Demografi

Innvandring gir Tyskland høyeste fødelsrate på 33 år

Tysklands fødelsrater har økt, hovedsakelig på grunn av innvandring.

«Immigranter hjelper Tyskland til høyeste fødselsrate på 33 år», melder Jyllands-Posten i en gladoverskrift.

Tyskland har siden 1982 hatt en av verdens laveste fødelsrater med under 1,5 barn per kvinne. I 2015 snudde utviklingen, hovedsakelig på grunn av innvandreres fødselsrate.

Der etnisk tyske kvinner i gjennomsnitt får 1,43 barn, får innvandrerkvinner i gjennomsnitt 1,95. Den registrerte stigningen i antallet fødsler i 2015 er da også høyest hos innvandrere (se grafikken fra Quartz.com øverst i artikkelen).

Men spørger man professor Martin Bujard fra Bundesinstituttet for Befolkningsforskning, kan immigration ikke forklare hele stigningen. Han peger i stedet på, at en række reformer har hjulpet de tyske børnefamilier.

»Over de seneste 15 år er der sket en tredobling af daginstitutionspladserne, hvilket har givet kvinder mulighed for at kombinere arbejde og familieliv – specielt i det tidligere Vesttyskland,« siger han til The Guardian og peger på, at det østlige Tyskland i mange år har haft flere pladser i daginstitutionerne.

Ifølge The Guardian har hele Europa samme utfordring som Tyskland: lav fødselsrate på særlig 1990 og -2000-tallet har resultert i for små barnekull, som kan få vansker med å betale for de mer tallrike, eldre generasjonene. Dersom nye fødsler skal kunne kompensere, må tyske kvinner i gjennomsnitt få mellom 2,5 og 3 barn fremover.

For Norges vedkommende er det fastslått at all befolkningsvekst siden 2004 er innvandringsrelatert. I følge forsker i Statistisk sentralbyrå Minja Dzamarija sto personer med innvandringsbakgrunn for for all befolkningsvekst i perioden 2004 til 2013, mens gruppen uten innslag av innvandrere har gått ned. På bare ni år (2004 til 2013) økte befolkningen med innvandrerbakgrunn med 500.000 personer, mens andelen etniske nordmenn gikk ned fra 85 til 77 prosent i samme periode.

Den enorme innvandringen til Europa vil sannsynligvis påskynde de dramatiske demografiske endringene. Eurostats befolkningsfremskriving tyder på at nettoinnvandringen til Europa de neste 53 år vil være på svimlende 77 millioner mennesker. Hvis dagens trend fortsetter, vil innvandringen ikke avta før i 2069. Innen 2080 vil således de nye innvandrerne og deres etterkommere har ført til en befolkningsvekst i Europa på hele 121 millioner – i løpet av 64 år.

På bakgrunn av denne utviklingen er vel spørsmålet helst om Europa i det hele tatt vil fortsette å være det Europa vi kjenner.