Den kulturelle revolusjonen

Gårdbruker til kamp mot moské og bønnerop

Et svært omstridt sjiamuslimsk trossamfunn i Skjeberg fikk likevel tillatelse av lokale politikere til å bygge om et bilverksted til moské. Trossamfunnet har ved flere anledninger brutt gjeldende lover og regler. Dette får altså ingen konsekvenser politisk for trossamfunnet Al-Ghadir. Men en nabo som er bonde tar nå saken i egne hender. Han frykter bønnerop og en ukontrollert trafikk ved gården sin.

29. august 2020: 170 sjiamuslimer samles i et lokale i Skjeberg, i Oldtidsveien. Dette lokalet er «ikke moské, bare nesten», het det fra ledelsen den gang. Da hadde det kommet frem at sjia-trossamfunnet, Al-Ghadir Islamsk Senter, var i gang med å bygge om et bilverksted til et forsamlingslokale. Kommunene stanset det ulovlige arbeidet på eiendommen som var kjøpt for 4 millioner kroner.

Til tross for at kommunen to ganger hadde sendt tilsynssaker dundret foreningen videre med sine prosjekter. Igjen så vi hvordan den kulturelle revolusjonen ruller over Norge. Hvor i landet kommer den neste moskéhistorien? tenkte vi høyt den gang.

Brudd på brudd på regler

Feiringen med 170 personer tilstede viste med all tydelighet at respekten for smittevernsregler den gang var ikke-eksisterende. Den ulovlige feiringen førte til over 180 smittede, og 2.500 personer måtte i karantene i Sarpsborg og Fredrikstad. Dette var det første store koronautbruddet i Østfold i 2020.

Men dette fikk ingen konkrete konsekvenser for trossamfunnet, som bare har kunnet fortsette på ferden mot å få bygge om et lokale til moské på den norske bygda. Ei heller fikk det konsekvenser at trossamfunnet startet ombygging av lokalet uten godkjenning fra kommunen.

5. mai 2021 vedtok det politiske flertallet i utvalg for plansaker i Sarpsborg, mot kommunedirektørens innstilling og Statsforvalteren i Oslo og Viken, samt Viken fylkeskommunes anbefalinger, å gi bruksendring fra garasje/bilverksted til forsamlingslokale.

Gårdbruker krever omkamp

Nå vil en av de nærmeste naboene ha omkamp. Gjennom sin advokat har gårdbruker Jens Petter Brandstorp – gjennom sin advokat Yngve Romsvik – sendt omgjøringsbegjæring til Kommunal- og distriktsdepartementet. Gårdbrukeren har støtte fra andre gårdbrukere ved moskeen, men de ønsker ikke å stå frem. Frykten er betydelige trafikkproblemer når moskeens medlemmer samles, samt bønnerop.

Det interessante er ikke minst at gårdeiere ved moskeen har fått avslag på søknader om etablering av nye boenheter for å styrke næringsinntektene, men en moské sies det altså ja til.

Advokaten peker på parkeringsproblemer som argument for å stanse mosképlanene.

– Vi stiller også spørsmål ved at det er inntegnet fem parkeringsplasser når det i samme søknad vises til at det vil være 20-30 biler parkert på vanlig basis. Gjeldende arealdel har bestemmelser om maksimalt fem parkeringsplasser per 100 kvadratmeter forsamlingslokale.

– Trafikksituasjonen og bilbruken knyttet til virksomheten er sterkt underdrevet i vedtaket, og synes utelukkende å være basert på søkers redegjørelse. Faktum er imidlertid at når det har vært møter/tilstelninger der, har det vært opp mot 70-90 biler der samtidig. Det er det ikke kapasitet til.

Et stalltips fra oss er at moskeen ikke blir stoppet politisk – tross klar motstand fra kommunedirektør, Statsforvalteren i Oslo og Viken, samt Viken fylkeskommune. Politikere flest vil jo vise både velvilje og inkluderingsvilje overfor det nye moské-Norge. At det etter all sannsynlighet er folkelig flertallsmotstand mot utviklingen, stanser ikke politikernes «sjenerøsitet» overfor den raskest voksende religionen/politiske ideologien i landet vårt.

Fredrikstads blad (betalingsmur)