Innvandring

Stort gjennomslag for HRS

FrPs landsmøte viste på ny at partiet plukker opp HRS sine forslag til løsninger innen innvandrings- og verdifeltet og gjør dem til sine egne. Partiet vedtok dette i sitt nye program denne helgen: Moskeer skal granskes ideologisk. Hijab skal forbys i skolen. Redningsbåter i Middelhavet skal returnere migranter og flyktninger til avreisestedet. Omskjæring av guttebarn må opphøre. Da får vi vente og se når andre partier kommer etter. For det gjør de nok, vanen tro, i alle fall noen av dem.

I fjor kunne vi melde om at Danmark gikk i HRS’ fotspor: Et bredt forlik fra Sosialistisk folkeparti til Dansk folkeparti gikk inn for ideologisk granskning av moskeer. Dette kom som en respons på dokumentarene til TV2 som avdekket samfunnsundergravende forhold i moskeer: Eksempelvis blir kvinner og barn undervist i sharia-lover og barbariske straffemetoder. I tillegg til kartlegging, vil politikerne ha anledning til å frata forstandere vigselsrett og også økonomiske fordeler.

Kartlegge for å forebygge terror

Det var FpU som foreslo kartlegging ideologisk av moskeer i Norge, og ungdommen fikk fullt gjennomslag. Kartleggingen skal gi «økt mulighet til å hindre eventuelle planlagte terrorangrep», heter det i vedtaket.

Ved å granske islamske trossamfunn i Norge vil man kunne kartlegge radikale og ekstreme holdninger. Det vil føre til et mer målrettet arbeid mot de islamske trossamfunn som er mest radikale og ekstreme, ha økt mulighet til å hindre eventuelle planlagte terrorangrep.

Dialog i moskeen (faksimile fra Norsk Politi). Kan vi heller få en ideologisk granskning som alternativ til tedrikking, kakespising og liksom-dialog?

Hele den vedtatte resolusjonen er foreløpig ikke lagt ut på nettet. For meg ser det ut til at man bruker terrorfaren som hovedmotiv for granskningen. Hvis dette stemmer, er det skuffende. Vår farligste ideologiske utfordring er ikke terror, men den sakte, målrettede islamiseringen av samfunnet vårt. Derfor har HRS foreslått kartlegging av ideologien i de enkelte moskeene, da med tanke på å frata dem som er politiserte (islamistiske) offentlige midler.

Hijab ut av skolen

FrP vil finne en lovhjemmel for å kunne forby hijab i skolen.

Fremskrittspartiets landsmøte mener at det av hensyn til barns beste ikke bør være mulig for foreldre å tvinge barn til å bære symbolske religiøse plagg som hijab i norsk skole.

Jeg formoder det henvises til grunnskolen (1. – 10. klasse). HRS foreslo dette i 2004, da vi i Norge hadde en bred debatt om hijab grunnet Frankrikes debatt (og påfølgende lovforbud) om det samme. Vi er, som Aps Hadia Tajik, mot seksualisering av barn. HRS mener forbudet kunne innføres generelt i det offentlige rommet. Aldersgrensen kan settes ved den seksuelle lavalder.

Ferjetrafikken skal opphøre

Oslo FrP foreslo at norske redningsskip i Middelhavet skal transportere båtmigranter og -flyktninger tilbake til utreisepunktet i Afrika. Forslaget fikk landsmøtets tilslutning.

«Det er nærliggende å tro at menneskesmuglerne gambler på at skip fra Norge eller andre europeiske land skal plukke opp migrantene og ilandsette disse i Europa.»

Argumentet om at dette blant annet vil stoppe den fortsatte strømmen over Middelhavet (hvis EU vedtar det samme), har fått Inga Marte Thorkildsen til å gå ut av sitt godeste skinn: I TV2 gikk hun i strupen på Christian Tybring-Gjeddes såkalte mangel på «medmenneskelighet». Rent føleri, med andre ord.

Forslaget fra Oslo fikk full tilslutning. Alle i salen hadde altså mistet sin «medmenneskelighet». Det er godt å vite at Thorkildsen har den inntakt, mens også HRS (for lengst) mistet den samme. Tilstanden er at flere dør nå etter at enda flere redningsskip er satt inn i trafikken, skriver document.no:

Faktum er at det aldri har befunnet seg flere livredningsfartøy i Middelhavet, og aldri har det vært flere døde. 4500 døde i 2016, mot 2800 i 2015.

Lemlestelse av guttebarn

Landsmøtet vedtok også forbud mot omskjæring av gutter. Her var det usikkerhet hos en rekke delegater. En del frykter at dette kan føre til at jøder forlater Norge. Argumentet er gyldig, men i HRS mener vi barns rett til vern mot irreversible, ikke-medisinske begrunnede inngrep på vergeløse barn, må veie tyngre enn flere tusen år gamle påbud fra antatte guddommer. Jøders angivelige guddommelige pakt om å utføre denne kirurgien på et 8 dager gammelt barn, bør kunne omgjøres til 18 år og valgfrihet for den unge mannen.

Det går altså i politisk riktig retning. HRS drar lasset.