Integrering og integreringspolitikk

Pengeskandalen: En halv milliard overført til Somalia av privatpersoner – i 2017

I 2017 har privatpersoner overført over 500 millioner kroner til Somalia. Dette er over 140 millioner mer enn i 2016, kan HRS avsløre.

HRS har via Valutaregisteret hos Skatteetaten hentet inn de sjokkerende tallene. Tallene gir en oversikt over de landene som mottar størst andel i pengetransaksjoner fra Norge. Dette er penger sendt av privatpersoner via foretak som Forex, Western Union og MoneyGram.

Topplandet blant ikke-vestlige er Somalia. Det er god grunn til å anta at pengene er sendt av somaliere i Norge:

Transaksjoner til Somalia i 2016: 338 627 397 kroner. Altså 338 millioner og 627 tusen og 397 kroner.

Merk så hva som skjer året etter, altså i fjor:

Transaksjoner til Somalia i 2017: 503 442 226 kroner. Altså 503 millioner 442 tusen og 226 kroner.

Over en halv milliard kroner er overført til Somalia – på ett år. Det ble sendt nesten 165 millioner kroner mer i 2017 enn i 2016, en økningen på 49 prosent.

Merk dette: Disse tallene inkluderer i følge Valutaregisteret ikke banktransaksjoner, ei heller kontanter folk tar med seg når de besøker Somalia, men kun det som privatpersoner i Norge har overført, såkalte grensekryssende transaksjoner, via forskjellige betalingsforetak. Altså er beløpene enda høyere.

Største mottakerland

Det er ikke bare til Somalia at privatpersoner overfører penger fra Norge. Ser vi på de største ikke-vestlige mottakerlandene for valutatransaksjoner fra personer i Norge, er bildet slik:

Som vi ser av listen er nettopp Somalia på topp av de ikke-vestlige landgrupper i Norge (med over en halv milliard kroner), fulgt av Pakistan med over 371 millioner kroner. Deretter følger Filippinene (overkant av 99 millioner) og Afghanistan (i overkant av 93 millioner). Vi har også tatt med Romania (i underkant av 66 millioner kroner). Til sammen bare for disse fem landene ble det ført ut over 1,4 milliard kroner i 2017.

Men hvordan er det mulig for særlig somaliere, som etter all sannsynlighet står bak transaksjonene, å sende så mye penger til hjemlandet? Som kjent er somaliere en gruppe hvor svært få er i arbeid og hvor mange lever på trygder og stønader. Oppsiktsvekkende er det også at pakistanere, som heller ikke troner særlig høyt på sysselsetting, og ikke minst personer fra Romania som (offentlig, i alle fall) i stor grad lever i Norge av tigging, å sende så mye penger til hjemlandet?

Er dette et tema for politisk ledelse?

Beløp per person

Ved bruk av SSBs befolkningstall for 2017 kombinert med sysselsettingstallene for somaliere, pakistanere og afghanere i Norge i 4. kvartal 2017 (som FrP har kjøpt som spesialoppdrag hos SSB), kan vi presentere hvilke beløp hver person av denne opprinnelse (som det etter all sannsynlighet er snakk om her) har sendt fra Norge til opprinnelseslandet.

Den somaliske gruppen i Norge i alderen 25-66 år, som er typisk inntektsgivende alder, var per 1. januar 2018 på 18.789 personer. 36 prosent av dem var sysselsatt (med én time eller mer i uka), mens 23 prosent var fulltidssysselsatt/heltid (30 timer eller mer i uka). For pakistanerne i samme aldersgruppe var det totalt 16.451 personer, der 43 prosent var sysselsatt, 33,5 prosent på heltid. Afghanere utgjorde 8.902 personer, 50 prosent var sysselsatt og 36 prosent fulltidssysselsatt.

Vi har definert tre kategorier (som gjelder for både kvinner og menn):

  • Beløp per person i hele gruppen i alderen 25-66 år.
  • Beløp per person som er sysselsatt (som kan være fra én time i uka).
  • Beløp fordelt på dem som er fulltidssysselsatt (av SSB definert som 30 timer eller mer per uke).

Hvis det kun er fulltidssysselsatte som «har råd» til å sende penger til Somalia, ser vi at beløpet er på litt over 115.000 kroner – per person – i 2017. Det tilsvarer i underkant av 10.000 kroner i måneden. For fulltidssysselsatte pakistanere og afghanere er beløpene kr. 5.611 og 4.690 i måneden.

Går vi til den totale gruppen 25-66 år har hver somalier (altså uavhengig av om du er sysselsatt eller ikke) sendt i underkant av 27.000 kroner til Somalia i 2017. For pakistanere er beløpet samme år ca. 22.500 kroner og for afghanere i overkant av 20.000 kroner.

Med andre ord sender noen av «de fattigste» blant oss store summer til hjemlandet, samtidig med at Norge bruker milliarder på milliarder på ulike «integreringstiltak».

HRS kommer med mer om transaksjoner ut av Norge.