Lov og rett

Politiet fortsatt væpnet grunnet islamistisk terrortrussel

Politidirektoratet har anbefalt midlertidig bevæpning av politiet på grunn av skjerpet terrortrussel fra ekstrem islamisme. Mens både Arbeiderpartiets og Høyres stortingsrepresentanter hevder at HRS fremmer ekstremistiske holdninger, er det i realiteten islamismen vi trenger beskyttelse mot. 

Det synes nær sagt parodisk å bevitne de ubegrunnede anklagene fra norske politikere om HRS’ påståtte ekstremisme, samtidig som den islamistiske terrortrusselen vurderes så skjerpet at politiet må være konstant bevæpnet.

Bevæpningen er nødvendig for at politiet skal kunne avverge eller stanse islamistiske terrorhandlinger.

I en pressemelding skriver Regjeringen følgende:

Midlertidig bevæpning forlenges

Politidirektoratet (POD) anmodet 17. februar Justis- og beredskapsdepartementet om forlengelse av den midlertidige bevæpningen, og vurderer fortsatt situasjonen slik at det er behov for nasjonal bevæpning med bakgrunn i den skjerpede terrortrusselen fra ekstrem islamisme. Departementet samtykker i forlengelse i åtte uker regnet fra og med 6. mars.

Midlertidig bevæpning kan bare besluttes når det anses nødvendig for å sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse handlinger som vil være særlig farlige for liv og helse eller viktige samfunnsfunksjoner.

– Norsk politi skal som hovedregel være ubevæpnet. Dersom direktoratet ser behov for ny forlengelse av den midlertidige bevæpningen, er det  viktig at direktoratet gjør ytterligere vurderinger av om andre tiltak kan være tilstrekkelige for å møte den skjerpede trusselsituasjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Man fristes til å spørre både den sittende regjeringen og opposisjonen om hva de tenker om de politifaglige vurderingene og hvorvidt politikerne anser bevæpningen å være innenfor de valgte fokusområdene kultursensitivitet og interseksjonelle tolkningsrammer. Det er lov å håpe at partiene sminker seg vakre og vene for velgerne, og at å kreve at statsstøtten til HRS fjernes er blitt maskaraen som kompletterer en plettfri fasade av godhet, samtidig som de egentlig vet innerst inne at HRS har rett.

Det er ekstremismen i de islamistiske miljøene som utgjør en reell trussel – og politiet vet det.