Innvandring

Sverige: En ny borger hvert 4. minutt

Om en uke, fredag den 20. januar, forventes den svenske befolkningen å nå 10 millioner. Det betyr at hvert fjerde minutt får Sverige en ny borger, født eller innvandret.

Beregninger som Statistiska centralbyråen (SCB) har gjort viser at neste fredag, den 20. januar 2017, nærmere bestemt rett før klokka 08:00 om morgenen, vil Sverige bli 10 millioner innbyggere. Det presise anslaget knyttes til at det hvert fjerde minutt blir en ny borger av Sverige.

På SCBs hjemmeside finner vi en befolkningsklokke. I skrivende stund står den 9 996 316 personer, hvilket tilsier at vi kan forvente en befolkningsvekst på nærmere 3.700 personer – på seks dager. Den høye befolkningsveksten i Sverige er innvandringsdrevet. Figuren under viser Sveriges inn- og utvandring i femårsbolker fra 1980 til og med 2015.

Kilde: SCB

Ser vi på året 2015 var innvandringen til Sverige på 134.240 personer, mens 114.870 personer ble født. Innvandringen er altså høyere enn antallet fødsler, samtidig med at det ble født flere enn det døde (90.907 døde). Det gir et fødselsoverskuddet på i underkant av 24.000.

Sverige har altså en høy innvandring, men også en relativt høy utvandring. Svensker utgjør er den største utvandringsgruppen. I første halvår av 2016 utvandret nærmere 8.000 svensker, som er litt lavere enn første halvår av 2015 (i underkant av 8.300). Norge er det mest populære landet for svenskene (i 2015 flyttet 5.073 svensker til Norge). Den nest største utvandringsgruppen var Finland med 978 personer i første halvdel av 2016, deretter følger Polen (795) og Irak (736).

Totalt i 2015 utvandret det 55.830 personer, hvilket gir en nettoinnvandring (innvandring minus utvandring) på 78.410 personer. Nettopp den høye utvandringen gir en nettoinnvandring til Sverige som holder befolkningsveksten i noenlunde sjakk, men veksten går uansett svært raskt.

Rekordhøy befolkningsvekst

I 2004 gikk Sverige fra å være 8 til 9 millioner innbyggere. Det tok ca. 34 år å vokse fra 7 til 8 millioner. Når Sverige om kort tid passerer 10 millioner innbyggere, har det tatt ca. 12 år (!) å vokse med ytterligere 1 million. Sverige vokser altså tre ganger så raskt nå som de forutgående tiår. Figuren under viser Sveriges befolkningsvekst i tiårene 1960 til 2010, så årene 2010-2015, alle tall fra 31. desember, deretter 10 million-punktet 20. januar 2017.

Kilde: SCB

Når tiåret 2010-2020 er på plass vil vi etter all sannsynlighet bevitne et bråvoksende Sverige. Men som nevnt er veksten hovedsakelig innvandringsrelatert.

Innvandringsdrevet vekst

I 2015 utgjorde innvandrerbefolkningen (i SCB defineres det som utenlandsk bakgrunn) i underkant av 2,2 millioner, som er 28,5 prosent av Sveriges innbyggere, herav ca. 22 prosent innvandrere og i underkant av 7 prosent svenskfødte med innvandrerforeldre (2. generasjon). Det er altså først og fremst innvandrere og deres barn som utgjør veksten, den øvrige befolkningen er rimelig stabil eller nedadgående. Merk så at «øvrig befolkning» også omfatter barn i såkalte henteekteskap, som kan være en utfordring hvis de samme lever i det Sverige definerer som «utenforskap». Jamfør figur under som viser sammensettingen av befolkningen i Sverige i tiårene frem til 2010, deretter årlig etter 2010.

I SCB regner de alle som kommer til Sverige, også svensker som har bodd i utlandet, som innvandrere. Normalt har svensker vært den største innvandringsgruppen i Sverige, men det er det slutt på. De siste par årene er det andre grupper som har overtatt. Innvandringen i 2015 forteller at den største innvandringsgruppen er fra Syria (30.590), deretter følger svensker (14.580), Eritrea (6.838), Polen (5.596), Irak (4.082), India og Somalia på ca. 3.500 hver, så Afghanistan, Finland og Kina på i underkant av 3.000.

Og nå sier befolkningsklokken i Sverige at de er blitt 9 996 360 personer. Da kan du også regne ut hvor lang tid jeg brukte på å forfatte denne artikkelen.