Innvandring

Høyre, partiet som vil alle vel

Høyres integreringsutvalg har fremlagt en rapport med 100 forslag til bedret integrering av innvandrere til Norge. Vi har lest gjennom rapporten for å se om det var noe revolusjonerende nytt her. Det var det ikke. Og forutsigelig nok klarer Høyre ikke si et ord om det som virkelig er et integreringsproblem: islam.

God integrering gir muligheter for alle.

Det er navnet på den rapporten Høyres integreringsutvalg har utgitt og som setter opp om lag 100 punkter som ser på utfordringene med integreringen i Norge i dag. Fordi, som det så vakkert heter på rapportens omslagsside:

Alle mennesker som innvandrer til Norge, skal bli en del av det norske samfunnet. Da trenger vi integreringstilbud tilpasset hver enkelt.

Det er ikke lett å være uenig i det. Nå er det ikke lenger enn snaut 1,5 år siden regjeringen Solberg gikk av som statsminister etter åtte år, etter å ha regjert sammen med de særdeles innvandringsvennlige partiene Venstre og Kristelig Folkeparti. Man kan jo spørre seg om hvorfor Høyre nå plutselig har kommet på 100 helt nye forslag for å bedre integreringen som ikke kunne ha vært fremmet tidligere. Var det fordi V og KrF var i mot forslagene?

Nødvendig med enda bedre tilbud?

Høyres integreringsutvalg ledes av stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth som allerede i presentasjonen av rapporten siteres på følgende:

Vi har hatt møter med organisasjoner og reist omkring på besøk for å få høre mye om det som fungerer bra, og hva som trengs fremover for å få et enda bedre tilbud, sier Lønseth. (vår uthev.)

Allerede her skurrer det. Det er vel neppe mangel på tilbud som er problemet, men kanskje snarere mangel på reaksjoner mot de som ikke tar imot tilbudene. Det er helt opp til den enkelte hvorvidt man vil ta imot tilbudene, eller kanskje enda bedre, gjøre noe selv for å bedre sin egen situasjon. Som for eksempel Denis Dorovh fra Ukraina som lærte seg selv norsk ved hjelp av Peppa Gris.

Men HRS må jo ta Høyre på alvor for å se om det kan finnes tiltak der som virkelig vil kunne snu en negativ utvikling. Tross alt, Erna Solberg har nylig erklært seg villig til gjenvalg som Høyres leder (dersom noen hadde vært i tvil om det) og da skal det godt gjøres om hun ikke igjen rykker inn i regjeringskontorene i 2025 etter den historisk upopulære statsminister Jonas Gahr Støre.

Vi har omtalt rapporten her, men uten å ha gått gjennom forslagene i detalj.

Høyre har som mål å få flere fra passivitet til aktivitet, blant annet ved å innføre aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere, herunder også innvandrere. Det kan bli en utfordring, i og med at asylsøkere fra de land som produserer flest asylsøkere og flyktninger (kanskje bortsett fra Ukraina) ikke har den relevante utdannelse som behøves for å få et meningsfylt arbeid i Norge. Hvis vi husker tilbake til 2015 da Norge tok i mot en mengde syrere ble det fortalt at disse hadde høy utdannelse. Sannheten var den motsatte.

Med noen forslag har de jo, som disse:

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere – men hva som skal skje dersom aktivitetsplikten ikke oppfylles, sies det ikke noe om.

Styrke mangfoldskompetansen i kommunene. Hva det innebærer står det ikke noe om. Er det ikke innvandrere som skal integreres som må få kompetanse om norske forhold, og ikke omvendt?

Støtte til frivillige organisasjoner som bidrar til integrering (selvsagt bortsett fra HRS).

Forkledde sharialån

Her er det en del forslag som også får en til å stusse litt. Som for eksempel:

 • Kommuner (skal) aktivt benytte seg av leie-til-eie-modeller for å sikre at flere blir boligeiere.
 • Motvirke opphopning av kommunale boliger.
 • Sikre at flyktninger ikke bosettes i områder med høyere innvandrerandel enn 25 prosent.
 • Øke kompetanse om arbeidet mot rasisme og for mangfold i politiet.

At det er blitt etterspørsel etter «leie til eie» avtaler i bankene skyldes at dette i realiteten er det vi kaller «sharialån». Man avtaler med en bank om at banken kjøper boligen og at leieren kjøper seg inn med en viss andel, og det betales leie for bankens andel av boligen. Etter et visst andel år har leieren rett til å kjøpe ut bankenes andel etter at innbetalt leie har gått til nedbetaling av innkjøpskostnadene til banken. Hvis det finnes banker som mener de kan tjene penger på dette, og Finanstilsynet ikke har noen innvendinger, så er det fritt frem. Men mener Høyre virkelig at kommunene skal begynne å tilby sharialån? Har for øvrig Høyre glemt at de allerede to ganger, i 2003 og 2010, leflet med ideen om å opprette et shariaråd?

Så kan man jo spørre seg om realismen i ikke å bosette flyktninger i områder med høyere innvandrerandel enn 25 prosent. De fleste av Oslos bydeler har en innvandrerandel over 25 prosent, dersom man ser bort fra at de fleste har fått norsk statsborgerskap. Og hvis Oslo skal kjøpe opp enda flere boliger i Oslos dyrere bydeler for å få spredt innvandrerne dit, må det jo gjøres til markedspris. Det har ikke Oslo økonomi til.

Men ligger det noe annet bak her, noe Høyre ikke vil skrive i klartekst? Som for eksempel at med flyktninger mener Høyre ikke flyktninger fra Ukraina? Er det muslimer som er problemet her, uten at Høyre vil si det rett ut?

Ikke et ord om islam

«Alle skal ha rett til å leve frie og selvstendige liv uten tvang, trusler og vold. For mange fratas disse grunnleggende rettighetene. Dessverre er innvandrere mer utsatt. Høyres mål er at alle kan leve frie og selvstendige liv uten tvang, trusler og vold.»

Flott, det skulle jo ellers bare mangle. Men hvordan? Her er noen av forslagene:

 • Klargjøre definisjonen av negativ sosial kontroll i lovverket for å sikre et godt rettsvern for de utsatte.
 • At alle kommuner øker kompetansen om og oppretter egne handlingsplaner mot negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner, herunder æresvold og kjønnslemlestelse.
 • Vurdere begrensninger i antall familieetableringer og familiegjenforeninger, blant annet for å bekjempe flerkoneri.
 • Forby søskenbarnekteskap.
 • At æresmotiv skal inntas som et straffeskjerpende moment i straffesaker.
 • Styrke rettsvernet for barn og unge som etterlates i utlandet mot sin vilje.
 • At trossamfunn, utenfor den Norske kirken, skal få insentiver for å ansette religiøse ledere som har godkjent tilleggsutdannelse fra Norge.
 • Senke terskelen for å frata vigselsrett fra vigslere som bidrar til flerkoneri og tvangsekteskap.

Alt dette er vel og bra, men det sies ikke i klartekst hva som er det egentlige problemet – islams fremvekst i Norge. Et kjapt søk i rapporten for å finne antall steder der ordene islam, muslim eller sharia forekommer får null som søkeresultat.  Og det sier vel sitt.

Høyre synes å ha en sperre for å si det rett ut – at islam ikke er en religion som bør likebehandles og motta støtte på samme måte som andre religioner. Det er et samfunnssystem som vi til og med har ønsket velkommen og finansierer med over 1.000 kroner i støtte per medlem i muslimske trossamfunn. Så lenge vi fortsetter med denne subsidieringen vil problemet med negativ sosial kontroll bre om seg.

For hvordan tenker Høyre seg å stanse flerkoneri i Norge så lenge det ikke er forbudt for en mann å bo sammen med flere kvinner? Hvis man er muslimsk gift i moskeen men står oppført som skilt i folkeregisteret så er det intet til hinder for å gifte seg i moskeen med kone nr. 2. Eller 3 eller 4. Er det for å unngå dette at Høyre vil gi «insentiver for å ansette religiøse ledere som har godkjent tilleggsutdannelse fra Norge»? Innebærer dette at Høyre ønsker å starte imamutdanning i Norge, og gi lønnstilskudd til de moskeer som ansetter disse?

Hva med rasismen i Norge?

Høyre vil gjøre noe med rasismen i samfunnet, for som de skriver viser undersøkelser (av hvem?) at omtrent fire av ti innvandrere opplever diskriminering. Hvilke innvandrere som blir diskriminert og hvem som diskriminerer, står det ikke noe om.

Videre heter det at flere med innvandrerbakgrunn har opplevd hatkriminalitet enn befolkningen for øvrig, og unge voksne med innvandrerbakgrunn er særlig utsatt.

Men det er ikke spor av erkjennelse av at de fleste rasistene finner du ikke blant den etnisk norske del av befolkningen, men blant innvandrerne selv. Spør hvilken som helst barn og ungdom i Groruddalen og Søndre Nordstrand som har ikke-muslimsk bakgrunn hva de opplever, og kanskje aller helst ungdom med familie fra den kristne delen av Afrika.

Hvem er det som overfaller ungdom på T-banen og raner dem for merkeklær og mobiltelefoner? Eller hva med moren til en jente på 10 år som uten tilstrekkelig lokalkunnskap hadde flyttet fra Vestlandet til Groruddalen og som opplevde at datteren sa hun ville begynne med hijab? Oppholdet i Groruddalen ble sannsynligvis kortvarig for den familien. 

Høyre starter fra scratch

Når Høyres integreringsutvalg og Mari Holm Lønseth har funnet ut at nå skal man virkelig gjøre noe med den manglende integreringen og alt som er galt med innvandringen til Norge, så synes det som om de begynner helt på nytt og ikke ser hen til alt som er sagt og skrevet tidligere – ikke minst av HRS.

HRS har argumentert og angitt forslag på inn- og utpust i over 20 år, også i møter på Stortinget, men aldri fått gjennomslag for noe i Høyre. Tvert imot – Høyre har alltid vært imot statsstøtte til HRS og den forsvant i statsbudsjettet for 2020 som ble presentert av regjeringen Solberg, og overtatt av den rødgrønne regjeringen. Høyre har aldri gått imot statsstøtte til organisasjoner som benektet eller feide vekk alt snakket om æresvold, kjønnslemlestelse, flerkoneri og søskenbarnekteskap under teppet. Ikke minst er det interessant at flere av de integreringsutfordringene som Høyre nå vil løse, ikke engang hadde vært kjent uten HRS sitt arbeid. Likevel uttalte stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H) følgende i siste valgkamp (vel vitende om at hun løy som det rant av henne):

– Jeg mener personlig at Human Rights Service ikke burde ha støtte. De kommer ikke med ny kunnskap, refleksjoner, eller dimensjon i debatten om det flerkulturelle samfunnet for at de ikke skal få støtte.

Det var kanskje med som en hevn fordi vi flere ganger har minnet om at det nettopp Kristin Ørmen Johnsen som lurte Erna Solberg med shariaråd-ideen.

Kanskje Høyre lider under at HRS over tid har satt halen på grisen ved å si rett ut at disse problemene skyldes islams fremvekst i Norge, og manglende integrering handler mest om ikke-integrerbare muslimer. Da må man gjøre noe med dette, ikke bare forsøke å lindre symptomene. Og slikt sier man ikke ustraffet i salongene i Høyres Hus.

For all del, det er mye bra i rapporten også, men det er mye selvfølgeligheter som man har snakket om i 30 år. Men rett skal være rett – Mari Holm Lønseth  er bare 31 år så kan man jo ikke forvente at hun husker det. Men noen i Høyre kunne jo fortalt henne at hun burde sjekke hva HRS har skrevet om de forskjellige temaer som tas opp i rapporten. Kanskje hadde hun funnet noe nyttig der.

Slik rapporten fremstår så ønsker Høyre at alle skal være snille mot hverandre, og hvis noen ikke er snille så er ikke de kommunale tilbudene gode nok.

Det er ikke noe galt i å gå til valg på at alle skal være snille og oppføre seg pent, som om vi lever i Kardemomme by, men du løser ingen problemer på den måten.

(Fotomontasje: HRS)