Innvandring

Ikke-vestlige innvandrere stemmer Arbeiderpartiet

Innvandrerbefolkningen stemmer i mindre grad enn etnisk norske, men gruppen både vokser og særlig ikke-vestlige har høyere tilbøyelighet til å stemme. De fleste ikke-vestlige stemmer Ap, mens de fra øst-europeiske EU-land gjerne velger FrP. Samtidig fremkommer verdiforskjeller mellom innvandrergrupper og til etnisk norske.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ved siste stortingsvalg hadde 7 prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn. 6 prosent av disse var innvandrere (med norsk statsborgskap, som et er krav til stortingsvalg), mens 1 prosent var norskfødte med innvandrerforeldre (2. generasjon).

Størst andel var det i Oslo og Akershus, og d fleste har bakgrunn fra afrikanske og asiatiske land.

Men folk med innvandrerbakgrunn har mindre tilbøyelighet til å stemme enn andre. I de to siste stortingsvalgene lå valgdeltakelsen på 80 prosent for etnisk norske, mens den var rundt 55 prosent blant innvandrerne.

Samtidig har valgdeltakelsen økt noe de siste årene for noen innvandrergrupper. Flere fra spesielt Afghanistan, Irak, Iran, Kosovo, Vietnam, India, Bosnia-Hercegovina og Pakistan stemte i 2017 enn i 2013. Men blant innvandrere fra Norden, Vest-Europa og østeuropeiske EU-land gikk valgdeltakelsen ned.

Når det gjelder 2. generasjon er deres valgatferd mer lik foreldregenerasjonen enn etnisk norske, med en valgdeltakelse på 57 prosent og økning fra 2013 til 2017.

Arbeiderpartiet – og Fremskrittspartiet

Faksimile fra SSB

Arbeiderpartiet er blant partiene med høyest oppslutning i alle landgruppene, men blant velgere fra Afrika, Asia etc. er det klart størst. I siste valg stemte nær 6 av 10 velgere fra denne landgruppen på Ap.

Nær 60 prosent av dem med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia etc. stemte på Arbeiderpartiet. Det er et høyt tall, da omtrent 26 prosent av etnisk norske gjorde det samme.

Personer fra øst-europeiske EU-land stemmer i større grad på høyresidens partier – og spesielt på Fremskrittspartiet. I denne gruppen oppgir 27 prosent at de stemte FrP, til sammenlikning fikk partiet 15 prosent av stemmene i stortingsvalget 2017.

De med bakgrunn fra vesteuropeiske land stemmer i stor grad som befolkningen for øvrig.

Verdiforskjeller

En av de mest markante forskjellene mellom stemmeberettigede fra Afrika, Asia etc. og dem med bakgrunn fra andre landregioner, er betydningen av sosial medier som Twitter og Facebook. Hele 54 prosent av innvandrerne med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. oppgir at Facebook var en viktig kilde i valgkampen, mot 28 prosent av etnisk norske. Tilsvarende tall for 2. generasjon med innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika etc. er 44 prosent. Videre oppgir disse at de i større grad finner partienes materiell og direkte kontakt med representantene som viktig.

Det heter videre at velgere fra Afrika, Asia etc. som stemmer på den politiske venstresiden, uttrykker holdninger som «i stor grad samsvarer» med venstresidens øvrige velgere. Det er i så fall en påstand med modifikasjoner, da det samtidig heter at disse velgerne i mindre grad støtter opp om fri abort, kjønnslikestilling og homofilt samliv.

Når det gjelder tillit til de samfunnsinstitusjonene hvor det generelt er høy tillit (på en skala fra 1 til 10, der 7-10 ansees som høy) i hele befolkningen, slik som domstolene, politiet, Stortinget og regjeringen, er den hele 10 prosentpoeng lavere enn for etnisk norske. Men SSB påpeker at de ikke har kontrollert for eventuelle relevante sammensettingseffekter som kjønn, alder, utdanningsnivå etc.

Kanskje vi kan slå fast at kultur betyr noe?

SSB: Innvandrere og stortingsvalg 2017