Islam

Kirken skal oversette koranen til norsk. Hvorfor?

Kirken fortsetter sin kamp for islams økende makt i Norge. Nå skal Døvekirken, som ligger under Den norske kirke, oversette koranen til tegnspråk. Er ikke dette en jobb for moskeene, som jo får millioner av offentlige kroner hvert år?

Dialogen fortsetter, en dialog som ikke har reformert noe som helst i islam. Døvekirken melder seg nå på «Skal vi danse».

Prosjektet heter «Den første boken», kan vi lese på side 12 de Døves blad.

Når vi kommuniserer, bruker vi mange begrep og uttrykk som vi tolker fra vår kultur. Når flerkulturelle samles og snakker sammen, kan v misforstå hverandre når vi tolker ut fra ulike kulturer eller ulike tekster. Vi tolker ofte ut ifra for eksempel Bibelen, Koranen og FNs menneskerettigheter. Disse tekstene er en viktig del av vår kultur. Vår utfordring er også at disse tekstene ikke er tilgjengelige på norsk tegnspråk – enda (vår utheving).

Vel, islam er nok ikke en del av «vår kultur», bare så det er slått fast. Norge og kristendommen har gjennomgått en humaniserende reformasjon og opplysningstid. Det har å melde islam ikke gjort, om det var noen som overhodet lurte på akkurat det. Og våre profeter, den humane, ikke-voldelige Jesus og krigeren og drapsmannen Muhammed, er som dag og natt – for den som har tatt seg bryet med å sette seg noe inn  sakene.

Målet er hele koranen oversatt

Det lalles lykkelig videre:

Koranen er en viktig tekst for mange innvandrere i Norge. Slik som Bibelen var den første boken i kristne hjem, har
Koranen vært den første boken i muslimske hjem. I prosjektet vil det for første gang oversettes surer (kapitler) fra
Koranen til norsk tegnspråk. Disse surene er sentrale for muslimer, og det dreier seg om Al-Fatiha (sure 1), Al-ʿAlaq
(sure 96) og Al-Ichlas (sure 112). Vi samarbeider med al-Islaah, et nettverk for døve muslimer i Norge, om
oversettelsen. Dere finner mer om al-Islaah på deres Facebook-side. Vi setter stor pris på dette samarbeidet, og
håper dette kan føre til at Koranen etter hvert kan oversettes fra arabisk til norsk tegnspråk! (Vår utheving.)

Bibelen, koranen og FNs menneskerettigheter i en og samme bok – bravo! De tre kan absolutt parallelføres, ikke sant?

Kairoerklæringen

Og glemt var Kairoerklæringen som setter hele FNs erklæring under sharia. Den åpner med å fastslå at den muslimske nasjonen, altså ummaen, er overlegen alle andre: «Gud har gjort det islamske troendes fellesskap til den beste nasjonen.» Erklæringen slår deretter fast at den skal «forsikre hans frihet og rett til et verdig liv i tråd med den islamske sharia.» Videre erklæres det at de «guddommelige bud» stammer fra hellige bøker og Muhammed, «den siste profeten». I de ulike artiklene i erklæringen, sies blant annet dette:

• det er forbudt å ta et liv, hvis ikke sharia foreskriver en begrunnelse
• det er en rett å være forskånet fra kroppslig skade, hvis ikke sharia
foreskriver en begrunnelse
• ethvert menneske har rett til beskyttelse av sin ære
• menn og kvinner har rett til å gifte seg uten restriksjoner knyttet til
rase, farge eller nasjonalitet (men ikke religion…)
• kvinner er lik mannen hva gjelder menneskeverd, og har rettigheter
og plikter som skal utføres, og ektemannen er ansvarlig for å forsørge
familien
• foreldre har rett til å velge utdannelse for barna, forutsatt at utdannelsen
samsvarer med verdier og prinsipper i sharia
• begge foreldre er berettiget visse rettigheter fra barnas deres etter
prinsipper i sharia
• staten skal tilrettelegge for et mangfold i utdannelse slik at mennesket
får kjennskap til islam
• islams natur er ufordervet, og det er forbudt å utøve enhver form for
tvang overfor mennesket eller å utnytte dets fattigdom eller uvitenhet
for å få det til å konvertere til en annen religion eller ateisme
• alle har rett til bevegelsesfrihet innen rammen av sharia, og alle har
rett til å søke asyl i et annet land, hvis ikke bevegrunnen for å søke asyl
er en forbrytelse etter sharia
• alle skal kunne nyte godt av sine vitenskapelige, litterære, artistiske
eller tekniske produksjoner, hvis de ikke står i motstrid til sharia
• ingen annen straff enn hva som foreskrives i sharia tillates
• alle har ytringsfrihet så lenge den ikke er i strid med sharia
• alle har rett til å forfekte hva som er rett, galt og ondt i tråd med
sharias normer

Erklæringens to siste artikler levner ingen tvil om det statiske og totalitære tankesettet: «Alle rettigheter og friheter fastsatt i denne erklæringen er underlagt den islamske sharia. Den islamske sharia er den eneste kildereferansen til forklaring og avklaring av hver eneste av artiklene i denne erklæringen.»

Synes kirken dette er balsam for sjelen?

Kirken banet motorvei for islam

Den norske kirke banet motorvei for islam i Norge. Dette er påvist herfra og til evigheten, og motorveien utvides stadig vekk. Det er knapt magemål å spore.

Da islam entret Norge øynet antakelig kirken muligheten for en ny vekst for sin tro, en vitalisering av kristendommens innflytelse i et Norge preget av den sekulariserte moderne tiden og stadig mindre religion. Med det sterkt misjonerende islam som entret det norske huset, håpte nok Kirkens ledere at også den skulle trekke til seg nye troende og gjenreise makt. En annen forklaring er vanskelig å spore.

Dette kom frem av material i boken til Terje Tvedt, Det internasjonale gjennombruddetomtalt av oss her.

Dialog var en essens i denne motoverien.

Dialogpolitikken fikk hele tiden finansiell støtte fra staten, i perioder også fra Utenriksdepartementet. Hovedlinjen var den samme fra slutten av 1980-årene og frem til det internasjonale gjennombruddets slutt, og var med andre ord bemerkelsesverdig upåvirket av islamistiske terroraksjoner, utdrivelsen av kristne fra Midtøsten, fremveksten av norsk islamisme, eller av hva den faktisk oppnådde.

Den norske kirke og Mellomkirkelig råd representerte i disse tiårene en usedvanlig imøtekommenhet og toleranse overfor islam i forhold til hva som hadde preget tilsvarende møter mellom islam og kristendommen opp gjennom historien. Ikke minst er det et slående trekk at der kristne tradisjoner er fulle av teologiske verker der Koranen og den islamske tro diskuteres med det største teologiske alvor, var norske kirkeledere ikke bare stort sett tause når det gjaldt kritikk av islamske trossetninger: Teologene drøftet ikke teologiske forskjeller. Mellomkirkelig råd var mer opptatt av politikk enn av teologi, eller mer opptatt av multikulturalisme enn av treenigheten.

I fjor gikk det om lag 187 millioner skatekroner til moskeene. Kunne de ikke ha ordnet koranen på tegnspråk selv? Klarte ikke Døvekirken en slik rakettforsknings-tanke?