Demografi

Sverige: 80 prosent av befolkningsveksten skyldes innvandring

Nesten 80 prosent av befolkningsveksten i Sverige skyldes innvandring, og innvandrerbefolkningen utgjør nå 18,5 prosent av det totale folketallet. I 2017 overgikk antallet syriskfødte innbyggere gruppen finskfødte, som siden 1940-tallet har vært den vanligste innvandrerbakgrunnen i landet. De voldsomme endringene av befolkningssammensetningen i våre land går med andre ord raskt.

Statistiska centralbyrån (SCB) har lagt frem ny befolkningsstatistikk, og den viser at de demografiske endringene av Sverige fortsetter like ufortrødent som raskt. Innvandrerbefolkningen utgjør nå 18,5 prosent – 1 877 050 personer – av det totale folketallet.

I begynnelsen av 2017 passerte landet ti millioner innbyggere, og i løpet av året økte befolkningen med 125 089 personer, hvorav 69 315 menn og 55 774 kvinner.

Nesten 80 prosent av veksten skyldes innvandring og kjønnsubalansen er stor. Totalt innvandret 144 489 personer, hvorav 77 865 menn og 66 624 kvinner, mens 45 620 personer utvandret.

Den folkbokförda befolkningen ökar av två anledningar. Det föds fler barn än det dör personer vilket betyder att landet under 2017 hade en naturlig folkökning på 23 444 personer. Den främsta förklaringen till den stora folkökningen är dock att antalet invandrare varit betydligt fler än antalet utvandrare, vilket ger ett invandringsöverskott på 98 869 personer.

SCB konstaterer at befolkningsveksten er stor og øker. For bare fem år siden (2012) sto innvandring for cirka 70 prosent av veksten.

Kilde: SCB.

Innvandringen til Sverige var lavere i 2017 enn i 2016, og nedgangen skyldes i hovedsak at færre syrere ankommer. Derimot økte innvandringen fra andre land fra 111 465 personer i 2016, til 122 162 personer i 2017. Innvandrere fra Afghanistan tegner seg for den største økningen, med 6000 flere i 2017 enn i 2016.

I januar 2017 passerte innvandrere fra Syria Finland som det vanligste landet for utenlandsfødte. Finland har siden 1940-tallet vært det vanligste fødselslandet for innvandrere i Sverige, men ved årsskiftet var 172 258 personer født i Syria bosatt i Sverige, mot 150 877 finskfødte.

Samtlige svenske kommuner hadde innvandringsoverskudd i 2017. At noen kommuner likevel har minskende befolkning skyldes at flere døde enn det ble født, og i hele 173 kommuner var det større innenriks utflytting enn tilflytting.

De som vokste mest var storbykommunene Stockholm (14 142), Göteborg (7 399) og Uppsala (5 355). Disse kommunene samt Malmös kraftige befolkningsvekst skyldes utelukkende høye fødsels- og innvandringsoverskudd. Stockholm, Göteborg och Malmö har nemlig det største innenlands tilflyttingsunderskuddet.

Figuren viser Sveriges befolkningsvekst i tiårene 1960 til 2017. Kilde: SCB.

Befolkningsveksten i Sverige er eksplosiv. I 2004 gikk Sverige fra å være 8 til 9 millioner innbyggere. Det tok cirka 34 år å vokse fra 7 til 8 millioner. Å passere 10 millioner innbyggere tok derimot snaue 12 år. Landets befolkning vokser altså tre ganger så raskt nå som i de forutgående tiår.

Ståa er ikke stort bedre i Norge, hvor all befolkningsvekst siden 2004 skyldes innvandring. Veksten i innvandrerbefolkningen er svært høy, mens antallet etnisk norske blir mindre.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

– Gruppen uten innslag av innvandring, hverken hos foreldre eller besteforeldre, er gått ned siden 2004, sa forsker Minja Dzamarija i Statistisk sentralbyrå til Aftenposten.

Forskeren har studert befolkningsutviklingen med spesielt øye for innvandringsbefolkningen, og publiserte tirsdag en artikkel om utviklingen i Samfunnsspeilet.

Dzamarija sier til Aftenposten at veksten i innvandrerbefolkningen har vært svært høy de siste årene.

– Det er en betydelig innvandring. Rundt 50 000 mennesker i året tilsvarer jo hele befolkningen i for eksempel Skien eller Sarsborg.

I samme periode har antallet etniske nordmenn gått ned med 4.400 personer, mens befolkningen har vokst fra 4,6 til 5,1 millioner. Hele veksten har kommet blant innvandrerbefolkningen, som har mer enn fordoblet seg på bare ti år og i 2017 utgjorde 16,3 prosent av den den samlede befolkningen.