Islam

Norsk kommune: Nekter å gi islam særrettigheter

På Jæren setter kommunes ledelse foten ned for å sponse nytt moskébygg. Moskeen må selv finansiere tomt og lokale, på linje med alle andre trossamfunn, sier rådmannen kontant.

I mars i år sendte trossamfunnet Masjid Al-Huda en søknad til Klepp kommune med ønske om at kommunen tilbyr dem tomt for bygging av en ny moské, melder Jærbladet (betalingsmur 2. juni). Ifølge Masjid Al-Huda, har de 708 medlemmer, der 109 av disse bor i Klepp. I dag holder de til i leide lokaler i Kleppe, men av økonomiske grunner ønsker de å eie fremfor å leie.

I søknaden sier de at de ønsker lokaler tilpasset aktiviteter for ulike brukergrupper, som for eksempel den sedvanlige leksehjelpen. Videre ønsker de at tomta ligger i nærheten av gode transportmuligheter, men den må også og ha god parkeringsdekning. Siden Masjid Al-Huda oppgir å ha begrensede økonomiske midler, er deres plan at tomtekjøp og bygging skal finansieres av en mindre egenandel, bidrag fra medlemmer og offentlige tilskudd. Det er med andre ord ikke et særlig ydmykt krav dette trossamfunnet fremsetter.

Men det Masjid Al-Huda-medlemmene neppe forstår, er at «offentlige tilskudd» er felleskassens skattepenger. Det skjønner rådmannen i Klepp.

Ingen kommunal oppgave

Rådmann Torild Lende Fjermestad vurderer at det ikke er en kommunal oppgave å finne tomt eller lokale til det enkelte trossamfunn. I saken som hun legger frem for formannskapet 8. juni, er hennes oppfordring å avslå søknaden.

«Det er av stor interesse for alle trossamfunn å kunne tilby medlemmene sine organiserte aktiviteter og en plass å møtes. Rådmannen vurderer det likevel slik at det ikke er en kommunal oppgave å finne tomt eller lokale til det enkelte trossamfunn. Klepp har heller ikke tilgjengelige eller egnede tomter avsatt til slike formål. Det vil også være vanskelig å likebehandle over 100 trossamfunn dersom enkelte av disse tilbys tomt», heter det i saken til formannskapet, skriver Jærbladet.

Det hadde jo vært interessant om samtlige av disse 100 trossamfunnene stilte samme krav til kommunen, ikke minst at tomta skulle ligge nært offentlig transport og ha gode parkeringsmuligheter.

Økonomisk likebehandling

I tillegg er det rådmannens vurdering at å tilby tomt til Masjid Al-Huda også vil medføre at kommunen bryter lovens krav om økonomisk likebehandling av trossamfunn.

«Klepp kommune har selv ikke tilgjengelige og egnede tomter som kunne vært solgt til Masjid Al-Huda til markedspris. Rådmannen vurderer det slik at organisasjonen selv må arbeide for skaffe seg tomt og eventuell finansiering på linje med andre trossamfunn og virksomheter», heter det videre.

Som alle andre tilskuddsberettigede trossamfunn mottar også Masjid Al-Huda allerede tilskudd. Ifølge Jærbladet ble det i fjor betalt ut et tilskudd på 631 kroner per medlem. Det var 2.431 medlemmer av 105 trossamfunn i Klepp, hvorav 101 var tilskuddsberettigede. I tillegg tilfaller det de samme økonomisk støtte fra staten per medlem, i fjor på 589 kroner per medlem. Det betyr i så fall at bare i 2019 mottok Masjid Al-Huda, med sine oppgitte 708 medlemmer, nærmere 864.000 kroner i offentlig støtte.

Så gjenstår det å se om formannskapet i Klepp har like mye baller som rådmann Lende Fjermestad, eller om de skjelver i buksene i møte med ønsker fra moskeers ledersakp. Og som kjent:

Mye vil ha mer.