Politikk

Fremmedkrigeres statsborgerskap

En ny rapport som er levert statsråd Solveig Horne i dag tilsier at det skal svært mye til for at fremmedkrigere kan fratas det norske statsborgerskapet. Men nye utfordringer krever nye løsninger og da spørs det om ikke dagens system også må utfordres.

Barne-, likestilling- og inkluderingminister Solveig Horne (FrP) har bestilt en rapport som har sett nærmere på statsborgerskap og fremmedkrigere. Jusprofessor Benedikte Høgberg ved Universitetet i Oslo, som har utarbeidet rapporten, konkluderer med at det bør innføres en ny lovhjemmel for tap av statsborgerskap ved deltagelse i krig i utlandet.

Men det er en rekke men. Ja, faktisk så mange at en eventuelt ny lovhjemmel ser ut til å ramme svært så smalt.

Høgberg mener det må stilles en rekke vilkår for at noen skal miste sitt norske statsborgerskap.

Vedkommende må ha et annet statsborgerskap. Det forklares med at internasjonale konvensjoner ikke tillater å gjøre folk statsløse.

Vedkommende må ha begått alvorlige forbrytelser og blitt domfelt for disse i en norsk rett. Ifølge Høgberg må dette være forbrytelser som terror, folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Videre må vedkommende ha det hun kaller «en relativt svak tilknytning» til Norge, noe som domstolene skal avgjøre. Typisk i dag er at tilknytning til Norge vurderes ut fra familie her, noe som ikke minst benyttes for å sikre skatteinntekter til Norge (innført av Ap for å sikre at rederne skattet til Norge). Slik sett kan en si at det er det like vanskelig å utvandre fra Norge som å innvandre til Norge.

– I min utredning legger jeg ikke opp til at IS-krigere som sådan kan miste statsborgerskapet. Vedkommende må ha begått dokumenterte krigsforbrytelser, og samtidig ha dobbelt statsborgerskap, sier Benedikte Høgberg til Aftenposten.

Hun vedgår at det skal relativt mye til for å miste statsborgerskapet i hennes forslag.

– Samtidig er det nok noen fremmedkrigere som har begått krigsforbrytelser som kan bevises i en norsk domstol. Om disse også har dobbelt statsborgerskap, har jeg ikke oversikt over. Det er uansett en klar forpliktelse i internasjonale konvensjoner til å ikke gjøre folk statsløse, sier Høgberg.

Dette at vi er bundet av internasjonale konvensjoner om ikke å gjøre folk statsløse er interessant. Ser vi for eksempel i Flyktningkonvensjonen heter det der blant annet at:

F. Bestemmelsene i denne konvensjon skal ikke ha anvendelse på personer om hvem det er alvorlig grunn til å anta at de:

a) har gjort seg skyldig i en forbrytelse mot freden, en krigsforbrytelse eller en forbrytelse mot menneskeheten, således som disse forbrytelser er definert i de internasjonale avtaler som tar sikte på å gi bestemmelser om slike forbrytelser;

b) har gjort seg skyldig i en alvorlig ikke-politisk forbrytelse utenfor tilfluktslandet, før han fikk adgang til dette land som flyktning;

c) har gjort seg skyldig i handlinger som er i strid med de Forente Nasjoners formål og prinsipper.

Slik jeg tolker dette, tilsier det at personer som defineres inn i pkt. F i praksis kan ende som statsløse. I så fall tilsier det vel at «ikke å gjøre folk statsløs» faktisk har noen betingelser knyttet til seg? Er dette noe som bør utredes?

Ifølge Høgberg vil hennes forslag til regler for tap av norsk statsborgerskap være like, uavhengig av hvilken konflikt og hvilke grupper man kjemper for.

Dobbelt statsborgerskap

Storbritannia har ifølge Aftenposten nylig har innført lignende regler. Også der er det kun dem med dobbelt statsborgerskap som kan miste sitt britiske pass.

Utfordringen er at i Norge er det ulovlig å ha dobbelt statsborgerskap, men man kan få dispensasjon. Det føres heller ikke statistikk over hvor mange nordmenn som har et annet pass, men kvalifiserte anslag antyder et sted mellom 50.000 og 100.000 nordmenn.

Statsråd Horne vil ikke kommentere utredningen før hun har fått den, men sier at vi har i dag en situasjon der det er nødvendig å vurdere nye typer straffereaksjoner for tilfeller der norske statsborgere for eksempel deltar i terrorhandlinger og begår grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Behovet er utvilsomt tilstede, men jeg frykter at denne rapporten er for tro mot det eksisterende systemet. Nye tider krever nye løsninger.

Aftenposten: Ny rapport: IS-krigere bør ikke miste statsborgerskapet