Innvandring

Familieinnvandring

I forhold til i fjor er det knapt kommet asylsøkere til Norge. Men nå står familieinnvandringen for tur. Den kan sette nye rekorder.

Folkevandringskrisen som ble utløst i fjor førte til at det kom over 30.000 asylsøkere til Norge. Det kom over 1 million migranter over Middelhavet til Europa i fjor, tallene så langt i år er 348.000 (UNHCR). I år (januar-oktober) er det ifølge UDI kommet 2.800 asylsøkere, altså 1/10-del av fjorårets tall, hvilket antakelig først og fremst skyldes grensekontroller nedover i Europa og sjøveien til Norge.

Det gir at Norge i løpet av disse åtte månedene har hatt færre asylsøkere enn Danmark (6.600), mens Sverige fortsatt stiller i en egen divisjon (24.700). Akkurat sistnevnte går mer og mer mot krise. Nå har den svenske Riksrevisjonen kritisert Regjeringen for å mangle 50 milliarder i statsbudsjettet for de neste fire årene. Riksrevisjonen advarer om lavere velferd og alvorlige problemer med asylmottak, integrering, den sikkerhetspolitiske situasjonen, økt sykefravær, lavere pensjoner og for mange en forverret bosituasjon, melder Dagens Juridik.

Asylsøknader og familieinnvandring

Så langt i år (januar-oktober) har UDI behandlet 19.870 asylsøknader. Av disse har litt over halvparten (10.640) fått opphold i Norge, mens i underkant av 5.000 har fått avslag. De øvrige har enten trukket asylsøknaden (2.500), vurdert med trygt tredjeland (621) eller etter Dublin III-forordningen (4.834).

Gitt det høye antallet som kom i fjor, hvor mange heller ikke enda har fått behandlet søknaden, står nå også en rekke familieinnvandringer (familieetableringer og -gjenforeninger) for døren.

Ifølge UDI ble det i 2014 innvilget totalt 10.847 på familieetablering og -gjenforening fra såkalte tredjelandsborgere. (Det er ulike typer vilkår og søknadsprosedyrer for oppholdstillatelse og for familieinnvandring for EU/EØS/EFTA-borgere og for borgere av alle andre land, såkalte tredjelandsborgere). I 2015 var antallet 12.347, mens det ved utgangen av august i år var innvilget 10.520 på familieinnvandring, jamfør figur under.

skjermbilde-2016-11-30-16-56-27

Familieinnvandring av tredjelandsborger i 2014, 2015 og januar-august 2016. Kilde: UDI

To av tre fra noen land

Til dette kan bemerkes at familieinnvandring først og fremst handler om tredjelandsborgere. I 2015 var det totalt 12.592 familieinnvandrede, der 98 prosent handlet om tredjelandsborgere.

Selv om familieinnvandringen av tredjelandsborger skjer fra 90 forskjellige land, så viser tallene for de to siste årene at 13 land (inkludert statsløse) står for omlag 2/3-deler av dette. (Hos UDI er kun tallene fra og med 2014 tilgjengelig).

Landene (i alfabetisk rekkefølge) Eritrea, Etiopia, Filippinene, India, Kina, Pakistan, Russland, Serbia, Somalia, Statsløse, Syria, Thailand og USA sto i 2014 for ca. 67 prosent av familieinnvandringen og i 2015 for 69 prosent. Variasjonen blant disse landene er imidlertid betydelig.

Absolutt flest familieinnvandrede kom fra Somalia både i 2014 og 2015, men det var også en relativt kraftig nedgang (fra 1.847 til 1.386). Det er også en svak nedgang for India og Etiopia, mens de øvrige landene har en svak økning, med unntak av Syria som har en relativt sterk økning.

I figuren under ser vi familieinnvandringen fra disse landene i henholdsvis 2014, 2015 og til og med august 2016.

skjermbilde-2016-11-30-17-27-49

Familieinnvandring fra 13 land, inkludert statsløse, i 2014, 2015 og i perioden januar-august 2016. Kilde: UDI

Dette forteller oss at på årets første åtte måneder er det kommet betydelige flere på familieinnvandring fra Syria (1.377) enn i hele fjor (647). Det er også kommet noen flere fra Thailand (1.006) enn totalt i fjor (973).

Så er spørsmålet hvordan familieetableringen og -gjenforeningen vil utvikle seg fremover. En gjennomgang av disse 13 landene (inkludert statsløse) for 2014 og 2015 viser at de fleste hadde et høyere antall innvilgelser i siste halvdel av året enn i første halvdel, unntak er kanskje Thailand, India og Filippinene. Tar vi gjennomsnittet for de første åtte månedene for hvert land i år er vi kanskje på den trygge siden (variasjoner vil nok forekomme) og kan stipulere hvor vi eventuelt er ved årets slutt.

For disse 13 landene kan vi forvente i underkant av 11.000 familieinnvandrere, fordeling i figur under. Det utgjør i så fall 69 prosent, stort sett det samme som i 2014 og 2015, av det forventede totale antall familieinnvandrere av tredjelandsborgere, som totalt er stipulert til til i underkant av 16.000 (15.780).

skjermbilde-2016-11-30-17-46-38

Familieinnvandring i 2014 og 2015 fra 13 land (inkludert statsløse), og der september-desember 2016 er stipulert ut fra gjennomsnittet i årets første åtte måneder. Variasjoner vil nok forekomme, f.eks. vil neppe økningen fra Thailand bli så betydelig, ei heller Filippinene og India. Så er spørsmålet om økningen for spesielt Syria og Eritrea vil gjøre seg gjeldende og om nedgangen fra Somalia vil fortsette.

Skulle denne beregningen holde stikk, betyr det at familieinnvandringen av tredjelandsborgere i 2016 kan ende på i underkant rundt 16.000 personer, det vil si rundt 35 prosent høyere enn i fjor.

skjermbilde-2016-11-30-18-12-13

Familieinnvandring fra tredjelandsborgere for 2014, 2015 og stipulert for 2016.

Storskog

I går ble det også kjent at Regjeringen snur når det gjelder asylsøkerne som kom over Storskog i fjor. Disse skulle egentlig returneres til Russland (som trygt tredjeland), men russerne har nektet å ta imot dem som ikke lenger har gyldig visum i landet.

I praksis betyr det at russerne lot over 5.000 personer passere på russisk side slik at de kunne ta seg inn i Norge. På grunn av av Norges elendige håndtering av denne situasjonen, er disse nå gjort til vårt ansvar.

Instruksen sier blant annet at «Utlendinger som søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2015 etter å ha reist inn i landet ved Storskog grensekontrollsted, som har flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som er utløpt i tid, og som oppholder seg på kjent adresse i Norge, gis anledning til å få sin asylsøknad realitetsbehandlet her.» Mange av disse skal ifølge TV2 være syrere. Det betyr igjen at mange av disse vil få opphold i Norge, og som igjen vil innebære økning av antallet familiegjenforente.

Vi kan nok slå fast at innvandringen til Norge kan nå nye høyder.