Barn

Vil «dempe stigmatiseringen av elever som har behov for trygge voksne»

Fredag fikk foreldre ved Bamble ungdomsskole beskjed om å holde sine håpefulle hjemme, slik at skolen fikk "tid til å løse problemene". Problemer som består i trusler mot voksne, knuffing og sabotasje av skole- og læringsmiljøet, samt «elevers manglende  grunnleggende ferdigheter i å samhandle med andre». Sinte foreldre? Jada, men ikke sinte på elever som utøver trusler og hærverk. Man «skal ikke stigmatisere elever med behov for trygge voksne til å veilede de i riktig retning» heter det fra foreldreutvalget.

Man må gjerne rive seg i håret over skoleansatte som til stadighet omtaler voldsutøvende innvandrerelever som «sårbare», men av og til må man også undres over uttalelser fra foreldre. For sannelig må man sies å være tolerant til over vippepunktet når man er foresatt til barn som får skolehverdagen sin ødelagt, men samtidig legger sympatien over på de ungene som ødelegger læringsmiljøet.

Hva med omsorg for, omtanke for og sinne på vegne av de ungene som får skoledagen sin ødelagt – altså sine egne unger?

Trusler og hærverk

Årsaken til at åttende trinn måtte holde seg hjemme fredag var lærere som ikke klarte å holde kontroll på utagerende elever – det er i alle fall vanskelig å lese annen begrunnelse inn i informasjonsskrivet som ble sendt til de foresatte, gjengitt av NRK Vestfold og Telemark:

«Flere mangler grunnleggende ferdigheter i å samhandle med andre. Det viser seg blant annet i mange uønskede hendelser som feks: hærverk, skulking av timer, utageringer, frekk oppførsel, knuffing, trusler mot voksne, kommentarer, blikking – sabotasje av skole- og læringsmiljøet. Dette gjelder både jenter og gutter.»

Når unger går i 8. klasse er de 13 år gamle. Å gi 13-åringer makt til å ødelegge hele læringsmiljøet er en særdeles dårlig idé. Når skolen velger å ha hjemmeskole for hele trinnet for å få hodet over vann, vitner det om en krise der de voksne har mistet makten i skolehverdagen og overgitt den til utagerende, frekke barn. Men det er altså ikke dette de kritiseres for, verken i lokalpressen, kommuneledelsen, NRK eller foreldreutvalget.

De intervjuede partene i NRK-saken framstår ikke å være særlig godt rustet til å møte dagens virkelighet. Snarere framstår de å delta i et slags NM i berøringsangst – hver på sin måte.

Kommunalsjefen beklager

Kommunalsjef for oppvekst i Bamble kommune, Bjørg Rein, har sendt ut en pressemelding med beklagelse om meldingen som ble sendt til alle foresatte på åttende trinn.

– Jeg beklager meldingen som dere fikk fra skolen på fredag ettermiddag. Denne meldingen inneholdt en generalisering av elevene på 8. trinn og gir inntrykk av at dårlig oppførsel gjelder samtlige elever på trinnet. Dette er selvsagt ikke riktig, sier kommunalsjefen.

En «generalisering av elevene»? Man skal være rimelig vrangvillig om man klarer å lese en generalisering inn i en melding som inneholder betegnelser som «flere» og «både gutter og jenter». Men kommunalsjefen er ikke alene. I Porsgrunns Dagblad kan vi lese følgende:

Istedenfor dialog, valgte ledelsen ved Bamble ungdomsskole nærmest en krigserklæring og kollektiv utestengelse fra skolen. Håndteringen kan ikke kalles annet enn en skandale. Dette må rett og slett få etterspill for skolens ledelse. Slik kan vi ikke ha det.

Videre i lokalavisen konkluderes det med følgende:

Vi mener skolen snarest bør involvere elevene og opprette en dialog, og vi er overbevist om at pisk og enveiskommunikasjon ikke fungerer.

«Opprette dialog» med 13-åringer som truer og bedriver hærverk? Det er så stakkarslig at det ikke er rart disse 13-åringene klarer å overkjøre de voksne totalt.

FAU på ville veier

Foreldreutvalget (FAU) på trinnet går enda lenger i sin kritikk. I en melding sendt ut av FAU-lederen heter det følgende:

Hei.
Nok en gang blir det publisert en sak om skolen og elevene som er uheldig.
Som FAU-leder har jeg valgt å ikke kommentere saken for å dempe stigmatiseringen av elever som har behov for trygge voksne til å veilede de i riktig retning. Jeg vil oppfordre dere foreldre/foresatte til å bruke klassekontakter /FAU-representant som tar dette videre med FAU, istedet for å kommentere i media.
FAU jobber med saken, og jeg er i kontakt med skolen og skolekontoret.
Ber om at dere bruker tid med deres barn og tar en prat om hva de kan gjøre for å skape en god hverdag for alle. Gode holdninger gir en bedre hverdag der alle kan bruke tid på å lære og være trygge.

«Dempe stigmatiseringen av elever som har behov for trygge voksne til å veilede de i riktig retning»? Virkelig? Er unger «stigmatisert» dersom det fastslås at de oppfører seg truende, utagerende og frekt? Er det utrygt for unger å få direkte beskjed og sanksjoner?

Hvor i all verden er kravene til godt læringsmiljø for de elevene som klarer å oppføre seg? Er det de velfungerende elevene som skal bære ansvaret for å påføre de truende elevene «gode holdninger»?

Finnes det ingen voksne i Bamble?

Ordfører vil kaste penger på problemet

Ordfører Hallgeir Kjelldal i Bamble sier til NRK at kommunen skal bidra med ressurser for å ta tak i problemet.

Han har ikke noen tanker om hva som er årsaken til utfordringene skolen opplever.

– Det er sammensatt og for tidlig å si, sier han.

Sammensatt? Av hva? Utagerende drittunger og voksne som helst vil dusje de samme drittungene i offerroller? Hvilke ressurser skal settes inn? Pizza og brus sammen med politiets forebyggende enhet? Hva med å be skolen følge sitt eget ordensreglement?

BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET KAN MEDFØRE FØLGENDE REAKSJONER:
1. Muntlig irettesettelse
2. Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte
3. Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med
lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver
4. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler
(for eksempel rydde søppel, vaske gulv, fjerne skriblerier)
5. Beslaglegging av forstyrrende eller farlige gjenstander for kortere eller lengre tid. Farlige
gjenstander blir vurdert overlatt til politiet
6. Fratakelse av retten til å bruke digitalt utstyr i skoletiden
7. Begrenset bevegelsesområde for elever innenfor skoletiden.
8. Overføring til en annen klasse. Det er bare rektor som kan iverksette dette

REAKSJONER SOM FORUTSETTER ET ENKELTVEDTAK:
1. Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer og dager er regulert i opplæringsloven §9a10 og §9a-11. Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende atferd, andre grove forhold eller gjentatte brudd på ordensreglementet, kan elever på 8. til 10. trinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager, og elever på 1. til 7. trinn for enkelttimer eller resten av dagen jfr §9a-11. Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven og eleven har fått anledning til å uttale seg muntlig. Foresatte til elever på 1. til 7. trinn skal varsles før bortvisning iverksettes. Før det blir gjort vedtak om bortvisning skal skolen ha vurdert andre tiltak.
2. Dersom kommunalsjef fatter vedtak om å flytte elev til annen skole, jfr opplæringsloven paragraf 8.1, er det den som utsetter andre for mobbing som skal flyttes (ikke mobbeoffer)

Det er ikke stigmatiserende å stille krav. Det er ikke stigmatiserende å utvise unger som truer voksne og medelever. Det er tvert imot helt nødvendig. Dersom kommunalt ansatte og sågar foreldreutvalget fastslår at det er synd på de elevene som ødelegger læringsmiljøet, så får de varsle barnevernet snarere enn å tro at deres egne frelserkomplekser har nytte.

Det er noe grunnleggende nitrist ved et samfunn som ikke klarer å sortere mellom voldsutøvere og ofre, selv ikke når det er ens egne unger.