Innvandring

Stor økning i overgrep i Drammen. Kanskje grunnet porno, foreslår overgrepsmottaket

Stadig yngre og stadig flere jenter ned i 14-årsalderen oppsøker overgrepsmottaket i Drammen. -De kommer nesten med en bamse under armen og er utsatt for seksuelle overgrep og vold, sier virksomhetsleder. Ifølge mottaket aner ingen noe om årsaken til økningen. -Kanskje porno, foreslår de. 

NRK Distriktsnyheter for Oslo og Viken meldte onsdag kveld om at det er sterk økning i henvendelser til overgrepsmottaket i Drammen. Hittil i år har 116 jenter kommet til mottaket. Det er 25 flere enn i hele fjoråret. Økningen er ikke unik. For hvert år som går kommer det stadig flere jenter som er utsatt for seksuelle overgrep, og jentene blir stadig yngre. De fleste som oppsøker mottaket er mellom 14 og 20 år, melder NRK.

Endringen omfatter ikke «bare» seksuelle overgrep. I tillegg har jentene ofte vært utsatt for vold.

Bamse under armen

Ansatte på mottaket forteller at de unge jentene som kommer til mottaket trenger trøst og noen å snakke med. På mottaket blir det også undersøkt hvorvidt de har fysiske skader, om de har blitt smittet av seksuelt overførbare sykdommer eller er blitt gravide.

Men mange av jentene som oppsøker mottaket er så unge at de aldri tidligere har vært til gynekologisk undersøkelse.

 – Det er nesten sånn at personalet blir påvirket av det, sier virksomhetsleder Susannen Kjær til NRK.

At de blir påvirket, er slett ikke underlig. Å undersøke voldtatte småjenter uten å påvirkes av det ville vært strengt unaturlig.

 – De kommer nesten med en bamse under armen og skal undersøkes etter et overgrep har funnet sted, sier Kjær til kanalen.

Kjedelig utvikling

«Susanne Kjær vet ikke hva som er grunnen, men hun har gjort seg noen tanker», kommenterer NRKs journalist.

 – Jeg har sett det dokumentert at yngre og yngre barn ser på porno. Også vet jeg ikke om det er en forferdelig kjedelig utvikling i samfunnet som sådan. Jeg har ikke noen veldokumenterte sammenhenger på hvorfor det er slik. Men vi ser det, og derfor er det viktig at vi er her, sier virksomhetslederen.

Det er ikke rart at Kjær ikke kan peke på noen veldokumenterte sammenhenger mellom porno og seksuelle overgrep. Det er nemlig ikke helt enkelt å finne en slik sammenheng, til tross for at mange ønsker at denne sammenhengen skulle kunne brukes for å forstå hvorfor det er en økning i seksuelle overgrep.

Problemet med å trekke årsakssammenheng mellom pornobruk og økt antall overgrep er åpenbart: Både overgripere og ikke-overgripere er pornokonsumenter.

Den «kjedelige samfunnsutviklingen» handler trolig om noe langt annet enn porno, gitt det faktum at vi vet mye om hvem som forgriper seg. Unge gutter som begår seksuelle overgrep kommer ofte fra familier med mange belastninger, og har vansker på flere områder, fastslår rapporten Gutter i Norge med skadelig seksuell adferd.

Sammenhengen mellom å komme fra sosialt utsatte hjem, ha høyere forekomst av lærevansker, komme fra hjem der kvinner ikke anses likestilte og overgrepstilbøyelighet kommer også tydelig fram i rapporten Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep. Den samme rapporten viser at overgriperne ofte har negativt kvinnesyn og kommer fra kulturer der kvinner har mindre makt.

En del studier indikerer en sammenheng mellom et negativt kvinnesyn, aksepterende holdninger til voldtekt og det at personene som målbærer disse holdningene i større grad enn andre faktisk begår slike handlinger. Voldtekt av kvinner synes å ha sammenheng med hvilken status og makt kvinner har i et samfunn: Jo mindre makt og lavere status, desto høyere hyppighet av voldtekt. Voldtekt er også forbundet med negative holdninger til ofre for voldtekt.

Økningen i andelen unge som faller inn under kategorien «utenforskap» er betydelig siste tiår, og at antallet overgripere har steget – og med dem antall ofre – nevner lederen for overgrepsmottaket ingenting om.

Feilslått porno-spor

Det er nemlig ikke slik at pornokonsumerende ungdom verken blir overgripere eller overgrepsofre i større grad enn andre. Men samfunnsutviklingen har to parallelle fenomener: Økt pornokonsum og økt innvandring. Det er utilstrekkelig kartlagt hvor stor effekt sistnevnte har på den økte forekomsten av overgrep, men TV2 gjorde et hederlig forsøk på å finne ut av det etter de grusomme overgrepssakene i Köln.

I TV2s gjennomgang fant de at 88 av de 399 personene som ble dømt for seksualforbrytelser i 2015 hadde innvandrerbakgrunn. Hver fjerde dømte voldtektsmann hadde innvandrerbakgrunn.

Funnene samsvarer med advarselen fra somaliskfødte Ayaan Hirsi Ali, som nå er aktuell med boken Prey. Hun advarer mot europeisk import av kvinneundertrykkende kultur.

Hirsi Ali er opptatt av at Europa må integrere innvandrere på en annen måte enn i dag. De må ansvarliggjøres, og det må gjøres til et ikke-tabu å snakke om muslimske menns syn på kvinner, sier Hirsi Ali. I en kultur der kvinner tradisjonelt er underordnet menn, må kvinner være tildekket og er «fritt vilt» hvis de går utenfor normene, sier Hirsi Ali, som fokuserer på at Europa må se at islam ligger dypt i disse mennene.

I Europa ser de kvinner som er «fritt vilt» over alt, med forutsigbare resultater, påpeker hun.

Vold en indikator

Når lederen for overgrepsmottaket opplyser om at jentene som har vært utsatt for seksuelle overgrep i tillegg har vært utsatt for vold, er det en sterk indikator på at det handler om noe annet enn porno. Det finnes en rekke voldtektsdommer i Norge i dag der etniske nordmenn er overgripere, men gjennomgående for dommene er at overgripere med innvandrerbakgrunn begår mer voldelige overgrep.

Domstolene diskriminerer: gir lavere straff hvis du er etnisk norsk, fastslo kjønnsforskere for noen år siden, men konklusjonen deres er å sette problematikken på hodet. De norske overgriperne får lavere straffer fordi de ikke bruker voldsmakt.

Når vold er et gjennomgående funn blant jentene som oppsøker mottaket etter seksuelle overgrep, bør alle varsellamper blinke.

Drammen

At de ansatte i Drammen ikke nevner noe om hvem som har utsatt jentene for overgrep, er kanskje ikke rart. Elvebyen har vært svært opptatt av å framheve sin status som vellykket multi-kulti-by, til tross for at vellykketheten ikke stikker særlig dypt når man pirker i den.

Vi har tidligere omtalt bydel Fjell i Drammen, både i forbindelse med smittetrykk, vold og bønnerop fra minareten, men for å kople funnene i de ulike overgriper-undersøkelsene henvist til i denne artikkelen, er dette avsnittet vesentlig for å forstå hvordan utenforskapet arter seg:

De lave forventningers rasisme lever i beste velgående i elvebyen Drammen. Ingen krav stilles, alle tiltak er frivillige og bydel Fjell ligger på norgestoppen i både manglende skolegang og skolefrafall, selv etter massiv innsats i form av «gratis» barnehageplasser og tilsvarende «gratis» skolefritidsordninger.

De ressurssvake innvandrerhjemmene mobiliserer ikke til tross for massive støtteordninger, men viderefører det selvvalgte utenforskapet. Ofte kommer de aldri lenger enn til å bli annengenerasjons innvandrere, da norskfødte henter ektefelle i foreldrenes opprinnelsesland. Kulturen endres dermed ikke over tid, mens kvinneundertrykkelsen, volden og integreringssvikten fortsetter.

Men Drammen vil det ikke slik. Ikke vil overgrepsmottaket si noe om hvem overgriperne er, og ikke vil Drammen si noe om at utenforskapet som resulterer i ulike former for kriminalitet, psykiatri og overgrepsadferd, fortsetter.

Senest denne uken hadde lokalavisen Drammens Tidende et stort oppslag om drammensernes fryktelige, rasistiske adferd.

Yasin Ismail (16) forteller at han blir kalt terrorist når han sier han er muslim. Kameraten Bilal opplever å bli kalt ape, mens jevnaldrende Massah Alshater forteller om stygge blikk på bussen fordi hun bruker hijab. Noen av byens ungdommer deler sine møter med hverdagsrasismen.

Ingen av påstandene er dokumentert, ei heller spør journalisten om hvorvidt forholdene er anmeldt. Det viktigste er åpenbart historien om «nordmenns» iboende rasisme.

Bør advare

Når stadig flere jenter ned i 14-års alderen kommer til overgrepsmottaket med skader etter både seksuelle overgrep og vold – i en av landets mest innvandrertette byer – er det all grunn til å advare. Men jentene bør ikke advares om porno, de bør advares om at kulturelle forestillinger om kvinner, seksualitet og vold er annerledes blant gutter og menn med MENA-opprinnelse.

Unge må lære at kultur har betydning for tanker og handlinger, i stedet for å lære at det er rasistisk å spørre «hvor kommer du fra?». Hvem er det som i størst grad trenger ivaretakelse; 14-årige jenter med bamse under armen eller et selvvalgt utenforskap som tenker at kvinner og jenter har lavere verdi?