Statistikk

SSB med «FrP tall»

I 2012 ble det kjent at Fremskrittspartiet hadde bestilt tall fra Statistisk sentralbyrå om utviklingen for alle befolkningsgrupper i Norge for perioden 2004-2012. Media, og i særdeleshet VG, harselerte med tallene og hentet politisk støtte for slike «ubrukelige tall». I dag presenterer SSB tallene selv, da med følgende rettledning: «Innvandringen har i mange år vært den viktigste komponenten i folketilveksten i Norge. Det er viktig i seg selv å kunne forstå den demografiske dynamikken, også med tanke på befolkningsframskrivingene.»

«Haakon er ikke ekte norsk» sto det å lese på forsiden av VG 10.mars 2012. Bakgrunnen var at VG hadde fått tilgang til en undersøkelse som FrP på Stortinget hadde gjennomført. De hadde bestilt tall fra SSB som fortalte om utviklingen for alle befolkningsgrupper i Norge etter eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødested i perioden 2004-2012.

FrP forklarte at de mente tallene er interessante ut fra at den rekordhøye befolkningsveksten i Norge er innvandringsrelatert og at det derfor er viktig med et så korrekt beslutningsgrunnlag som mulig, for eksempel i bevilgningene til kommunene eller for fremtidig sysselsetting.

Men tallene ble latterliggjort. Ja, selv SSB var tilbakeholdne, men de ga i alle fall FrP ros for «å ha tatt seg tid til å sette tallene sammen, da de er kompliserte.»

Viktig

I dag er visst ikke slike tall like «ubrukelige» lengre, tvert om ifølge SSB (vår utheving):

«Innvandringen har i mange år vært den viktigste komponenten i folketilveksten i Norge. Det er viktig i seg selv å kunne forstå den demografiske dynamikken, også med tanke på befolkningsframskrivingene. Det vil være viktig å gi en beskrivelse av størrelsen og sammensetningen av de ulike gruppene og hvordan de har vokst til nå. Senere kan man eventuelt analysere gruppene videre, for eksempel når det gjelder levekår eller sysselsetting.»

Koding

Fra SSB heter det at gjennom «en statistisk metode» kan hele den norske befolkningen grupperes etter eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland.

Vel, metoden er ikke mer komplisert enn at befolkningen grupperes etter de nevntes fødested (som jeg tidligere har forklart, men gjentar gjerne grunntanken). Norge eller utlandet fordeles etter tallkode 0 eller 1, der 0=Norge og 1=utlandet. Ergo: er du født i Norge, gir det en 0, er begge dine foreldre født i Norge er det 0 på begge to og er alle dine besteforeldre født i Norge, er det ytterligere en 0 på disse fire. Sammensatt snakker vi kode 000. Statistisk sett er dette hva som før kunne kalles «etnisk norske».

Er du derimot født i utlandet (1) og begge dine foreldre er født i utlandet (2) og alle dine besteforeldre er født i utlandet (4), er koden 124. Det er hva som enda legitimt kan kalles innvandrer (men ikke like legitimt 1.generasjon).

Er du født i Norge (0), mens foreldrene dine er født i utlandet (2) og alle besteforeldrene dine er født i utlandet (4), er koden 024. Det er hva som nå heter «norskfødt med utenlandsfødte foreldre» (og ikke like legitimt 2.generasjon eller etterkommere).

Men det kan jo være at du selv er født i Norge, en av foreldrene dine i utlandet og to av besteforeldrene dine i utlandet. Da er koden 012. En slik kombinasjon er ikke gitt noe særegent begrep, men vi sier gjerne (statistisk) at vedkommende har en innvandringsrelatert bakgrunn.

Setter vi sammen alle mulig kombinasjoner av hvor du selv er født, dine foreldre er født og hvor dine besteforeldre er født, gir det 30 mulige kombinasjoner.

Tallene bak de 30 kombinasjonene

SSB har valgt å la to av disse 30 kombinasjonene inngå i det som de kaller «den ordinære innvandrerstatistikken», det vil si innvandrer (124) og etterkommere (024). Per 1. januar 2013 utgjorde disse gruppene henholdsvis 593 300 og 117 100 personer.

Om de andre 28 kodene sier SSB at de som oftest slås sammen under betegnelsen «den øvrige befolkningen», og sjeldent brukes i separate analyser.

Som vi ser av tabellen under (faksimile fra SSB) er det stor variasjon i folkemengden for de ulike kategoriene:

140506-ssb1

Den desidert største gruppen er 000, altså etnisk norske, med 3 879 086 personer, som utgjør om lag 77 prosent av befolkningen. Deretter følger 124 (innvandrere) med 593 322 personer (12 prosent av befolkningen), og 012 (norskfødte med en norskfødt foreldre og to norskfødte besteforeldre) på 186 637 personer, som utgjør 3,6 prosent. På fjerdeplass finner vi 024, altså etterkommerne eller 2.generasjon, på 117 144 personer (i overkant av 2 prosent av befolkningen).

Men det som er mest interessant er hvordan utviklingen har vært: for eksempel hvilke grupper vokser raskest og hvilke vokser ikke?

Utviklingen

SSB har tatt utgangspunkt i 2004 og sett på utviklingen fremover for hver enkelt av de 30 gruppene. Det viser at den eneste gruppen som utgjør en mindre og mindre del av befolkningen, er etnisk norske (000). I 2004 var andelen på 85 prosent, i 2013 på 77 prosent. Det er en nedgang på 8 prosentpoeng på ni år.

140506-ssb2

For gruppen 124 (innvandrere) ser utviklingen slik ut:

140506-ssb3

Fra 2004 og frem til i dag har gruppen økt fra 6,3 til 11,7 prosent av befolkningen, en økning 5,4 prosentpoeng.

Men det som kommer dårlig frem i SSBs rapport er hvordan utviklingen er innad for hver av gruppene.

For eksempel er gruppen 014 interessant, da den forteller at en selv er norskfødt, har en norskfødt og en utenlandsfødt foreldre, samt fire utenlandsfødte besteforeldre. I denne gruppen vil vi finne barn i henteekteskap. Det heter at gruppen vokser raskt, den har fordoblet seg siden 2007, men utgjør foreløpig en beskjeden andel av totalbefolkningen. Utviklingen i perioden ser slik ut:

140506-ssb4

Nettopp å følge befolkningsutviklingen på et slikt detaljert nivå bør være svært interessant for våre beslutningstagere, og vi er glad for at SSB endelig har innsett at dette er viktig informasjon.

SSB: Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn