Antisemittisme

Kjemper for jødene men rapporteres for jødehat og nazistisk tankegods

Høyremannen Ervin Kohn har tatt steget helt ut: Beskylder HRS for nazisympatier og jødehat i sin rolle som leder både i Antirasistisk senter og Det mosaiske trossamfunn. Kohn har med dette slukket lyset for enhver anstendig debatt.

Jeg kommer til å være personlig. Ikke fordi HRS og jeg har divergerende syn på nazisme og jødehat, men fordi jødeforfølgelsen under 2. verdenskrig, en forfølgelse som nå igjen eskalerer i Vest-Europa, har engasjert meg dypt siden barnsben. Engasjementet kan jeg med stor takknemlighet tilskrive min far og mor. De sørget for at jeg vokste opp med historiene om Frida og Herman Sachnowitz fra Larvik og bøkene Det angår også deg og Anne Franks dagbok. Vi barna fikk slik en stor dose ærefrykt for jødenes skjebne.

Den økende antisemittismen avkles i all sin gru

Engasjementet for jødenes skjebne fikk en ny giv allerede på begynnelsen av 2000-tallet, da den økende forfølgelsen og hetsen av jødene i de franske skolene ikke lenger kunne benektes. Dette ble avkledd ikke minst i den statlige Obin-rapporten i 2004, en rapport HRS har løftet frem i over 15 år.

Obin og 10 undervisningsinspektører besøkte til sammen 61 skoler i boligområder dominert av muslimer. De møtte en virkelighet i full kamp mot den franske statens verdigrunnlag, særlig knyttet til jødehat (og sexisme). Rapporten avdekket at antisemittisme er utbredt, ja, faktisk ble uttrykket ”allestedsnærværende” benyttet. Det ble avdekket at jødiske elever ble overalt både verbalt og fysisk, og at å undervise i jødeutryddelsene i konsentrasjonsleirene til Hitler, var en øvelse med betydelig risiko for bråk og boikott. Obin karakteriserte situasjonen som en ”forbløffende og brutal realitet”, og mente det nærmest er umulig for jødiske barn å få utdannelse på skoler i disse områdene. To år senere uttaler Obin seg til New York Times, og sier at situasjonen overhodet ikke har bedret seg, til tross for de mange forslagene til tiltak som ble presentert i rapporten.

I det hele tatt har HRS og jeg tett fulgt den tragiske utviklingen for Europas jøder siden den gang. Vi har kunnet konstatere at det knapt finnes en eneste jødisk institusjon i Vest-Europa, jødiske barnehager inkludert, som ikke har kontinuerlig politibeskyttelse. Vi har kunnet konstatere at som religiøs gruppe er det jødene i Europa som de seneste årene har blitt mest utsatt for terror.

Derfor dediserte jeg Islam. Den 11. landeplage til jødene: «Norges og Europas jøder er kanarifuglene i gruvene våre. Hvis de en dag slutter å synge, da er alt tapt.» Kapittel 9 i boken er i sin helhet viet jødene. «Den evige jøden», heter kapitlet.

Nettopp derfor har jeg holdt en rekke foredrag for MIFF. Nettopp derfor blir vi i HRS alltid personlig invitert til samtale på den israelske ambassaden i Oslo når ny ambassadør tiltrer.

Nettopp derfor vil den som bruker en kalori anstrengelse finne et rikholdig arkiv på rights.no som 100 prosent gjenspeiler vår sympati med og bekymring for jødene i Vest-Europa.

Jeg våger å være så frimodig å påstå at jeg står i den korte køen av enkeltstående ikke-jødiske personer i Norge som i tydelige ordelag og bredt omfang har fremmet bekymring for og støtte til jødene på kontinentet vårt.

Så er det også maktpåliggende å være ærlig om hvorfor jødenes blotte tilstedeværelse igjen er truet i Europa. Denne gangen kommer hovedtrusselen fra islam – et faktum endog EU vedkjente seg allerede i 2003 – og som Obin dokumenterte i 2004.

Jeg stopper her. Våre lesere er selvsagt velkjent med HRS’ holdninger i disse spørsmålene.

«Antisemittiske og rasistiske posisjoner knyttet til nazistene» 

Så hva har skjedd som gjør denne repetisjonen maktpåliggende? Det amerikanske utenriksdepartementet har publisert en rapport om «religiøs frihet», der Norge har fått et eget kapittel. Her kommer det frem at personell ved USAs ambassade har hentet inn informasjon gjennom møter med representanter for ulike interesseorganisasjoner, som Det mosaiske trossamfunn og Antirasistisk senter. Som kjent var Ervin Kohn nestleder i Antirasistisk senter i en årrekke, og han har i enda flere år vært leder av Det Mosaiske Trossamfunn (DMT), sistnevnte er han fremdeles leder for.

Da går vi til USA-rapporten, s. 10, og lederen som omtales kan vanskelig være noen andre enn Kohn:

En leder i både DMT og Antirasistisk senter sa at antisemittisme ble bagatellisert i samfunnet; lederen kritiserte mangel på medierapportering etter at tre medlemmer av den nordiske motstandsbevegelsen (NRM) delte ut hatpropaganda utenfor en synagoge på Yom Kippur i september. Media rapporterte at NRM gjennomførte en serie antisemittiske aksjoner på Yom Kippur i samordning med NRM-grupper i Danmark og Island. Som tidligere år uttrykte DMT bekymring for hva de så på som en fortsatt toleranse mot antisemittisk uttrykk i nasjonale medier, og uttalte at antisemittisme på nettet hadde økt igjen i løpet av året. (DMT) sa at det var nettsteder som drives av SIAN, NRM, Human Rights Service og Document.no som pleide å tilslutte seg en ekstrem, ytre høyreideologi, inkludert antisemittiske og rasistiske posisjoner knyttet til nazistene. De sa at NRM, med anslagsvis 100-200 medlemmer i landet, fortsatte å opprettholde en sterk online tilstedeværelse. NRM, Document.no, SIAN (med 2500-3000 medlemmer), Resett.no og Vigrid var blant de mest aktive, ifølge DMT (vår utheving).

Her er orginalteksten:

A leader in both the DMT and the Center against Racism said that anti-Semitism was trivialized in society; the leader criticized a lack of media reporting after three members of the Nordic Resistance Movement (NRM) handed out hate propaganda outside a synagogue on Yom Kippur in September. Media reported that the NRM conducted a series of antiSemitic actions on Yom Kippur in coordination with NRM groups in Denmark and Iceland. As in previous years, the DMT expressed concern about what it viewed as a continued tolerance of anti-Semitic expression in national media, and it stated online anti-Semitism had increased again during the year. It said there were websites operated by SIAN, NRM, Human Rights Service, and Document.no that tended to espouse an extreme, far-right ideology, including anti-Semitic and racist positions associated with the Nazis. They said that the NRM, with an estimated 100-200 members in the country, continued to maintain a strong online presence. The NRM, Document.no, SIAN (with 2,500-3,000 members), Resett.no, and Vigrid were among the most active, according to the DMT.

Merk også at Document, Resett og SIAN nevnes i samme setning som nazistene i Vigrid, og Document, Resett, SIAN og HRS nevnes i samme setning som NRM-nazistene.

Forventer full beklagelse

Da det første sjokket hadde lagt seg på mandag, sendte vi en skriftlig forespørsel til DMT om å oppklare hvordan det er mulig å koble HRS til antisemittisme og nazisme. Foreløpig har vi ikke fått noen skriftlig oppklaring.

Vi ser oss også nødt til å kontakte den amerikanske ambassaden for å rydde opp etter Kohn, DMT og ARS. Vårt krav overfor Kohn, DMT og ARS er at de selv sørger for at de særdeles grove, uriktige påstandene dementeres og slettes fra rapporten. Vi forventer også en offentlig beklagelse.

Kohn, DMT og ARS har sprengt all anstendighet. De har fraskrevet seg enhver troverdighet.