000 før det skal lønne seg å jobbe framfor å la trygdeytelsene rulle inn på konto.

Dagbladet har funnet et enda grovere eksempel; en alenemor til fem. Det finnes strengt tatt bare en gruppe der dette eksempelet ikke er søkt, og det er somaliske innvandrere. Akkurat den biten nevner ikke Dagbladet, men det er likevel akkurat disse avisen skriver om når de regner seg fram til at disse mangebarnsmødrene mottar overføringer fra fellesskapet i størrelsesorden stortingslønn. Etter å ha listet opp og summert alle ytelsene en fembarnsmor mottar månedlig, oppsummerer avisen som følger:

Inntekten til den enslige forsørgeren vil dermed tilsvare langt over 50 000 kroner i måneden etter skatt. Dette tilsvarer en inntekt på ca 950.000 kroner brutto i året.

I tillegg til inntekten på godt over 600.000 kroner i året etter skatt, vil en enslig forsørger i dette tilfelle ha rett på gratis eller sterkt redusert pris på barnehage/AKS og fritidsaktiviteter.

Videre har Dagbladet fått opplyst fra Nav at det er vanlig å få ekstra støtte utover livsopphold. Dette kan være hvitevarer, innbo, tannlege, høytidstillegg osv.

Med ekstra stønad og reduserte priser til barnehage/AKS må den enslige forsørgeren ha en millionlønn – det stortingsrepresentantene tjener – for å ha like høy inntekt etter skatt.

Dagbladets utregninger inneholder det samme poenget vi tidligere har belyst, nemlig at arbeidslinja ble forlatt for godt allerede da SV fikk gjennomslag i budsjettforhandlingene med den sittende Støre-regjeringen for å holde barnetrygden utenfor sosialhjelpen. Når Dagbladet nevner mangebarnmødrenes fordelaktige barnehage-/AKS-betalinger, har også disse elementene sitt utspring i Hurdalsplattformen, der regjeringens mål er «gratis» skolefritidsordning for alle førsteklassinger, og å redusere maksprisen for foreldrebetaling i barnehagen til prisnivået fra barnehageforliket i 2003 i løpet av 2022. Samtidig er sosialhjelpsmottakerne per definisjon så lavtlønnet at de får «gratis» barnehage, mens en arbeidende husholdning med samme nettobeløp til rådighet hver måned må betale.

Still spørsmål

At millionlønn på trygd ikke bare sementerer utenforskapet – hvem vil vel gidde å gå ut i jobb og tjene smuler til sammenlikning – er de rause, norske trygdeytelsene en fristende invitasjon til trygdesvindel. I realiteten er mange av de somaliske alenemødrene slett ikke alenemødre annet enn på papiret. Når man vet, som Dagbladet også skriver, at eksempelet med millionytelser ikke er et tenkt, men et reelt eksempel, bør det stilles en rekke spørsmål.

Hvem er fedrene til barna? Betaler de barnebidrag? Kom de til Norge gjennom ekteskap med mødrene? Er de i arbeid? Har de giftet seg på nytt? Inngått henteekteskap med kvinner i Somalia?

Hvorfor velger kvinner, som ofte kommer som analfabeter, i et nytt land å få hele fem barn? Hvorfor prioriterer de ikke utdannelse? Hvorfor prioriterer de ikke å bli selvforsørgende?

Det er selvsagt disse spørsmålene politikerne burde stilt seg når de sitter på sine respektive landsmøter, men i stedet er de opptatt av å heve ytelsene for disse gruppene. Så kan det legges til at også Dagbladet bør stille disse spørsmålene, når de først har gjort seg umaken med å belyse kostnadssluket denne innvandrergruppen spesielt utgjør. Kanskje de skulle tatt en nærmere titt på de detaljerte voldsbeskrivelsene HRS begjærte utlevert av Utdanningsetaten også, siden de har rapporten i hende? Kan hende ville de sett noen sammenhenger, snarere enn å tøyse bort hele rapporten med en rekke artikler om at det forekom et fornavn i den.

Alle vet

Når en påstått enslig mor kan innkassere millionbeløp årlig, er det med et bakteppe av villet politikk – med bind for øynene og begge armer i fatle fra politikerhold. Trygdesvindel har vært kjent i lange tider, og har antakelig eksistert så lenge ulike ordninger har eksistert, men en skal være rimelig virkelighetsfjern om en ikke har innsett at svindelen har eksplodert de siste tiårene. Vi kan minne om hvordan dette «landskapet» så ut for ti år siden.

SAS Institute AS fikk i oppdrag å beregne hvor stort omfang trygdesvindel hadde, og landet på avsindige 10 milliarder kroner årlig. Det ble betegnet som et «langt fra overdrevet anslag».

– Dette er langt fra et overdrevet anslag. Nav har et forklaringsproblem når de bare avdekker 210 svindelmillioner i fjor, sa Simen Pedersen i SAS Institute AS til VG.

Pedersen påpekte at anslaget var sammenlignbart med en lignende analyse utført i Sverige, og fikk også støtte hos Knut Røed ved Frischsenteret i Oslo, en av landets fremste eksperter på trygdeøkonomi.

Det dreier seg om identitetsjuks, fiktive asylsøknader, misbruk av barn for opphold, triksing med antall barn og barns identitet for å oppnå mer stønad og løgn om sivilstand, og triks og miks med folkeregistrerte adresser, alt for å få tilgang til x antall stønader, tilskudd og fordeler. Og dette visste politikerne altså beviselig i detalj for ti år siden, mens de i dag roper på inn- og utpust at trygdene må heves. Sannheten er at de har visst det enda lengre, men de vil ikke gjøre noe med det.

Allerede i 2011, etter å ha belyst problematikken siden oppstarten av HRS, sto følgende artikkel på rights’ nettsider: Trygdemisbruk: Av med silkehanskene, der vi refererte til Dagsrevyen kvelden i forveien:

Her ble vi kjent med at politiet gikk til aksjon mot flere somaliske barnefamilier som er siktet for grovt trygdebedrageri. Hver familie skal ha svindlet staten for rundt 800.000 kroner ved å hevde at de er skilt og at moren er aleneforsørger. Og det ”sensasjonelle”: For første gang bekrefter NAV kontroll at de har statistikk på etnisitet. NAV hevder å kjenne til minst 100 somaliske kvinner som har fått barn med ektemannen etter at de ble skilt.

Lite tyder på at dette ikke er kriminalitet satt i system.

Det er det fortsatt lite som tyder på, det eneste som er endret i løpet av de tolv årene som har gått, er at somalierne er flere og trygdesatsene høyere. Som Dagbladet skriver; så høye at man må bli stortingspolitiker for å matche utbetalingene.