Statistikk

Stadig færre etnisk norske, mens islam vokser år for år

Siden 2011 er det i Norge blitt færre etnisk norske, et minus på over 50.000. Samtidig er det blitt nesten 300.000 flere innvandrere, og den muslimske befolkningen antas å vokse med 7 prosent i året.

I forbindelse med jakten på noen helt andre tall, ble jeg minnet om en statistikk hos SSB som det ikke er så mange som bryr seg om. Det er egentlig litt underlig, da den rimelig presist forteller hvordan befolkningen i Norge utvikler seg.

Og siden vi har fått vite at i Norge er blitt over 5,4 millioner innbyggere, kan vi se på statistikken som sier noe om alle de ulike konstellasjoner som befolkningen i Norge har.

Grupperinger

Hovedgrupperingen går på om du er født i Norge eller født i utlandet, om en eller begge foreldrene dine er født i Norge eller i utlandet, og om dine fire besteforeldre er født i Norge eller i utlandet. En norskfødt kodes til 0 og en utenlandskfødt til 1.

Det vil gi at en etnisk norsk (et begrep SSB ikke bruker) i statistisk forstand har koden 000, som betyr at du, begge foreldrene dine og alle fire besteforeldrene er født i Norge.

En innvandrer (1.generasjon) vil ha koden 124: født i utlandet, begge foreldrene født i utlandet og det samme er de fire besteforeldrene.

Etterkommere (2.generasjon) vil ha koden 024, som gir at en er født i Norge, der begge foreldrene og de fire besteforeldrene er født i utlandet.

Det finnes i alt 31 slike kombinasjoner, der noen av disse er mer interessante enn andre. For eksempel vil 3.generasjon, som i SSBs statistikk ikke behandles innunder noen innvandrerkategori, bety at både en selv og foreldrene er norskfødte (sistnevnte som 2.generasjon), men alle fire besteforeldrene er utenlandsfødt (004).

La oss se nærmere på noen av disse.

Færre etnisk norske

La oss så presisere, som vi har gjort før, at vi i denne sammenhengen snakker statistikk og sammenligner grupper over tid. Vi sier noe om befolkningsutviklingen, ikke om det gode eller dårlige utviklingstrekk. Vi er fortsatt av den mening at hvilken befolkningsutvikling et land har, er et viktig politisk styringsverktøy.

Etnisk norske er i denne sammenheng et statistisk uttrykk for at man er født i Norge av norskfødte foreldre og alle besteforeldrene er norskfødte (000). I 2011 var det i kategorien 000 registrert 3,881.990 mot 3,829.583 i 2021. Det betyr at vi i denne perioden er blitt 52.407 færre etnisk norske. Nedgangen er neppe særlig overraskende for dem som kjenner fruktbarhetstallene, da vi som kjent stadig får færre barn (selv om de ble født noen flere i 2. kvartal i år – hvis det holder året ut, vil vi få første økning i samlet fruktbarhetstall på 12 år).

Nedgangen i seg selv er på ingen måter dramatisk, men den viser hvilken vei det går.

For om vi er blitt færre etnisk norske, så har befolkningen i samme periode økt fra 4,920.305 i 2011 til 5,391.369 personer i 2021. Denne økningen skyldes ikke minst innvandringen (124). I 2011 var det 500.500 innvandrere, i 2021 var det 800.094, altså 299.594 flere. Det er en økning på 60 prosent fra 2011.

Andre grupperinger

Som følge av høy innvandring og for noen grupper betydelige høyere fruktbarhetstall blant innvandrere, vokser også gruppen etterkommere (024). I 2011 utgjorde denne gruppen 100.422 personer, i 2021 nesten dobbelt så mange med 197.848, en økning på 97.426 personer eller 97 prosent.

Vi har en rekke andre grupperinger det kan være verdt å se på, for eksempel om Norge er på full fart inn i globaliseringens tid. Da er det jo interessant å se på hvordan gruppen der en selv er norskfødt, men der en av foreldre er utenlandskfødt og to av besteforeldre (012). Dette vil typisk være at en etnisk norsk får barn med kjæreste fra utlandet. Også denne gruppen har vokst siden 2011, men den har over tid vært relativt høy (i alle fall innenfor denne valgte perioden). I 2011 var det 172.999 personer i denne kategorien, i 2021 lå den på 224.739. Det er en økning på 51.740 personer eller 30 prosent.

Så er det en annen gruppe som er interessant og som HRS har fulgt med over tid, ikke minst knyttet til henteekteskap for etterkommerne. Denne gruppen vil skille seg fra overnevnte ved at en selv er født i Norge, men en av foreldrene og alle fire besteforeldrene vil være født i utlandet (014). Her vil vi finne 2.generasjon som typisk henter ektefelle i foreldrenes hjemland eventuelt annet sted i utlandet. Denne gruppen har økt fra 4.345 i 2011 til 11.832 i 2021, en økning på 7.037 eller 162 prosent. Siden etterkommerne fortsatt er ung gruppe er det mange som ikke er kommet i gifteklar alder, derfor vil utviklingen til denne gruppen fortsatt være interessant å følge med på.

Deretter følger en annen yngre gruppe, de som er født i Norge av norskfødte foreldre, men med fire utenlandsfødte besteforeldre (004). Denne gruppen var 311 i 2011, i 2021 var den på 1.944 personer. Her vil vi finne 2.generasjon som får barn med en annen i 2.generasjon. Vi ser altså at det er betydelig flere i 014-gruppen enn i 004-gruppen. Sistnevnte gruppe er gjerne det som refereres til som 3. generasjon, men 014-gruppen vi i praksis tilhøre samme gruppering. Hos SSB sorterer disse ikke under noen innvandringskategori, men under «øvrig befolkning».

Vi kan også se på hvor mange barn som er født i utlandet, mens foreldrene er født i Norge og alle besteforeldrene også er født i utlandet (104). Her fanger vi opp 2.generasjon som føder barn i utlandet. Det er ikke mange norskfødte foreldre i 2. generasjon som fravelger Norge som fødested. Det var null i 2011 og fire i 2021.

Ser vi på gruppen der en er født i utlandet og hvor også en av foreldrene er utenlandskfødt og samtlige fire besteforeldre er utenlandskfødt (114), er den litt større, men fortsatt beskjeden. Fra 237 i 2011 til 560 i 2021. Denne gruppen må sammenlignes med 014, og som nevnt lå den på 11.832 i 2021.

Utvilsomt er Norges befolkning i betydelig endring og det vil opplagt ha betydning for vårt samfunn, for eksempel ved den muslimske påvirkningen.

Den muslimske befolkningen i Norge anslås å vokse med 7 prosent i året. Dette kom, etter det vi har registrert, først frem i et intervju med Erna Solberg i 2016, ført i pennen av daværende journalist i Finansavisen, Ole Asbjørn Ness. Ness formulerte seg slik, basert på tilgjengelig statistikk hos SSB:

Ni prosent av Oslos befolkning er nå medlemmer av en moské. Islam vokser med om lag syv prosent i året i Norge. Den vekstraten betyr at islam dobler antallet medlemmer hvert tiende år i Norge, og firedobler hvert tyvende år.

Samtidig kan vi jo bidra til en enda sterkere vekst, ved å tillate høy innvandring fra islamdominerte land.

For de som ønsker å se nærmere på befolkningsstatistikken, er den å finne i statistikkbanken til SSB som tabell 12548.