Innvandring

Statens tap om alderstesting blir neppe stående

Fem asylsøkere hevdet de var 15 til 16 år ved adkomst til Norge. Staten hevdet de var 17 og 18 år. De saksøkte staten for bruk av alderstesting og vant saken i Oslo tingrett. Den dommen blir neppe stående.

Kampen om alderstesting hardner seg til. De fem asylsøkerne fra Afghanistan kom til Norge i 2015. De hevdet å være 15 og 16 år, melder VG. Det forteller oss vel at de, som over 90 prosent av asylsøkerne, kom uten identitetspapirer.

Alderstesting

Staten trodde dem ikke, og det ble utført alderstesting, en såkalt medisinsk aldersundersøkelse. Her ble alle fem anslått til å være eldre, en på over 17 år og de øvrige fire på over 18 år. Det ble så gjennomført asylintervju. Alle fikk avslag på asylsøknaden.

Avslaget førte dem rett til advokatfirmaet Elden, der de anført av advokat Jostein Løken saksøkte staten for bruk av medisins aldersundersøkelse. Her vant de frem, men ut fra VGs fremleggelse av saken er det alt annet enn enkelt å forstå hva som er rettens begrunnelse:

Retten konkluderer med at UNEs avgjørelser i samtlige saker er basert på uriktig rettsanvendelse, feil faktum, og uriktig bevisvurdering. De påpeker også at det er innhentet aldersundersøkelser uten at det var rettslig grunnlag for dette.

Ifølge retten er nemndas beviskrav også satt for lavt.

Siden jeg ikke er jurist, og heller ikke har tilgang på dommen, er det ikke godt å si hva som ligger i «uriktig rettsanvendelse, feil faktum, og uriktig bevisvurdering». Ei heller er det forståelig hva som menes med at det er «innhentet aldersundersøkelser uten at det var rettslig grunnlag for dette». At nemndas beviskrav er satt for lavt er derimot selvforklarende. Kortversjonen fra retten er vel således at den ikke tror på treffsikkerheten til de medisinske aldersundersøkelsene.

Ifølge VG skriver retten:

«Resultat fra de medisinske aldersundersøkelsene har blitt tillagt avgjørende vekt. Disse feilene har innvirket på avgjørelsenes innhold, og medfører at samtlige fem avgjørelser er ugyldige.»

Hvem var «ekspertene»?

Annexstad er barnelege, men også politisk aktiv (jmf. lenket sak i teksten)

Men siden retten ikke er eksperter på medisinske aldersundersøkelser, må de ha innhentet ekspertisen fra et sted. En av disse er nevnt:

Barnelege Ellen Johanne Annexstad var en av legene som vitnet i retten. Hun mener det er flere problemer ved UNEs metoder i alderstesting av asylsøkere.

Ellen Johanne Annexstad? Lød det kjent? Nå skulle vel ikke noen andre av de som vitnet være Margit Steinholt og/eller Svein Aarseth? I så fall har de samme en heller tvilsom forhistorie og rollesamrøre, som vi tidligere har påpekt i en rekke saker på rights.no. De har til felles at de er kritisk til alderstesting – og for en liberal innvandringspolitikk. Blant annet har Annexstad har markert seg sterkt for at enslige mindreårige asylsøkere skal få bli.

Vi har også vist hvordan det overt tid har vært et stort påtrykk fra asylaktivister for å få norske myndigheter til å slutte med medisinsk alderstesting av såkalte enslige mindreårige asylsøkere og heller fastsette alder ut fra skjønn (sic!). Sverige har brukt skjønn i årevis, men gikk tilbake til medisinsk alderstesting. Da de første foreliggende medisinske alderstestene fra Rättsmedicinalverket forelå i mai i år kom det frem at hele tre av fire i 581 avgjorte saker ble vurdert til over 18 år og hadde således oppgitt feil alder til myndighetene.

Anker

Løken, advokaten til de fem asylsøkerne som vant i Oslo tingrett, mener dommen blir en stor utfordring for norske utlendingsmyndigheter.

– Det vi lurer på nå er hva staten kommer til å gjøre. Dommen er ganske sensasjonell, med tanke på at utlendingsmyndighetene har basert seg på disse undersøkelsene i mange år – og så viser de seg å være ugyldige:

– Det blir en stor hodepine for den norske staten når det viser seg at man har risikert å sende mindreårige til krigsherjede områder som er utrygge for barn, sier han til VG.

Det trenger ikke Løken lure så mye på. Staten kommer til å anke, noe de bekrefter til VG, og mitt stalltips er at anken kommer til å vinne frem. For vel kan sikkert medisinske aldersundersøkelser bli bedre, som de fleste undersøkelser, men de kan ikke erstattes av at noen stikker fingeren i været og fastsetter alder ut fra eget skjønn. Selv svenskene har altså skjønt det.