Politikk

Så kom grensekontrollen

På grunn av strømmen av asylsøkere innfører Norge skjerpet grensekontroll.

Justisminister Anundsen skjerper grenskontrollen til Norge.

Justisminister Anundsen skjerper grenskontrollen til Norge.

På grunn av økte asylankomster til Norge ber Justis- og beredskapsdepartementet politiet intensivere personkontroll i grensenære områder. Dette vil gi bedre oversikt og kontroll over hvem som oppholder seg i landet, heter det i pressemeldingen fra departementet.

Det betyr at HRS har fått fullt gjennomslag for vår avsløring om at registreringssystemet til Politiets utlendingsenhet ikke makter å følge opp asylsøkerstrømmen.

– I en situasjon med økte asylankomster er det viktig at norske myndigheter på et så tidlig tidspunkt som mulig får avklart identiteten og historien til de som kommer til landet. Dette blant annet for å forebygge ulovlig innvandring og bekjempe grenseoverskridende kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Departementet ber om at politiets territorialkontroller intensiveres på steder og til tider som vil gi politiet bedre kunnskaper om utlendingers identitet og bakgrunnen for deres opphold i Norge. Også PST skal holdes informert:

Politidirektoratet vurderer og avgjør hvor slike kontroller iverksettes, herunder også art, omfang og varighet. Direktoratet forutsettes å føre en nær dialog med PST i sakens anledning.

Politidirektoratet skal videre løpende rapportere på hvilke tiltak som er vurdert og hvilke som er iverksatt, og hvilken effekt direktoratet mener at tiltakene har hatt.

Anundsen påpeker at dette ikke er å gjeninnføre systematiske personkontroller ved selve grensepasseringen av indre grenser, samt at hensikten ikke er å avskjære retten til å søke asyl i Norge.

Tiltaket er i mine øyne helt riktig, det burde heller vært iverksatt tidligere. At vi ikke vet hvem som tar seg inn i Norge er en sikkerhetstrussel.

Pressemelding