Frihetsverdier

Danskenes retur av innvandrere kan omfatte rundt 40.000 personer

Danskene skjerper repatrieringsordningen, og hele 40.000 personer kan omfattes av innsatsen.

Som vi tidligere har omtalt vil den danske regjeringen, med innvandring- og integreringsminister Mattias Tesfaye (S) i spissen, også være «velferdsstatens dørvakt».

For i likhet med i Norge kommer en rekke utlendinger til Danmark uten noen plan om verken å arbeide eller integrere seg i det danske samfunnet på andre måter. Disse passive innvandrerne, som lever av kontantytelser fra staten, vil Danmark nå oppsøke aktivt for å snakke med dem om hjemreise til opprinnelseslandene.

– Vi må være mer ærlige og direkte. Noen innvandrere har hatt sosialhjelp i lang tid. De har aldri lyktes i å bli en del av samfunnet. Kanskje det ville være bedre for alle om de kom hjem til sitt eget land, sier Tesfaye.

Vil gjelde nesten 40.000

Med den foreslåtte endringen vil retningslinjene fremover være målrettet mot henholdsvis nyankomne og langtidsledige utlendinger. Denne gruppen består av ca. 8.900 utlendinger med oppholdstillatelse i Danmark i mer enn fem år, som har mottatt offentlige stønader i halvannet av de siste tre årene, og ca. 22.700 utlendinger med oppholdstillatelse i Danmark i mindre enn fem år, opplyser regjeringen.

Innsatsen mot de ca. 8.900 langtidsledige utlendinger vil bli styrket, ettersom gruppen fremover vil bli innkalt til et dedikert returreiseintervju hvert annet år.

De resterende ca. 27.700 menneskene vil bli veiledet om hjemtransport når annet ikke er berettiget.

Oppsøker de passive

I fremtiden vil altså omtrent 8.900 langtidsledige utlendinger bli innkalt til samtale med kommunen om mulighetene for å reise hjem frivillig med støtte fra den danske staten.

Forslaget gjelder i første rekke utlendinger som har hatt oppholdstillatelse i mer enn fem år, men mottatt offentlige bidrag i løpet av de siste tre årene. Samtidig avskaffes den systematiske veiledningsplikten for utlendinger med lengre opphold i Danmark som har bedre kontakt med arbeidsmarkedet.

På denne måten mener den danske regjeringen at de vil gjøre en bedre innsats for både eget land, innvandrerne selv og integreringen. De passive stønadsmottakerne oppsøkes, mens innvandrere som kommer seg i arbeid og betaler skatt får færre krav til veiledning.

Får støtte til retur

Enkelte utlendinger som har lovlig opphold i Danmark i dag har muligheten til å motta økonomisk støtte fra den danske staten hvis de frivillig reiser tilbake til hjemlandet. Dette gjøres gjennom repatrieringsordningen. En tilsvarende ordning finnes i Norge, men omfatter ikke direkte migranter med aktiv oppholdstillatelse. Så finnes det neppe heller en norsk sosialdemokratisk politiker som vil tørre å oppfordre åpent til repatrieringssamtaler med innvandrere som ikke vil integreres.

I Danmark ser de snarere på repatrieringsordningen som et gode enn som en straff.

Denne ordningen kan komme flere utlendinger til gode. Derfor blir veiledningen nå styrket og målrettet. Nærmere bestemt foreslås det at utlendinger som har vært i Danmark over lengre tid og som ikke har vært i arbeid i en lengre periode, må delta i kommunen hvert annet år. Her skal de ha en dedikert samtale om muligheten for å reise hjem med støtte, skriver den danske regjeringen.

Endringene i veiledningsplikten skal vurderes av Folketinget i april, i tillegg til en rekke andre endringer i hjemføringsloven.

Enighet over politiske skillelinjer

Det interessante er at den tøffere innvandringspolitikken har gjennomslag både på høyre- og venstresiden i dansk politikk.

Talsperson for Venstre, tilsvarende det norske Høyre, Mads Fuglede, sier:

– Jeg er veldig fornøyd med at vi strammer inn på dette området. For mange med røtter i andre land er på passiv støtte i Danmark. Hver gang vi lykkes med en repatriering, sparer vi samfunnet for mye penger.

Talsperson for Radikal Venstre, Kristian Hegaard, sier:

–  Vi er tilfredse med at færre mennesker nå er dekket av kommunenes veiledningsplikt for hjemtransport. For eksempel er det bortkastet tid for kommunale saksbehandlere å snakke hjemtransport med danske statsborgere som har dobbelt statsborgerskap. Derfor er endring sunn fornuft og et skritt i riktig retning.

Liberal Alliances talsperson, Henrik Dahl, uttaler:

– Denne avtalen styrker returpolitikken. Det er både til fordel for de utlendinger som ønsker å reise hjem og for økonomien. Derfor er vi i Liberal Alliance glade. I tillegg får vi mindre byråkrati når kommunene ikke trenger å veilede utlendinger som forsørger seg selv.

Danmark mener alvor.